Over God die Zich verbergt gesproken (4 en slot)
18/03/2022

Over God die Zich verbergt gesproken (4 en slot)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Over God die Zich verbergt gesproken (4 en slot)
In de voorgaande afleveringen hebben we concluderen dat Gods handelen in de tijd van Esther ten opzichte van Israel, Gods uitverkoren volk, evenals in de huidige tijd waarin wij leven is gebaseerd op genade.

Stel eens dat Hij handelt naar recht. Eerlijk zeggen: Wie zou dan bestaan? Hij laat Zijn genade heersen boven recht. Als God recht zou laten heersen boven genade, zou Hij onmiddellijk moeten bestraffen dat wat er verkeerd gaat in deze wereld.

Gods verborgenheid is juist een uiting van Zijn genade. Want in deze genade kan ieder mens tot Hem komen, vergeving van zonden ontvangen en van binnenuit vernieuwd worden. In 1 Korinthe 4 vers 16 staat het zo prachtig verwoord: Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.

Hij is gericht op het vormen van een lichaam van gelovigen uit Israël en de overige volkeren. Zoals een baby in de baarmoeder. En wanneer de vrucht volgroeid is, wordt zij openbaar. In Romeinen 8 staat dat de schepping zuchtend wacht op het openbaar worden van de kinderen Gods…

Het feit dat God in de huidige tijd verborgen is, is dus een deel van Zijn plan.

In deze verborgenheid is God almachtig, maar oefent Hij deze macht nog niet uit als Koning over de aarde. Hoewel de Here Jezus aan het einde van Zijn tijd op aarde uitsprak: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde...” (Matt. 28), zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: “... maar nu zien wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn…” (Hebr. 2) Dat is een strijd waarin de macht over de wereld onder de toelating van de Almachtige ligt in de handen van de satan en zijn trawanten.

In deze strijd staat de overwinning vast. Als de Here Jezus deze overwinning opeist, is God ook niet meer verborgen, maar openbaart Hij Zich in Zijn wederkomst!

Wij kijken als Gods kinderen als het goed is uit naar de wederkomst van Messias. Maar ondertussen moeten wij leren leven met een verborgen God. Een God waarvan we dus weten dat Hij niet afwezig is, maar aanwezig in ons leven. Niet onverschillig, maar zeer betrokken bij het leven van Zijn kinderen, niet machteloos, maar krachtig in het komen tot Zijn doel in ons.

Wij leven op aarde. Tegelijkertijd zijn wij georiënteerd op de dingen van de hemel. Daar is de Here Jezus. Daar is het werkelijke leven dat niet eindigt met de dood.

Tot de gelovige van de stad Kolosse schreef Paulus: Jullie zijn gestorven en jullie leven is met Christus, met de Messias verborgen in God (Kol. 3:1-3).

Vergelijk het met een kastanje. Aan de buitenkant is niets moois te zien. Sterker nog, je prikt je eraan. Het is onooglijk. Maar wanneer de vrucht aan de binnenkant volgroeid is, valt het op de aarde en splijt de buitenkant en wordt de vrucht zichtbaar. Zo zal eens onze buitenkant worden losgemaakt van onze binnenkant en zal het werk zichtbaar worden dat de Messias in ons gedaan heeft.

Wanneer wij eenmaal vertrouwd geworden zijn met de verborgenheid van God, zien we dat ons geestelijk leven een verborgen zaak is. Wanneer wij bidden zegt Jezus, dat wij moeten bidden tot de Vader die in het verborgene is. Het is niet een zaak van uiterlijk vertoon, een showchristendom, maar een zaak van de binnenkamer, daar waar je de verborgen omgang hebt met de hemelse Vader.

Daar in die binnenkamer ontdek je dat God echt betrokken is bij jouw leven. Daar waar de ongelovigen spottend zullen zeggen: God verbergt Zijn aangezicht. Hij ziet het in de eeuwigheid niet, leert een kind van God zeggen: U ziet het wel, Here, U ziet al mijn moeite en verdriet, om het in Uw hand te leggen. Op U verlaat de zwakke zich. Ons verborgen verdriet is dus openbaar bij God. En eens zal ons lijden veranderd worden in een geweldige heerlijkheid!

Nu kunnen wij tobben met de zwakten van ons lichaam, met ziekte en pijn. Maar God is nu al in het verborgene bezig met de vernieuwing van ons innerlijk leven, zoals in 2 Korinthe 4:16-18 staat beschreven.

En gedurende deze ‘verbouwing gaat de verkoop door’. Met andere woorden, wij worden afgebroken in onze eigen belangen, maar opgebouwd in Gods belangen. Wij weten door geloof dat God uiteindelijk dwars door alles heen tot Zijn doel en bestemming komt met betrekking tot ons leven.

Daarom kunnen wij ook in onze tijd de woorden van Paulus nazeggen: wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

De dingen aan de binnenkant zien wij niet. God zien wij ook niet. Maar in en door geloof weten wij dat alles eens openbaar zal worden. Wat een geweldig vooruitzicht!

Als dat geen zegen is.

 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב