Over de krant van vandaag gesproken
21/06/2021

Over de krant van vandaag gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De HEERE is Koning

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

2vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.

3De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

4De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

5Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen.

Over de krant van vandaag gesproken
We willen vandaag stilstaan bij het derde vers uit de psalm die zegt:

Stromen verheffen, o Here,
Stromen verheffen hun stem,
Stromen verheffen hun bruisen.

Eerder zeiden we al: Tegenover de ontzagwekkende kracht en grootsheid van de natuurlijke wereld ervaart de psalmist iets waar woorden geen recht aan kunnen doen. Daarom zal alleen de taal van de beukende zeeën voldoende zijn om iets uit te drukken van wat hier wordt gevoeld. In de oudheid werd de oceaan niet bekeken zoals we er tegenwoordig romantisch naar kijken, maar met een grote mate van angst. De grote afgrond van de oceaan was de plaats waar velen het leven lieten en werd in veel opzichten als onpeilbaar beschouwd als de lucht. Het werd daarom ook gezien als een plaats van mysterie.

Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen waarom de psalmist de oceaan aanroept om uit te drukken wat hij over God voelt. De ervaring van ontzag, dat wil zeggen de vreze des Heren, is de ervaring van de onpeilbare grootheid van God en de oneindige en mysterieuze aard van Gods wezen.

Rijden op de wil van God kan iemand net zo kwetsbaar maken als rijden op de grote oceaan en toch wordt de grootheid van God ook gevoeld in deze Psalm die gevierd wordt als iemands grootste zekerheid.

En we horen als het ware het ritme van de Psalm en het ritme van de golven in de woorden:

Stromen verheffen, o Here,
Stromen verheffen hun stem,
Stromen verheffen hun bruisen.

Door de woorden heen hoor en zie je als het ware de vloed opkomen.

En natuurlijk, we kunnen deze woorden op ons persoonlijk leven toepassen. God is Koning en staat boven uw persoonlijke omstandigheden. En soms lijkt het misschien wel in je leven dat je lijkt te verdrinken in allerlei verschillende vervelende omstandigheden en roep je misschien ook wel tot G’d de woorden:
Stromen verheffen, o Here,
Stromen verheffen hun stem,
Stromen verheffen hun bruisen.

En zo mag je het ook lezen en op jezelf toepassen, maar in eerste instantie hebben de woorden ook en misschien moet ik wel zeggen juist betrekking op het wereldgebeuren, want het gaat in deze Psalm. En over De HEERE, JHWH, de Koning. Om wel te verstaan om de koning van Israel!

En wat heeft het volk Israel te maken gehad met het verheffen van de stromen. En de stromen zijn een synoniem voor de volkeren zee. Ik ga dat nu niet allemaal hier aanhalen, u kent de geschiedenis van Israel door de eeuwen heen. Ongelooflijke stromen van geweld en stemmen.

Maar niet alleen toen in het verleden, maar ook nu, anno 2021. Een kwartiertje geleden las ik een artikel met de kop: Antisemitisme ‘gemainstreamd’ in de West-Europese politiek, zegt Israëlisch onderzoek. En het antisemitisme neemt in Amerika hand over hand toe. Inderdaad het is voluit waar en realiteit in juni 2021:

Stromen verheffen, o Here,
Stromen verheffen hun stem,
Stromen verheffen hun bruisen.

Maar we gaan ook vandaag niet in de mineur eindigen hoor, want over water gesproken lezen we in Jesaja 43. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn. Ik ben de Heere uw God. Uw Heiland.

En wat is het een geweldig hoofdstuk en wat is het een geweldig actueel hoofdstuk als we lezen:

Maar nu, zo zegt de HEERE,
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

Wanneer u zult gaan  door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.

Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Want Ik ben de HEERE, uw God,
de Heilige van Israël, uw Heiland.

Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven,
Cusj en Seba in uw plaats.

Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen,
bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad.
Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats
en volken in plaats van uw ziel.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.

Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef!
En tegen het zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver,
en Mijn dochters van het einde der aarde.

Ieder die genoemd is naar Mijn Naam,
die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

Inderdaad, het is voluit waar. Daar waar het antisemitisme hand overhand toeneemt in de dagen die wij beleven en dagelijks vermeerderd, daar zien we tegelijkertijd dat de HEERE, de G’d van Israel Zijn volk aan het thuishalen is. Dagelijks, pas uit maar liefst 20 landen tegelijk op 1 dag. Wat een wonder van genade.

En eh, doe de kant maar de deur uit hoor, die lezen we tegenwoordig in G’ds Woord, duizenden jaren geleden, maar meer actueel dan welke krant ook. In wat een geweldige tijd mogen we leven.

Als dat geen zegen is.

Als afsluitend lied van dit programma denk ik aan het lied Bring us back, gezongen door Joshua Aaron. Hij zingt dit lied bij de muren van Jeruzalem terwijl er een groep van ongeveer 40 mensen aanwezig is die zojuist geemigreerd zijn naar Israel. Alijah gemaakt hebben. Zij zijn opgegaan naar Israel. En let om mijn woorden, er komen er op korte termijn nog veel en veel meer, want de oogst is rijp!

https://youtu.be/Pc5TFKEooto

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב