Over Aliyah maken gesproken -2-
08/07/2022

Over Aliyah maken gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


 

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

1 Een lied van beklimmingen.
Wanneer de HEER het lot van Zion herstelt
- we zien het als in een droom  -

2 onze monden zullen gevuld worden met gelach,
onze tongen met liederen van vreugde.
Dan zullen zij onder de volken zeggen:
"De HEER heeft grote dingen voor hen gedaan!"

3 De HEER zal grote dingen voor ons doen
en we zullen ons verheugen.

Over Aliyah maken gesproken -2-
De psalm begint met de woorden ‘een pelgromslied’ of ‘een lied van de beklimmingen’ en de Statenvertaling die volgens de kenners het dichtst bij de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst blijft laat het Hebreeuwse woord onvertaald: Hammaäloth.

Dat was wat voor het volk hoor. Op weg naar het heiligdom. Maar liefst veertien psalmen werden er gezongen onderweg: De psalmen 120 tot en met 134 zijn allemaal psalmen die door het volk gezongen werden wanneer zij tijdens de grote feesten van God opklommen om naar Gods huis op de berg Sion in de Stad van Vrede, Jerusjelajim te gaan. Naar de feesten van JHWH, naar de feesten van de HEERE.

Even een korte woordstudie. Het woord Hammaaloth is afkomstig van het vrouwelijke zelfstandig naamwoord ma`alah, wat trap of treden van een trap betekend. Het ma’alah is heeft weer verband met maʻăleh; van een verhoging, d.w.z. (concreet) een oplopende helling (zoals van een heuvel) of platform; maar abstract heeft het de betekenins van de relatie of toestand. Maar het heeft ook de betekenis van bovenkamer, de hoogste kamer, de kamer waar belangrijke gebeurtenissen plaats, zoals het Laatste Avondmaal en de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ook de kamer waar Daniel drie keer per dag op zijn knieeen ging om de Heere te ontmoeten:

Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.

In het woord ma’aleh horen we het woord ‘aliyah’. Aliyah (meervoud, aliyot) is een Hebreeuws woord dat "naar boven gaan" of "verhoging" betekent. Aliyah heeft een dubbele betekenis in de Joodse gemeenschap. Het kan betekenen dat je naar voren wordt geroepen om de Thora in de synagoge te lezen, op een verhoging, en alijah kan ook verwijzen naar de verhuizing van een Jood naar het land Israël.

In een synagoge is het platform waarop de Thora-rol wordt voorgelezen meestal verhoogd, zodat de aanwezigen beter kunnen horen wat er wordt voorgelezen. Deze fysieke verheffing is ook symbolisch voor de verhoogde eer en verantwoordelijkheid van het lezen van Gods Heilige Woord. Daarom, wanneer een lid van de gemeente wordt gekozen om de Thora te lezen, wordt hij "geroepen" of ontvangt hij een alijah.

Aliyah wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de beslissing van een jood om terug te keren naar zijn of haar thuisland Israël. Het idee dat Israël 'op' is, is gebaseerd op Genesis 50:13; nadat Jakob stierf, droegen zijn zonen zijn lichaam uit Egypte naar het land Kanaän om daar te worden begraven zoals hij had gevraagd.

Volgens de Talmoed is het land Israël "hoger" dan alle andere landen - niet fysiek, maar als de meest prominente plaats om contact te maken met de Here God, bij wijze van spreken zoals Daniel naar de bovenzaal ging om drie keer per dag het aangezicht van de Heere te zoeken. Dus, in het joodse denken, is verhuizen naar het Heilige Land " aliya maken ", opstijgen, omhoog gaan in de wereld.

Wanneer de Heere Jezus terugkeert om te heersen en te regeren gedurende de duizend jaren, belooft Hij de ultieme alijah te vergemakkelijken, terwijl Hij het Joodse volk naar hun thuisland verzamelt.

Verschillende profeten voorspellen deze alijah :

“Ik zal ze zeker verzamelen uit alle landen waar ik ze verban in mijn woedende woede en grote toorn; Ik zal ze terugbrengen naar deze plek en ze in veiligheid laten leven. Zij zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn' (Jeremia 32:37-38).

“Hij zal een banier opheffen voor de volken en de ballingen van Israël vergaderen; hij zal het verstrooide volk van Juda uit de vier hoeken van de aarde bijeenbrengen” (Jesaja 11:12).

“De HEER bouwt Jeruzalem op; hij verzamelt de ballingen van Israël” (Psalm 147:2).

Het concept van alijahis ook in het Nieuwe Testament aanwezig. Het doel van God die Zijn Zoon in de wereld zond, was dat mensen in de slavernij van de zonde "opgevoerd" kunnen worden in de tegenwoordigheid van God (2 Korintiërs 5:21; Romeinen 8:21).

De enige manier waarop een persoon deze geestelijk alijah kan maken, is door Jezus Christus (Johannes 14:6). Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid; en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Geen aardse eer of geografische beweging kan ons dichter bij God brengen. Alleen nederig geloof in de dood en opstanding van zijn Zoon kan ons verheffen in de ogen van God.

Jezus zegt: Ik ben de Weg. De weg naar de opgang, de trap tot de Vader. De weg van de beklimming. De weg naar het feest. Wanneer we deze Weg bewandelen hebben we in geestelijk opzicht al aliyah gemaakt. Zijn we in de Bovenkamer, gekomen. Is het in geestelijk opzicht feest.

Paulus zegt daarover:
Ef. 2:6 En Hij heeft ons medeopgewekt, en heeft ons medegezet in den hemel in Christus Jezus.

Filipp. 3:20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=5j7X_ret3D4

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב