Over God die Zich verbergt gesproken (3)
16/03/2022

Over God die Zich verbergt gesproken (3)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Over God die Zich verbergt gesproken (3)
Naar aanleiding van ver 29 waar we lezen:
Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand

dachten we in de voorgaande uitzendingen na over Gods verborgen handelen
God zijn aangezicht verbergt nog niet betekend dat hij afwezig is.

Maar ook over het feit dat het volk van God, Israel gisteren het Poerim feest vierde waarbij het volk Israel de eerste verijdelde poging tot genocide herdacht in de geschiedenis met Koning Esther. Echter het volk ontkwam. Schijnbaar door een reeeks van toevalligheden. Maar door al dit soort gebeurtenissen zien we Gods hand. Hij werkt achter de schermen. In verklaringen wordt vaak de nadruk gelegd op het feit dat we de Naam van God in het hele boek Esther niet tegenkomen. Een iets minder bekend gegeven is dat Zijn Naam er wèl in voorkomt. Weliswaar op een verborgen manier, maar op een zodanige wijze verborgen, dat het opvalt voor eenieder die het wil zien.

Voordat we die Naam gaan ontdekken staan we eerst even stil bij een stijlfiguur, genaamd acrostichon. Het woordenboek geeft daarbij aan: De beginregels der regels van een gedicht, soms ook van bepaalde woorden daarin, die samen een naam, een spreuk of een vers vormen. Een gedicht dat dit verschijnsel vertoont heet een acrostichon of een naamdicht. Het allerbekendste voorbeeld van een acrostichon in de Nederlandse taal is het Wilhelmus. De beginletter van elk couplet vormen samen de naam Willem van Nassov.

Hoewel niet helemaal volgens de beschrijving van het woordenboek, worden sommige Psalmen ook acrostichon genoemd. De beginletters van de versregels vormen geen naam, maar het alfabet of een deel daarvan. Een heel mooi voorbeeld is Psalm 119. Deze Psalm bestaat uit 22 coupletten. In het eerste couplet begint elke regel met aleph, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. In het tweede couplet is beth de beginletter van elke regel, en zo verder totdat alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet zijn gebruikt.

Wat dichter bij ons doel komen we als we naar het acrostichon in Psalm 96:11 kijken: “Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat.” Als we de beginletters van de woorden van deze zin in het Hebreeuws lezen (van rechts naar links!), dan zien we respectievelijk de letters JHWH, de naam die in de meeste van onze Bijbels met hoofdletters, HEERE of HERE, wordt geschreven. Dit is een echt acrostichon, een versregel waarin de naam van de Heere als het ware verborgen ligt.

Terug naar het boek Esther. Het boek waarin de Naam van God als zodanig niet voorkomt. Vijfmaal vinden we daarin de Naam van de God van Israël verborgen in de vorm van een acrostichon. Viermaal is het de Naam HEERE. De eerste is Esther 1:20 “…dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste.” Het zijn hier de beginletters van de woorden, maar achterstevoren gelezen, dus van links naar rechts. De tweede vinden we in Esther 5:4 “Esther zei: Als het de koning goeddunkt, laat de koning dan vandaag met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hem heb aangericht.” Wederom gaat het om de beginletters van de woorden, maar nu gelezen van rechts naar links, dus in de juiste volgorde. Het derde acrostichon met de Naam JHWH komen we in Esther 5:13 tegen. “Maar dit alles geeft mij geen voldoening zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning.” De Naam wordt nu gevormd door de laatste letters van de woorden in het zinnetje van links naar rechts gelezen. En tenslotte, waar het de Naam HEERE betreft, kijken we naar Esther 7:7 “… want hij zag dat bij de koning het onheil over hem ten volle besloten was.” Opnieuw de laatste letters van de woorden, maar nu weer van rechts naar links gezien. Zo vinden we vier keer het acrostichon met de letters JHWH, het Hebreeuws voor HEERE. Twee keer lezen we hem van links naar rechts en twee keer van rechts naar links. Twee keer gaat het om de eindletters van de woorden, twee keer om de beginletters. Samen vier verschillende variaties. En dan is er nog een vijfde acrostichon in Esther 7:5 “Wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeI om zo te handelen?” In de eindletters van deze woorden herkennen we de Naam, JHWH, Ik Ben of Ik zal Zijn. Het is de Naam van Exodus 3:14. Diezelfde Naam komen we nu verborgen tegen in het Boek Esther.

Al deze acrostichons zijn geen vondsten van onze tijd. Er zijn een aantal oude handschriften bekend, waarin deze letters, groter dan de andere letters zijn geschreven. Dit om de nadruk erop te leggen.

Is dit toeval? Of een beetje ver gezocht? Probeer eens een willekeurige naam van vier of meer letters als een acrostichon in een tijdschrift terug te vinden. En dan niet één keer, maar vier keer dezelfde naam in verschillende zinnen. Dat zal een lange zoektocht worden, maar het zal ons er ook van overtuigen dat Gods Naam met opzet verborgen ligt in het Boek Esther.

Een Boek in de Bijbel, dat geen enkele Naam van God bevat. En toch is Hij daar. Ten eerste in Zijn verborgen werk achter de schermen. Ten tweede in Zijn verborgen Naam in een acrostichon. Tot vijfmaal toe. En in die vijfde zelfs in de Naam waarmee Hij bekend gemaakt wilde worden bij de kinderen van Israël voor hun uittocht uit Egypte. Een dichter, die gebruik maakt van het stijlfiguur acrostichon, verbergt daarmee dikwijls zijn eigen naam in het gedicht. En zo is het hier ook. De Schrijver van het Boek verbergt Zijn eigen Naam hierin. Hoe mooi is Gods Woord! Hoe groot de Naam van Hem, Die de Auteur is van dit Woord! En hoe zeker is het heil voor allen die verlossing en zegen van Hem alleen verwachten!

De boodschap voor vanmorgen is: Ook al verbergt Hij Zich in uw leven, afwezig is Hij niet.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

#0579 Psalm 104 -46- 2022-03-17

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב