Over de terugkeer van de Messias gesproken -4-
01/06/2021

Over de terugkeer van de Messias gesproken -4-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90
Keer weer, Ene,- tot wanneer?-
heb deernis
over wie u dienen!

Over de terugkeer van de Messias gesproken -4-
1 Pet. 1:3-5:
De hoop op de zaligheid

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

De nieuwtestamentische Bruid heeft ook absolute zekerheid dat haar Bruidegom zal terugkomen. Jeshoea beloofde de Trooster totdat Hij zou terugkomen. Zo gebeurde het ook, precies op de kalenderdag van dat Pinksterfeest, toen de Heilige Geest werd uitgestort.

Als de bruidegom vertrekt en voor langere tijd zal wegblijven, dan is dat geen tijd van rust voor het jonge stel. De bruid blijft weliswaar achter bij haar familie, maar zij zal die tijd gebruiken om kleden te weven voor hun aanstaande huis en zij zal zich rein bewaren tot de dag van het huwelijk. Naarmate die periode langer duurt, zal de bruid begrijpelijkerwijze nog meer uitkijken naar de terugkomst van de bruidegom.

Maar ook de Bruidegom is intussen hard aan het werk. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en bouwt in het huis van zijn vader een bruidskamer én hij zorgt voor een toekomstige woning. Toen Jezus na Zijn opstanding onze aarde verliet stelde Hij Zijn discipelen (en daarmee ook ons) gerust met de woorden dat Hij weliswaar naar Zijn Vader zou gaan, maar dat Hij daar een woning met vele kamers voorbereidde.

Joh. 14:2-3 is opnieuw een verwijzing naar het huwelijksritueel en de discipelen begrepen die context.

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

De Bruid weet het zeker: haar Bruidegom zou terugkomen. Tien dagen na Zijn hemelvaart ontvingen ze de Trooster als geschenk en onderpand. De Heilige Geest zou ervoor zorgen dat de Bruid eeuwenlang apart gezet (geheiligd) zou blijven voor Hem.

Rondom de eerste komst van Christus werden álle voorjaarsfeesten door Hem vervuld. Vanaf dat moment wachten we nog op de vervulling van de drie najaarsfeesten en dus ook op de vervulling van de hiernavolgende gebeurtenissen in het huwelijksritueel.

Daar willen we in de volgende uitzending verder bij stil staan.

De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij het oude Hebreeuwse Huwelijksritueel wat ons laat ons in alle stappen een geweldig perspectief biedt van G’ds Plan voor de Bruidegom en Bruid. Vandaag wil ik daar verder mee gaan.

Want weet de Bruidegom niet wanneer Hij terugkomt?

Jeshoea vertelde Zijn discipelen dat alleen de Vader van die dag afwist, niet de engelen en ook de Zoon niet. Dat lijkt in tegenspraak met de Bijbeltekst dat de Vader en de Zoon één zijn, maar het wordt veel duidelijker, als je de woorden van Jeshoea aan Zijn discipelen leest binnen de context van het huwelijksritueel. Immers, het huwelijk is een door G’d Zelf ingesteld verbond en Jeshoea verwijst naar de rituelen die daarbij horen.

Dat de Zoon “niet zou weten van die dag” plaatsen we in de context van het aardse ritueel; alleen als de vader tevreden is over de voorbereidingen die zijn zoon, de bruidegom, in het huis van de vader heeft getroffen, mag hij vertrekken om de bruid te gaan halen. Zo is het ritueel ingesteld. Bijzonder toch?

Na het sein van de vader gaat de ceremoniemeester vooruit en blaast op de trompet of de bazuin of de sjofar als teken dat de bruidegom met zijn stoet er aan komt.

De bruidegom komt altijd in de avond, omdat het huwelijk traditioneel rond middernacht voltrokken wordt. De bruid zet daarom elke avond een olielamp klaar om de bruidegom aan te geven dat zij al die tijd naar hem is blijven uitzien en dat hij zeer welkom is.

De bruidegom komt zelf het huis van de familie van de bruid niet binnen, maar draagt haar van de drempel naar een draagkoets Hoogl. 3:6-11, 6:12. Haar voeten raken vanaf dat moment de grond niet meer totdat zij in het huis van de vader van de bruidegom is aangekomen voor de grote huwelijksceremonie onder de ‘choepa’ (de baldakijn).

Deze gebeurtenis past overigens helemaal bij de vervulling van het Bazuinenfeest dat het eerste najaarsfeest is dat nog op vervulling wacht. Zal het misschien ook op die kalenderdag plaatsvinden?

Na de huwelijksplechtigheid verblijft het nieuwe bruidspaar eerst zeven (!) dagen in de bruiloftskamer als start van het huwelijksverbond. Na die tijd treden zij naar buiten voor het grote bruiloftsmaal met de genodigden.

Wat zal dat geweldig zijn! Ik weet het heus wel dat er rond de bruiloft van het Lam nog talloze vragen zijn die onbeantwoord zijn. Ik weet ik dat er over dit onderwerp talloze meningen en gedachten zijn. Maar ik heb geleerd me daar niet meer zo druk over te maken omdat het allemaal zaken zijn die mij de vreugde van de bruiloft vaak ontnemen. Laten we er alsjeblieft voor waken dat we over de bruiloft en alles wat daarbij komt kijken onze vreugde over de Bruiloft laten ontnemen door allerlei gedoe en soms zelfs geruzie. Maar laten we samen reikhalzend uitkijken naar de Bruidegom wiens komst aanstaande is. Maranatha: de Heer komt; zoals het joodse shem atha , "de naam komt" of "de Here komt." Het lijkt een beroep te zijn op het oordeel van Christus en mogelijk een toespeling op Maleachi 4:

Want zie, die dag komt,
brandend als een oven.
Dan zullen alle hoogmoedigen
en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden.
En de dag die komt, zal ze in vlam zetten,
zegt de HEERE van de legermachten,
Die van hen
wortel noch tak zal overlaten.

Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.

Als dat geen zegen is.

https://youtu.be/75vPy71e-6Q

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב