Over de bomen gesproken (2)
24/02/2022

Over de bomen gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

6 U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
zodat ze tussen de bergen door stromen.

11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarbij wonen de vogels in de lucht,
hun stem klinkt tussen de takken.

13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.

14 Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

15 wijn, die het hart van de sterveling verblijdt,
olie, die zijn gezicht doet glanzen,
en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.

16 De bomen van de HEERE worden verzadigd,
de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft.

Over de bomen gesproken gesproken (2)
In de voorgaance aflevering hebben we aan de hand van het laatst gelezen vers stilgestaan bij de Messias die in Psalm 1 vergeleken wordt met een vruchtdragende boom.

We lazen daar:

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

In de Bijbel wordt, zo kunnen we dus concluderen, is de boom dus een beeld of een type voor het geestelijk leven van de mens. De boom heeft water nodig om te kunnen leven. Via de wortels ontvangst de boom water uit een bron van water. Voor het geestelijk leven is ook een bron nodig. Willen we geestelijk in leven blijven dan zullen we moeten zijn bij het Levende Water waarvan Jezus zegt dat Hij het is. We moeten dus bij Hem zijn. Ons oor te luister leggen naar de woorden die Hij spreekt. Hoe dieper de 'wortels' van een mens de Schrift in gaan, hoe meer we bij wijze van spreken geworteld zijn in Zijn Woord, hoe beter we stand kunnen houden. We hebben het vorige week meegemaakt. Gezonde, gewortelde bomen kunnen de storm weerstaan, zieke of dode bomen worden omgeblazen en zijn ook voor de mensen nog eens levensgevaarlijk.

Jeremia kende waarschijnlijk ook Psalm 1. Luister maar eens wat hij zegt in hoofdstuk 17 vers 8: Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

In Genesis 1 lezen we voor het eerst over bomen.  We lezen daar over de derde scheppingsdag, en ik lees het voor vanuit de Hebreeuwse vertaling:
En God zei: "Laat de aarde vegetatie ontspruiten: zaaddragende planten, fruitbomen van elke soort op aarde die vrucht dragen met het zaad erin." En het was zo. De aarde bracht vegetatie voort: zaaddragende planten van elke soort, en bomen van elke soort die vrucht droegen met het zaad erin. En God zag dat dit goed was.

Het principe waarom God vegetatie en bomen uit de aarde laat ontspruiten is dus om meerdere redenen, maar een belangrijke reden, misschien wel de belangrijkste reden, blijkt dat elke soort op aarde vrucht draagt met zijn zaad er in. Dat is een diepe gedachte. Een diepe gedachte wanneer we de mens als type als een beeld van de boom zijn. Mag ik het eens omzetten naar de geestelijke betekenis hiervan? Elke mens is uit de aarde voortgekomen of ontsproten om vrucht te dragen met zijn zaad er in. En dan, om dat we het in geestelijk opzicht zien, zaad met een hoofdletter. We kunnen bij wijze van spreken duizend redenen bedenken wat Gods bedoeling is met uw en mijn leven, maar een er van is, en het is de belangrijkste reden omdat God het zegt is dat we vrucht dragen met het Zaad er in.

Wanneer dit Zaad met een hoofdletter in ons gezaad is zullen we vrucht voorbrengen. Want dit Zaad is levenmakend Zaad. Dan hebben we het niet meer over appels en peren, maar dan hebben we het over dat wat Paulus de Galaten voorhoudt:
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Wat opvalt is dat deze vrucht niet los verkrijgbaar is. Want er wordt door Paulus niet over vruchten in het meervoud gesproken, maar over een vrucht.  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Dat moet wel een heel smakelijk vrucht zijn met zoveel positieve eigenschappen, vindt u ook niet? Naar deze vrucht verlangen we toch zeker? En God wil dat allemaal vandaag aan ons schenken. Aan Hem zal het niet liggen.

Als dat geen zegen is.

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב