Over Gods Ruach gesproken
28/01/2022

Over Gods Ruach gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Over Gods Ruach gesproken
Ja, we lazen het al een paar maal in de afgelopen afleveringen. De HEERE, Hij wandelt op de vleugels van de wind.

Geest in het Hebreeuws is het woord Ruach, kan vertaald worden met: geest, wind, leven, adem, ruimte. Het woord houdt verband met de werkwoordsstam blazen (van wind), ademen en heeft zo ook de betekenis van het ademhalen/blazen.

Al in het begin van de Bijbel lezen we hoe Gods Rúach / Geest werkte in de schepping (Gen. 1:2). We lezen daar: De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
Tussen haakjes: Let er op dat de begrippen licht, water en ruach ook in Psalm 104 bij elkaar worden genoemd:

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

In de lofpsalm op Gods geweldige schepping in Psalm 104 wordt de scheppende kracht van Gods Geest bezongen: U zendt Uw Rúach / Geest, zij worden geschapen (Ps. 104:30).

De mens zelf is de creatie van Gods Geest. Job wist dat al, we horen hem getuigen: De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.

Weet u, u mag het best weten. Wanneer ik dit lees, overvalt me de heiligheid van de HEERE wanneer ik besef dat de Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige mij levend heeft gemaakt.
We zijn geen product van de wil van onze vader en moeder, maar van Gods wil om ons, u en mij te maken en om ons het Leven te geven. Lieve luisteraars, ik ervaar dit weten, dit beseffen bij wijze van spreken als heilige grond waarop wij nu staan.

Zullen we, voor we verder gaan met dit programma eerst bidden:

Heilige Geest van God, vul opnieuw ons, mijn hart,

https://www.youtube.com/watch?v=ZG6gY1QNfHI

We overdachten zojuist, samen met Job dat de Geest van God ons gemaakt heeft. Op die levengevende Schepper bleef hij vertrouwen te midden van alle nood en ontreddering: Ik weet, mijn Verlosser leeft! Horen we hem vol overtuiging op de puinhoop van zijn leven getuigen in Job 19:25.

Beste luisteraar, hoe uw situatie ook is, en ik ken u niet, maar als het leven u tegen zit en als alles u tegen lijkt te zijn, bedenk dat het nooit zo rot kan zijn als in het leven van Job en laat hem dan tot een voorbeeld en een bemoedigende inspiratie zijn en zeg hem het na: Ik weet, mijn Verlosser leeft!

Hoe bijzonder is het dat Gods Geest de scheppende kracht was in de schepping in Genesis 1, bij het tot leven komen van uw en mijn leven, in de wedergeboorte, toen we tot nieuw Leven gewekt werden, maar ook ook werkzaam was op de Pinksterdag.

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

Wat gebeurde wordt door Petrus uitgelegd als (begin)vervulling van Joëls profetie Ik zal Mijn Rúach/Geest uitstorten. Het zijn de woorden die de profeet Joel eeuwen er voor profeteerden. Zijn woorden waren hoogst actueel nu ruim 2000 jaar geleden. Maar hebben aan actualiteit in de dagen die wij nu Anno 2022 eveneens leven niets ingeleverd. Sterker nog, in de dagen die wij nu beleven zijn zij actueler dan ooit. Zij spreken er namelijk over dat de dag van de HEERE nabij is.

En laten we ons oor eens te luister leggen wat de Profeet Ezechiel en door Ezechiel heen de HEERE God daarover zegt. Als we willen weten hoe het in de nabije toekomst allemaal zal gaan dat luisteren we naar wat God, de Schepper daarover zegt:

1De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.

2Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.

3Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!

4Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE.

5Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.

6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

7Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.

8En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.

9Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.

10Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.

11Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

12Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.

13Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.

14Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Lieve beste luisteraar, laten we de Heere God loven en prijzen die dat wat dood is door Zijn Geest, tot leven roept.

Als dat geen zegen is.

Ik heb vanmorgen het lied Ruach Adonai Alai uitgezocht. Ik vend het persoonlijk een prachtig nummer waarin we de woorden van de Heere Jezus / Jeshua Zelf horen spreken over wat we vanmorgen overdacht hebben. Het zijn eeuwen oude woorden die door de Profeet Jesaja werden geprofeteerd en eeuwen daarna door Jezus als eerste werden gepredikt, als de kern van Zijn boodschap. Het is als het ware Zijn maiden speech. Luister je met mij mee naar Zijn geweldig Evangelie wat Hij u en mij en deze hele wereld te vertellen heeft? Ook deze morgen?

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,

om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.

Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Ruach Adonai Alai

https://www.youtube.com/watch?v=dd8anBevfaM

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב