Over Aliyah maken gesproken -4-
12/07/2022

Over Aliyah maken gesproken -4-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Danklied na de ballingschap

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

1 Een lied van beklimmingen.
Wanneer de HEER het lot van Zion herstelt
- we zien het als in een droom  -

2 onze monden zullen gevuld worden met gelach,
onze tongen met liederen van vreugde.
Dan zullen zij onder de volken zeggen:
"De HEER heeft grote dingen voor hen gedaan!"

3 De HEER zal grote dingen voor ons doen
en we zullen ons verheugen.

Over Aliyah maken gesproken -4-
In de voorgaande aflevering hebben we met elkaar aan de hand van deze indrukwekkende Psalm gezien hoe hele volk, niet alleen het tweestgammenrijk, maar alle 12 stammen zullen terugkeren (shuva, aliyah maken) vanuit de ballingschap vanuit Babel en alle windstreken van deze wereld naar Sion, naar huis naar huis. Naar de Bovenkamer.

Devoorgaande keren hebben we voornamelijk naar het historische karakte van de tekst gekeken. Hebben we gezien hoe de HEERE de twee stammen, vanuit Babel deed terugkeren naar Sion. Vandaag wil ik wil bij een aantal aspecten stilstaan vanuit het perspectief van de toekomst nog een keer stil staan.

Gods plan om Zijn Messiaanse Koninkrijk te vestigen op aarde was geen geheim voor de Joden in de dagen van de Messias. Het Koninkrijk is juist het thema van de profetie van de voorzeggingen vanuit het oude- of beter gezegd eerste testament en wordt daar zeer gedetailleerd beschreven. We zullen dat aan de hand van de Schrift vanmorgen illustreren.

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk

 1. Gevestigd worden op aarde

"Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit." (Ps. 2:8) "Een koning zal regeren en voorspoedig zijn, en zal gerechtigheid en recht oefenen op de aarde." (Jer. 23:5) De engelen bevestigden dit toen zij bij Zijn geboorte God prezen, door te zeggen: "Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!" (Luk. 2:14)

Ook onze Here bevestigde dit toen Hij zei: "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." (Matt. 5:5) Hij leerde Zijn discipelen bidden: "Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde." (Matt. 6:10)

Het Koninkrijk dat Johannes de Doper, onze Heer, en de Twaalven verkondigden als "nabij gekomen", was inderdaad "het Koninkrijk der hemelen" (Matt. 3:1,2;4:17;10:5-7), dat op aarde zou worden gevestigd.

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal in Zijn Messiaanse Koninkrijk

 1. een theocratie gevestigd worden zijn

"En de Here zal tot koning over de ganse aarde zijn." (Zach. 14:9) "Koning, de Here der heerscharen." (Zach. 14:16)

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal in Zijn Messiaanse Koninkrijk

 1. Israels hoofdstad, Jeruzalem het centrum zal zijn

"Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEREN Woord uit Jeruzalem." (Jes. 2:3) "...als de Here der heerscharen regeren zal op de berg Sion en te Jeruzalem." (Jes. 24:23) "Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen: des HEREN troon." (Jer. 3:17) Zo zal Hij ten eerste regeren over Israel (Mic. 5:1).

Dit werd bevestigd door de engel Gabriël (Luk. 1:32,33) door de wijzen (Matt. 2:12) en door de Here Zelf (Matt. 19:28).

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk

 1. zich uitbreiden over de gehele aarde

"Ja, alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen, alle heidenen zullen Hem dienen." (Ps. 72:11) "En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden." (Dan. 7:14) "Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om de Heer der heerscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des Heren te smeken." (Zach. 8:22)

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk zal

 1. geheel Israël behouden zijn

"Zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe." (Jer. 31:34) "Ik zal ze verlossen... en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn." (Ezech. 37:23) Dit werd bevestigd door Paulus in Romeinen 11:26, etc.

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk zal

 1. Israëls lijden en verdriet over zijn

"Spreekt naar het hart van Jeruzalem... dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is." (Jes. 40:2) "...dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest." (Jes. 61:3) "… vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden." (Jes. 35:10).

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk zal

 1. Israël een zegen zijn voor alle volkeren

"En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan." (Jes. 60:3) "En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, o huis Israels! geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik ulieden behoeden, en gij zult een zegening wezen." (Zach. 8:13) "Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is." (Zach. 8:23)

Deze beloften dateren uit de tijd van het verbond van God met Abraham: "Ik zal uw zaad zeer vermenigvuldigen... en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde." (Gen. 22:17,18)

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk zal

 1. de regering gereinigd zijn

"Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen." (Jes. 11:4) "Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken." (Jes. 61:11) "Een koning zal regeren en voorspoedig zijn, en recht gerechtigheid doen op de aarde." (Jer. 23:5)

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk zal

 1. oorlog en bloedvergieten zijn afgeschaft

"Zijn naam zal genoemd zijn... Vredevorst." (Jes. 9:6). "En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het éne volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren." (Jes. 2:4)

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk zal

 1. gezondheid en lang leven worden hersteld

"Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen." (Jes. 35:5,6) "Daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden." (Jes. 65:20)

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk zal

 1. de dierlijke schepping zal worden getemd

"De wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen; en het kalf en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN." (Jes. 11:6-9)

Wanneer Zijn volk in zijn geheel naar Sion zal zijn terug gebracht zal Zijn Messiaanse Koninkrijk zal

 1. de vloek zal weggenomen zijn van de plantaardige schepping

"De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien... want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren." (Jes. 35:1,2,6,7)

Als dat geen zegen is

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב