#0771 Over de bergen gesproken
20/01/2023

#0771 Over de bergen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 133 -15-

Broederlijke liefde

1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

#0771 Over de bergen gesproken

In de Psalm spreekt David over twee bergen, de berg Hermon en de bergen van Zion. Het Hebreeuwse woord voor Hermon, Chermon, is afkomstig van het Hebreeuwse woord charam en dat heeft de betekenis om iemand of iets over te geven aan het hiernamaals of aan de dood.

Zo wordt de wet van charam uiteengezet in Leviticus 27:28-29. We zullen het eerst eens lezen:
Maar als het van een onrein dier is, moet hij het vrijkopen tegen de door u bepaalde waarde en het vijfde deel ervan eraan toevoegen. En als het niet vrijgekocht wordt, dan kan het verkocht worden tegen de door u bepaalde waarde.

Niets echter van wat iemand door de ban aan de HEERE gewijd heeft, van alles wat hij bezit, van mens of dier, of van de akker die hij bezit, mag verkocht of vrijgekocht worden. Alles wat door de ban gewijd is, is voor de HEERE allerheiligst.

Hoer wordt dus gesteld dat alles wat als charam gewijd voor de Aaanwezige wordt bestempeld, niet kan worden teruggekocht of vrijgekocht. Iets of iemand die charam is, is toegewijd, apart gezet aan iets of iemend al of niet met een hoofdletter.

In de Tenach (OT) zijn er geen voorbeelden van mensen die als charam worden aangeduid en die vervolgens niet worden geëxecuteerd, maar er zijn een aantal mensen met namen die zijn afgeleid van dit werkwoord. Wat erop kan wijzen dat het werkwoord ooit verlossing aanduidde.

Niet alles wat met charam werd aangeduid, werd automatisch vernietigd. In Numeri 18:14 verklaart HaShem : “Elk toegewijd ding ( charam ) in Israël is van jou (Aaron en zijn zonen) [zie ook Lev. 27:21 en Ez. 44:29]. Toen Jozua Jericho plunderde, viel de hele stad en alles wat er in zat (behalveRachab en haar huis) werd aangeduid als charam , maar de gouden, zilveren, bronzen en ijzeren voorwerpen gingen in de schatkamer van de tabernakel (Jozua 6:19).

De berg Hermon heeft daarom de symbolische betekenis van charam zijn, toegewijd aan de Heere tot in het hiernamaals, en is ook een beeld voor verlossing.

De Berg Hermon is de hoogste berg in het uiterste Noorden van Israël met een hoogte van 2.814 meter. Het gebied staat nu bekend als de Golanhoogte. Hermon betekent heiligdom of Heilige berg Gods, maar ook afgezonderd en gewijd, maar daar tegenover ook vloek of vernietiging, zoals we hiervoor zagen.

Deze tegenstelling komt doordat daar een hele duistere geschiedenis achter zit van aanbidding. Hij werd in Richteren 3:3 in die tijd Baäl-Hermon (god van destructie) genoemd omdat dit de woonplek van de Nephilims, de reuzen waren en zij daar aanbeden werden. Goliath was één van hen en kwam uit Gat.

Maar wist u dat berg Hermon ook wel de berg Sion genoemd. We lezen daarvan in Deuteronomium 4 vers 47 en 48:
Zij hadden zijn land in bezit genomen en het land van Og, de koning van Basan, twee koningen van de Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan woonden, waar de zon opkomt, het gebied vanaf Aroër, dat aan de oever van de beek Arnon ligt, tot aan de berg Siyon, dat is de Hermon, en heel de vlakte aan de overzijde van de Jordaan, waar de zon opkomt, tot aan de zee van de Vlakte, onder aan de hellingen van de Pisga.

Dit Sion wordt beschouwd als het “eerste” huis van God en is een plaats daar waar ze Zijn grote Naam verheugen en bejubelen. In Psalm 89 lezen we over de Hermon dit:
Het noorden en het zuiden, die hebt Ú geschapen, Tabor en Hermon zingen vrolijk om Uw Naam.

Nu we weten dat de berg Hermon eveneens Sion wordt genoemd moeten we concluderen dat er in de Bijbel sprake is van twee verschillende plaatsen in de Bijbel met deze naam. Maar dat is in het Nederlands ogenschijnlijk zo, want in het Hebreeuws is er duidelijk sprake van een verschil Het Hebreeuwse woord voor Sion zoals gebruikt als andere naam voor de Hermon Sion betekent “verheven”. Dit Sion wordt in het Hebreeuws gelezen met de  21st letter van Shin,, onze ‘S’’ ), terwijl Zion, wat wij veelal aanduiden met Jeruzalem, met de hebreeuwse letter Tsade, onze ‘Z’ wordt geschreven en  “uitgedroogde plaats” betekent.

De naam ציון (Zion H6726) wat betekend “uitgedroogde plaats” in het Hebreeuws kan dus niet worden gelijkgesteld met de שִׂיאן (Sion H7865) in Deuteronomium 4:48 wat betekend “verheven” en wat een andere naam voor de Berg Hermon is. Gewoon omdat het twee totaal verschillende plaatsen zijn.

Dus de twee namen kunnen niet worden gelijkgesteld ondanks hun gelijkenis in de Nederl;andse Bijbel niet duidelijk zichtbaar is, dan alleen uit de grondtekst. We moeten deze verschillende manieren van schrijven Zion met een ‘Z’ en Sion met een ‘S’ en betekenis van deze twee woorden goed onderscheiden, uit elkaar houden.

Sion en Zion zijn twee verschillende bergen. Dus de berg Sion is wellicht, en ik zeg het met enige voorzichtigheid, een beeld van het hemelse, het verheven, Jeruzalem de berg Hermon en niet de berg Zion (H6726 Tsade) in het aardse Jeruzalem, de uitgedroogde plaats.

Dit verschil tussen de oorspronkelijke namen zorgt voor veel verwarring doordat in nagenoeg alle Nederlandse vertalingen het verschil niet zichtbaar gemaakt is.

Het is voor velen verwarrend en misschien ook schokkend om erachter te komen dat de berg Hermon de eerste berg “Sion” was lang voordat Jeruzalem werd gesticht door Koning David en Salomo als de berg “Sion” van God voor Israël en Juda en daar waar de Tempel werd gebouwd.

God heeft de berg Hermon gezien als de originele berg Sion.  Zelfs Mozes toont aan onder goddelijke inspiratie dat de berg Hermon tot Gods heilige “de berg Sion” heeft uitgeroepen.

De bergen van Zion (het uitgedroogde land), hebben ook een grote figuurlijke waarde en tonen Israëls behoefte aan de mayim - wateren van chayim - leven. Wateren die ze ontvangt door de dauw die het resultaat is van de charam (toewijding) van haar Messias, en de redding die het resultaat is van Zijn plaatsvervangende offerdood en opstanding.

Als dat geen zegen is.

Het was vandaag best wel een beetje een technisch verhaal, zeker wanneer u dit voor het eerst hoor over de verschillen tussen Sion en Tziyon. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt, maar ik vond het te belangrijk om te laten liggen. Mocht u het nog eens na willen lezen, dan kunt u het vinden op onze website onder het kopje Radio, uitzending gemist.
Een volgende keer willen we hierover verder nadenken.

Barry & Batya Segal zingen over Zion met de woorden van Jesaja 61 vers 1:
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn,
totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans,
en haar heil als een brandende fakkel.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב