Over Godsdienst gesproken -2-
17/09/2021

Over Godsdienst gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te leveren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

Over Godsdienst gesproken -2-
Vandaag wil ik nog een keer stilstaan bij het laatst gelezen vers:

Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom in Zijn voorhoven.

De voorgaande keer kwamen we via dit vers bij Romeinen 12 terecht, waarvan we het eerste vers lazen, maar laten we nu de eerste ze verzen lezen. De deden waarom ik dit wil doen is dat er over Godsdienst nogal wat meningsverschillen zijn. Hele oorlogen zijn voor gevoerd. En tegelijkertijd stempelt het voor velen van ons ons leven. Maar wat is Godsdienst nu eigenlijk als we het een helemaal afpellen.

We zullen de komende dagen kijken naar de eerste zes verzen van Romeinen 12, waarin we een belangrijke sleutel vinden.

We lezen in Romeinen 12:
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (NBG: uw denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven... (Romeinen 12:1-6).

In bovenstaande verzen ontvouwde Paulus een aantal opeenvolgende stappen. Wat is de eerste stap die God van ons verwacht? Dat je je lichaam aan Hem toewijdt (zie Romeinen 12:1). De meeste mensen beginnen met het geestelijke, maar God begint met het natuurlijke. Hij zegt: 'Ik wil je lichaam - met alles erop en eraan. Ik wil je helemaal - geest, ziel en lichaam. Geef Mij het vat, en de inhoud ervan wil Ik ook.'

Vervolgens zegt God: 'Ik wil dat je je lichaam aanbiedt op het altaar, als een levend offer. Dat is opvallend want in het Eerste Testament, werd het offerdier eerst werd gedood, voordat het op het altaar werd gelegd. God zegt: 'Ik wil dat je je levende lichaam aan mij aanbiedt als een offer, precies zoals de offerdieren onder het oude verbond op het altaar werden gelegd, met één groot verschil: ik wil jou niet dood, maar levend!' Dat is het enige verschil - verder is het beeld precies gelijk.

Toen Paulus zei ons lichaam aan te bieden als een levend offer... voor God welbehaaglijk (= aanvaardbaar), voegde hij nog toe: dit is uw redelijke godsdienst (andere vertalingen zeggen: uw ware eredienst (NBV), uw ware aanbidding (Good News Bible), uw geestelijke dienstbetoon (King James Version).

Paulus' bedoeling kunnen we volgens mij als volgt overbrengen: 'In het licht van alles wat God voor je heeft gedaan, is dit het minste wat je kunt doen. In het licht van de waarheid van het evangelie, is dit de redelijke, gepaste reactie.'
God wil in Zijn Tempel wonen. Ons lichaam is niet van ons zagen de al eerder.

Paulus herinnerd ons er aan: Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

Het is nota bene zijn tempel, mag Hij er dan in wonen alsjeblieft? Of houden wij Hem uit zijn eigen woning. In de wereld waarin wij leven zou dat onbestaanbaar zijn; Een eigenaar uit zijn eigen woning zetten of Hem de toegang tot zijn eigen Tempel tempel te ontzeggen!

In de kerk waarin ik groot gebracht ben, werd, zoals ik het me herinner heel veel de nadruk gelegd op de ongehoorzaamheid en het mopperende volk Israel tijdens de tocht door de woenstijn. Dan was er weer geen water, dan geen eten, dan geen vlees en als Mozes op de berg was dwaalde het volk af en danste om een goeden kalf.

Maar hoeveel mensen die zich christen noemen zijn er in de dagen waarin wij leven niet die precies hetzelfde doen? Die eveneens tijdens de reis door het leven maar lopen klagen en mopperen over de situatie waarin zij leven? Zich uitstrekken en soms jagen naar betere omstandigheden. Streven naar een groter huis, een grotere auto, een betere carriere, een groter pensioen, kortom ontevreden zijn over de situatie waarin zij leven. We mopperen wat af hier in het westen. En dat houdt niet bij de kerkmuren op hoor! Waar gaat onze tijd en energie aan op?

Ik hoorde pas van een zakenman die al zijn tijd stak in zijn zaak en de kerk… Maar die zijn vrouw en gezin verwaarloosde. De zaak en de kerk waren blijkbaar het gouden kalf voor hem geworden waar hij dag en dag uit omheen danste. En ik moet eerlijk zijn: Ook ik heb deze fout gemaakt.

Ik was zo hardleers, dat bij mij alles er aan moest. Hij brak tijdens de b=voorgaande crisis in 2008 de zaak van mij af, al het werk in de kerk nam hij van me af en ik ervoer dat ik er alleen achter bleef. Met lege handen. Eer verloren leven? Wel nee! Hij gaf me meer dan ik ooit had ontvangen. Hem en Hij alleen.

Lieve mensen, laat het niet zo ver komen. Wees niet zo hardnekkig al mij, maar stel je leven en je lichaam beschikbaar voor Hem. Kost je dat wat. Ja, alles. Levert het wat op: Ja alles.

Nogmaals, Hij vraagt niks van je, Hij biedt je wat aan!

Als dat geen zegen is.

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב