#0782 Over de verlossing van Israel gesproken -5- 
06/02/2023

#0782 Over de verlossing van Israel gesproken -5- 

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 135 -10-

1Halleluja!
Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE,

2 u, die staat in het huis van de HEERE,
in de voorhoven van het huis van onze God.

3 Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.

4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren,
Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

5 Want ík weet: de HEERE is groot;
onze Heere gaat alle goden te boven.

6 Al wat de HEERE behaagt, doet Hij,
in de hemel en op de aarde,
in de zeeën en alle diepe wateren.

7 Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde,
Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen,
Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten.

8 Hij trof de eerstgeborenen in Egypte,
van de mens af tot het vee toe.

9 Hij zond tekenen en wonderen
in uw midden, Egypte,
aan de farao en al zijn dienaren.

10Hij versloeg vele volken
en doodde machtige koningen:

11Sihon, de koning van de Amorieten,
en Og, de koning van Basan,
en al de koninkrijken van Kanaän.

12 Hun land gaf Hij als erfelijk bezit,
als erfelijk bezit aan Zijn volk Israël.

#0782 Over de verlossing van Israel gesproken -3-

 

God doodde “Sihon, de koning van de Amorieten, en Og, de koning van Basan” en versloeg “al de koninkrijken van Kanaän”, lezen we in vers 11, maar verder ook in Nummeri 21:21-26,33-35; Dt 2:30-33; 3:1-6).

Sihon en Og worden bij name genoemd. Het verslaan van deze koningen wordt uitvoerig in Jozua 12 vers 1 tot en met 6 beschreven. Het zijn de eerste vijandige volken van wie God tegen Zijn volk zegt dat zij hun gebied moeten veroveren en in bezit moeten nemen. Van de rest van de koningen, “al de koninkrijken”, worden in Jozua 12 alleen de namen genoemd met aan het einde de vermelding “in totaal eenendertig koningen”.

Er zit misschien iets diepers in de figuren van Og en Sihon, die Mozes probeert over te brengen aan het volk dat op het punt staat het beloofde land binnen te gaan. Og en Sihon zijn reuzen, niet alleen fysiek maar ook qua materiële prestaties. Volgens de bronnen zijn ze diep gehecht aan geld en macht. Die zijn de basis van hun leven. Door ze bij naam te specificeren, wil Mozes wellicht de aandacht van het volk vestigen op deze kant van de vergelijking. Hun verwrongen logica heeft hun ego boven die van gevoeligheid voor hun medemensen geplaatst. Ze zijn zo bezig met zelfpromotie en zelfrespect dat ze geen ruimte hebben om elkaar te helpen, zelfs niet in tijden van nood. Dit is het tegenovergestelde van wat Mozes wil dat het volk in het land Kanaän is.

Og heeft zich door de nederlaag van Sihon niet laten waarschuwen. Hij rekende blijkbaar op eigen kracht en trok Israël tegemoet om ertegen te strijden. Zijn reusachtige lengte, is af te leiden uit de maat van zijn bed (vers 11), moet hij grote indruk op Gods volk hebben gemaakt.

Welezen namelijk in Deuteronomium 3 vers 11: Zie, zijn bed was een bed van ijzer. Bevindt het zich niet in Rabba van de Ammonieten? De lengte ervan is negen el, en de breedte vier el, gemeten naar de elleboog van een man. Negen el was de lengte dus. Meestal wordt er in de Bijbel gerekend met een el die ongeveer 52 cm was. Negen maal 52 centimeter is, reken maar uit 4.68 meter.
Dan begrijp je ook de bemoediging van de HEERE dat ze niet bang voor hem hoefden te zijn en dat Hij hem en zijn volk en land in hun hand zou geven. De vorige overwinning, die over Sihon, wordt als bewijs aangehaald. Zoals God sprak, zo deed Hij.

De overwinning op Og wordt vaak samen met die op Sihon vermeld, zoals hier in Psalm 135, maar ook in Jozua 9:10 en Psalm 136:19-20. De gebieden waarover deze koningen regeerden, zijn de eerste gebieden die Israël heeft veroverd. Ze lagen beide aan de oostelijke kant ofwel de woestijnkant van de Jordaan, ook wel het Overjordaanse genoemd.

In Sihon ontmoeten we een mens die trots is en een verhard hart heeft. Bij hem ligt de nadruk op de geest, het verstand van de mens. Hij beziet zijn bezittingen als zijn eigendom, het is van hem. God staat buiten zijn denken. Hij is koning van Hesbon. Over de betekenis van de naam Hesbon, of Chesbon, kreeg ik het volgende van een zuster uit Israël als verklaring:

 

‘Hier nog een korte uitleg over Chesbon. Ieder Hebreeuws werkwoord bestaat uit een stam van meestal drie letters. In dit geval is dat ch’sh’v (spreek uit chashav) wat betekent denken of nadenken. Het woord chesbon wordt in het dagelijkse Ivriet van nu gebruikt voor rekenles (op de basisschool), maar ook voor een factuur of berekening.’

Einde citaat.

Uit deze verklaring kunnen we de toepassing maken dat in Sihon, die koning is van Hesbon, iemand wordt gezien die steunt op zijn verstand, zijn intellect, en God buiten zijn denken sluit.

Maar we kunnen wel iets over Sinhon, de koning van Basan zeggen, maar hoe zien wij bijvoorbeeld onze gezondheid en ons geld en onze bezittingen? Als iets waar we recht op hebben en wat wij voor onszelf kunnen gebruiken? Of als iets waarmee we de Heer en anderen kunnen dienen? De Heere wil ons leren ook dit als een erfdeel uit Zijn hand te ontvangen.

Want als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=phSn7mjf81o

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב