Over de blijdschap van de HEERE gesproken
29/03/2022

Over de blijdschap van de HEERE gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

31 De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig,
laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken.

32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij,
raakt Hij de bergen aan, dan roken zij.

33 Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang.

34 Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn,
ík zal mij in de HEERE verblijden.

35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen,
de goddelozen zullen er niet meer zijn.

Loof de HEERE, mijn ziel!
Halleluja!

Over de blijdschap van de HEERE gesproken
We zijn aangekomen bij het tekstgedeelte waarin we lezen: laat de HEERE Zich verblijden in zijn werken. En ik realiseerde me dat ik vreemd genoeg in mijn leven veel gehoord heb en nagedacht heb over de pijn en het verdriet van de Heere, en maar erg weinig tot niets over de blijdschap van de HEERE. Misschien ligt dat aan mijn opvoeding, waarin wel gezegd werd dat er in de Bijbel wel staat dat Jezus weende, maar dat er niet staat dat Hij lachte…

Heeft ook u ook u het verlangen om de Heere steeds beter te leren kennen? En komt ook u er achter dat je Hem eigenlijk nog helemaal niet kent? Hoe ouder je wordt?

Veel daden en woorden zijn ins goed bekend. De Bijbel zwijgt echter niet over Zijn innerlijke gevoelens. Wij hebben daar soms moeite mee om dat met aneren te delen. God echter niet. Hij schrijft daar heel open over. Over Zijn verdriet en teleurstellingen, zijn boosheid, maar oom over Zijn blijdschap.

U hebt misschien net zoals ik wel eens nagedacht over het verdriet en de diepe emotionele pijn die Hij vooral voelde op weg naar het kruis en misschien net zoals ik minder over Zijn vreugde.

We vinden een paar gedeelten in de Schrift die spreken over de vreugde van God en Zijn Zoon. Wanneer we deze passages lezen, stellen we met verbazing vast, dat Zijn vreugde inderdaad vaak nauw verbonden is met ons, de Zijnen, maar ook in het algemeen met de mensen.

Vanaf het allereerste begin van de schepping was Zijn vreugde bij de mensen. Dit vinden we in Spreuken 8 vers 31: “Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen”. En we mogen Spreuken 8 vers 22-31 verstaan als een profetisch woord over de Here Jezus, de Zoon van God. Hij voelde vreugde in het hebben van voorwerpen voor zijn oneindige liefde, schepselen aan wie Hij Zijn gedachten kon overbrengen. Helaas gaven en geven deze Hem lang geen reden tot vreugde.

Ook toen de Heer Jezus op aarde kwam, was het voor Hem een trieste aanblik. Zijn volk keerde zich van Hem af. Was er nu helemaal geen vreugde meer voor de mens geworden Zoon van God? Jazeker, de bron van Zijn vreugde toen Hij op aarde was, lag vooral in de gemeenschap met Zijn Vader.

Het hart van de Heer verblijdt Zich en Zijn ziel verheugt Zich, omdat Hij voortdurend Zijn Vader Zich voor ogen stelde, en omdat Zijn Vader aan Zijn rechterhand was. Hij vond overvloedige blijdschap in de aanwezigheid van Vader (Ps. 16:8,11).

Het Woord van God en Zijn gedachten waren voor Hem tot vreugde en tot blijdschap in Zijn hart (Jer. 15:16). Het was Zijn bijzondere vreugde om de gemeenschap met Zijn Vader te genieten en Hem te dienen. Hieruit putte Hij de kracht om de weg van lijden te bewandelen, die Vader Hem liet gaan.

In Psalm 45 vers 8 wordt van de Heer Jezus gezegd: “U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen”.

Nu komt er iets wonderbaars: Ook wij zijn het voorwerp van Zijn vreugde. Toen Hij op de aarde kwam, vond Hij een akker dat van Hem om zo te zeggen gestolen was. Een ander had het in bezit genomen. Maar er was in deze akker een schat verborgen. En toen Hij deze verborgen schat vond, waartoe jij en ik en allen die in Hem geloven behoren mogen, vervulde blijdschap Zijn hart. Het is ondenkbaar voor ons dat Hij zulke blijdschap hebben kan. Hij verkocht zelfs alles wat Hij had om de verborgen schat in de akker te bezitten (Matth. 13:44). Weten wij wat dat betekent? Hij moest om deze akker te verwerven het kruis verdragen – sterven (Hebr. 12:2). Dat was de aankoopprijs van de akker. Wat heeft de Heer eigenlijk in mij gevonden, dat Hij deze prijs betaald heeft?

Er zal in de toekomst een bijzondere “dag van van de blijdschap van zijn hart” zijn (Hoogl. 3:11), wanneer ook Zijn volk Hem als de Messias en de rechtvaardige Heerser zal erkennen. Dat zal een bijzonder ogenblik voor de Heer Jezus zijn, wanneer zij Hem zullen aanschouwen, en wanneer zij Hem vragen: “Wat betekenen deze wonden aan uw handen?”, dan zal Hij antwoorden: “Dat ik geslagen ben in het huis van hen die Mij liefhebben” (Zach. 12:10; 13:6). Het volk zal Hem liefhebben. Wat een blijdschap voor de Heer! Hij zal Zich verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Zijn volk, Hij zal zwijgen in Zijn liefde (Jes. 65:19; Jer. 32:41; Zef. 3:17).

Hoe gweldig: De Zijnen zijn het voorwerp van Zijn vreugde. Wat is het voorwerp van onze vreugde? Johannes de Doper wist iets van de vreugde die hij voelde, toen hij de stem van de Heiland hoorde (Luk. 1:44; Joh. 3:29). En de discipelen verblijdden zich toen ze de Heer zagen (Joh. 20:20). Hij verblijdt Zich in ons.

Als dat geen zegen is.

Tijdens de voorbereiding van deze moest ik denken aan de woorden uit Nehemia: De vreugde des Heeren is mijn kracht. En zo is het. Wat kunnen wij een vreugde ervaren wanneer we weten dat wij het voorwerp van Zijn vreugde zijn. Onvoorstelbaar toch?


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב