Ma Nishma met Christian Stier
27/11/2019

Ma Nishma met Christian Stier

Serie:

Deze week is Jack van der Tang in gesprek met Christia Stier van Stichting Israel en de Bijbel

Hieronder vind je meer informatie over de stichting. De informatie is afkomstig van de website van Israel en de Bijbel.

Vervangingstheologie
Wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan tot de ontdekking komen dat het overgrote deel ervan spreekt over verleden, heden en toekomst van Israël! Voorwaarde is wel dat je de Bijbel niet door de bril van tradities en overleveringen leest. We denken dan vooral aan de zogenaamde vervangingstheologie, die ervan uitgaat dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Een van de tragische gevolgen van deze leer is de ontkrachting van het profetische Woord. Als profetieën al worden besproken, worden ze zo vergeestelijkt, dat Gods plan met Israël onvindbaar wordt. Je zou kunnen zeggen dat de vervangingstheologie Israël tot een soort kraakpand heeft gedevalueerd dat met inboedel en al is geconfisqueerd.

Hoewel… niet van alles wat Israël toebehoorde, wilde het christendom zich eigenaar rekenen. Wel Gods zegeningen, maar niet Zijn oordelen. Die bleven op Israël rusten. Begrijpelijk dus dat de vervangingstheologie bij Joden veel kwaad bloed heeft gezet.

Egocentrisch lezen
Een minstens zo belangrijk gevaar als de vervangingsleer is onze neiging om de Bijbel egocentrisch te lezen en er alleen maar persoonlijke zegeningen uit te willen opdiepen. Jammer, want ons geloofsleven verdiept zich juist als we het complete plan van God in de Bijbel ontdekken waarvan Israël een integraal onderdeel uitmaakt.

Gelukkig heeft de oprichting van de staat Israël in 1948 land en volk weer op de theologische kaart gezet. Israëls nationaal herstel heeft velen de ogen geopend voor de talrijke nog onvervulde beloften. Toch dreigt er opnieuw een moeilijkheid te ontstaan. Was er eerst geen aandacht voor het profetische Woord, of werden de profetieën categorisch vergeestelijkt, nu worden de profetieën vaak heel selectief gelezen. Dat wil zeggen: wel de profetieën over Israëls herstel, maar niet de profetieën omtrent de dramatische gebeurtenissen die aan dat herstel voorafgaan. Zo belooft de HEERE in Zacharia 13: “Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren”, maar daaraan voorafgaand staat: “Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven…” (vers 8-9). Het zijn juist deze voorzegde verschrikkelijke gebeurtenissen, die ons moeten behoeden voor euforie en ons alert moeten maken op de ‘tekenen des tijds’, waarvan de wereldwijde opleving van het antisemitisme een angstwekkend onderdeel is.

Respect en liefde voor Israël
Er zijn heel wat menselijke argumenten om liefde en respect voor Israël te hebben. Denk alleen al aan alles wat Joodse mensen tot stand brachten op gebied van wetenschap, politiek, kunst, cultuur, enz.  Toch zijn er voor ons als gelovigen nog andere dingen, die ons met het Joodse volk verbinden. God heeft immers aan Israël Zijn Woord toevertrouwd. Op de vraag van Paulus: “Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn?”, is zijn antwoord: “Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. ” (Rom. 3:1-2). Joodse profeten hebben het Woord opgetekend en Joodse geleerden hebben het door de eeuwen heen nauwkeurig bewaard en overgeleverd.  Ook wij mogen hen daarvoor dankbaar zijn!

Maar ook de Messias van Israël, is uit Israël voortgekomen. Paulus schrijft: “Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid” (Rom. 9:5). Vandaar ook dat het Nieuwe Testament begint met de woorden: “Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham”! De Heere Jezus kwam uit Israël en kwam ook voor Israël. In Mattheüs 15:24 zegt de Heere: “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël”.

Joodse zending
Gelukkig is de prediking van het Evangelie niet tot Israël beperkt gebleven. Joodse apostelen en evangelisten hebben onvermoeibaar zending bedreven om ook ons deelgenoot van de vreugdevolle boodschap te maken. Dat gebeurde vaak onder barre omstandigheden. Hoe Paulus en zijn Joodse medewerkers dat alles hebben kunnen volbrengen? Hun antwoord luidt: “de liefde van Christus dringt ons” (2 Kor. 5:14).

De Bijbel voor Israël
Het is deze liefde van Christus die nu ons, gelovigen uit de heidenen, dringt om hen het Woord terug te geven. Want “hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?” (Rom. 10:12-14). Daarom geloven we dat de verspreiding van Gods Woord een absolute prioriteit is. Voor nu, maar ook voor later!

Het is deze liefde van Christus die nu ons, gelovigen uit de heidenen, dringt om hen het Woord terug te geven.

In Zijn bekende eindtijdrede van Mattheüs 24 zegt de Heere Jezus namelijk: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!  – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (vers 15, 16). De ‘gruwel van de verwoesting’ is een afgodsbeeld dat straks in de te herbouwen tempel door ‘de mens van de wetteloosheid’ geplaatst zal worden (zie 2 Thes. 2:3, 4; Opb. 13). Deze gebeurtenis zal de inleiding zijn tot de grootste crisis die het Joodse volk met name in Jeruzalem en Judea te wachten staat. Vandaar Jezus’ instructies: “laat hij die het leest, daarop letten!  – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen”. Wie anders dan degenen die het Woord tot hun beschikking hebben, zijn degenen die ‘lezen’, ‘er op letten’ en ‘vluchten naar de bergen’. Geen wonder dat Petrus schrijft: “wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats…” (2 Pet. 1:19). Zouden wij, die in het licht van dat profetische Woord de ontwikkelingen van onze tijd kunnen duiden, juist Israël niet dat licht gunnen? Het is één van de redenen waarom we geloven dat de verspreiding van Gods Woord belangrijk is voor nu, maar ook voor de zeer nabije toekomst!

Luister je mee?

Uitzending: Woensdag 21.00 uur
Herhalingen: Donderdag 02.00 en 10.00 uur, zondag en maandag 10.00 uur

Vanaf elke maandag vind je het programma op 'Uitzending gemist'. 


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב