Over de terugkeer van de Messias gesproken -10-
09/06/2021

Over de terugkeer van de Messias gesproken -10-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Over de terugkeer van de Messias gesproken -10-3.
We willen in het kader van Psalm 90 voor de laatste keer stilstaan bij de terugkeer van de Messias. Ik zei het al eerder: De terugkeer van de Messias is niet zoiets als een theoretische wetenschap, in de zin dat je op de hoogte zou zijn dat Jeshua terugkomt op deze aarde en hoe alles daaraan vooraf gaat en hoe alles dan zal verlopen. Als een soort wetenschap. Als het niet meer is dan dat, dan is het eigenlijk arm en ben je de werkelijke boodschap misschien wel want weet je dat weinig onderwerpen vanuit Gods Woord wellicht zo’n grote praktische waarde voor ons dagelijks leven hebben. De verwachting van de wederkomst van de Koning van Israel en deze wereld is cruciaal en wil ons leven stempelen.

De voorgaande keer stonden we stil bij twee praktische aspecten:
1. De terugkeer van de Messias vraagt van ons waakzaamheid en nuchterheid
2. De terugkeer van de Messias vraagt van ons eveneens helder inzicht en fijngevoeligheid.

Vandaag vervolgen we bij de laatste twee aspecten:
De terugkeer van de Messias vraagt van ons ijver en trouw.

We lezen daarover in Matteüs 24:45-46
Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.

Maar eveneens in Mattheus 25:19-21
Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen.En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

De Heere Jezus vergelijkt Zijn discipelen met slaven van een heer die op reis is. Als hij terugkomt zal die heer rekenschap vragen van zijn slaven en hen belonen naar hun werken. Zo is het ook bij de wederkomst van de Here Jezus. Als Hij komt zullen wij voor Zijn rechterstoel worden geopenbaard en beloond. Wel opletten hoor: het betreft hier niet het oordeel over onze zonden. Dát oordeel heeft al plaatsgevonden op het kruis van Golgotha.

Nee, het gaat hier om een beoordeling van hetgeen wij gedaan hebben in Zijn dienst. Als wij ijverig en trouw zijn geweest, zullen we een hogere beloning krijgen dan wanneer wij er bij wijze van spreken de kantjes er van af hebben gelopen. De woorden van de Heer: ‘Mijn loon is bij Mij…’ zijn bedoeld als een aansporing om ons meer en meer in te zetten in Zijn dienst.

Een bekend uitspraak  van Henk Binnendijk is: Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken.

Het laatste aspect met betrekking tot de terugkeer van de Messias betreft dat het van ons behoedzaamheid en onderscheid vraagt:

Mattheüs 24:4-5
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

En in 2 Tessalonicenzen 2:1-4 lezen we de volgende aansporing om op onze hoede te zijn:
En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten Dan. 11:36en zichzelf als God voordoet.

En als laatste lezen we in 1 Johannes 4:1-6:
Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.
Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.
Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen.
Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

De Heilige Geest waarschuwt ons vele malen dat er in de laatste tijd, vlak voor de wederkomst van de Heere, valse leraars en valse profeten zullen optreden. We moeten ervoor oppassen dat we niet misleid worden. Velen zullen komen en zeggen: “Ik ben de Christus!” Anderen zullen leren dat de dag van de Here al is aangebroken.

Hoe weten we dat we met misleiders te maken hebben? Hoe kunnen we de geest van de antichrist onderscheiden? Dat vraagt in de eerste plaats om behoedzaamheid. Niet blindelings achter iedere spreker aanhollen die je gevoel aanspreekt met mooie woorden. Vervolgens moeten we alles wat zij ons vertellen toetsen aan Gods eigen Woord. En dan vooral ook het profetische Woord van God.

Als dat geen zegen is

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב