#0753 Over de residentie gesproken
13/12/2022

#0753 Over de residentie gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 132 -23-

11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen,
en Hij zal daar niet van afwijken:
Eén van de vrucht van uw schoot
zal Ik op uw troon zetten.

12 Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen
en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal,
zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid
op uw troon zitten.

13 Want de HEERE heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.

14 Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

15 Haar voedsel zal Ik rijk zegenen,
haar armen met brood verzadigen.

16 Haar priesters zal Ik kleden met heil,
haar gunstelingen zullen uitbundig juichen.

17 Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen
en voor Mijn gezalfde een lamp gereedmaken.

18 Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden,
maar op hem zal zijn diadeem schitteren.

#0753 Over de residentie gesproken
In de voorgaande uitzending dachten we met elkaar na over de woorden:
Want de HEERE heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

We lazen dat de HEERE Sion verkozen heeft tot Zijn rustplaats tot in eeuwigheid. Gods rustplaats

Tsja, eerder al zagen we dat de ark in Shiloh heeft gestaan. Maar het was niet de woonplaats waar de HEERE wilde verblijven en Hij verliet Shiloh. De reden daarvan lezen we in Psalm 78 vers 60:
Maar zij stelden God, de Allerhoogste, op de proef en tergden Hem
en namen Zijn getuigenissen niet in acht.

Zij werden afkerig en handelden trouweloos, zoals hun vaders,
zij keerden zich om als een bedrieglijke boog.

Zij verwekten Hem tot toorn door hun offerhoogten,
verwekten Hem tot na-ijver door hun afgodsbeelden.

God hoorde het en werd verbolgen,
Hij verachtte Israël zeer.

Daarom verliet Hij de tabernakel te Silo,
de tent waarin Hij woonde onder de mensen.

Vervolgens stond de ark een tijdlang in Bethel (Richteren 20:27) en Mizpa (Richteren 21: 5), en iets meer dan twintig jaar stond hij het huis van Abinadab in Kirjath-Jearim (1 Samuël 7:2). Daarna drie maanden bij het huis van Obed-Edom in Perez-Uzzah (2 Samuël 6:11) - maar Sion is blijvende woonplaats, Zijn eigen juiste nederzetting. In 1 Kronieken 28:2 lezen we namelijk: Toen stond koning David op en zei: Luister naar mij, mijn broeders, en mijn volk! Het leefde in mijn hart28:2 Het leefde in mijn hart om een huis van rust voor de ark van het verbond van de HEERE te bouwen, en voor de voetbank van de voeten van onze God. Ik heb alles voorbereid voor de bouw.

In Sion, Zijn uitverkoren en geliefde woonplaats, zegent de HEERE

De betekenis van de naam ‘Sion’ is volgens sommigen: ‘verdroogd land’ of ‘zonnige plaats’; anderen menen, dat het ‘vesting’ of ‘burcht’ betekent. ‘Sion’ is de aanduiding van het zuidelijke, hoger gelegen deel van de heuvel, waarop Jeruzalem is gebouwd. Het gaat om het deel van de Oude Stad, waar ook de berg Moria is. (vgl. 2 Kron. 3:1 en 5:2). Dit is de historische betekenis van de naam.

Toch blijkt uit veel Bijbelteksten, dat de naam ‘Sion’ ook staat voor het gehele gebied waarop de stad Jeruzalem is gebouwd. Profetisch gezien is Sion de aanduiding van de plaats waar de HEERE Zijn heilige Naam zal vestigen; waar Hij Zijn koningschap en al Zijn heerlijkheid zal openbaren. Het is de aanduiding van de heilige stad Jeruzalem, gebouwd op het juiste fundament, de stad van de vrede, waar de Vredevorst zal regeren.

Zo zal Jeruzalem zijn "de stad van de grote Koning", dat is de Messias!

In Psalm 2:6 zegt God: "Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg." Die Koning is de Zoon, de Erfgenaam van alle dingen, in Wie en door Wie God Zich openbaart. Het Evangelie zegt daarom in vers 12 van de tweede Psalm: "welzalig allen, die bij Hem schuilen." Hij is de Schuilplaats; bij Hem is het veilig, want "God doet in haar paleizen Zich kennen als een burcht." (Ps. 48:4)

Het woord ‘burcht’ wijst opnieuw op de tempel! Want in 1 Kronieken 29:1 noemt David de tempel, die Salomo zou gaan bouwen een burcht. Later in het boek van de profeet Jeremia komen wij diezelfde burcht weer tegen: "...de stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden en de burcht op zijn rechte plaats tronen." (Jer. 30:18)

Die "rechte plaats" is de berg Sion!

Waarom wordt het woord ‘burcht’ gebruikt? Het antwoord is niet zo moeilijk te bedenken: als de HERE in Sion woont betekent dat: veiligheid, bescherming, etc.

In vers 5 en volgend van Psalm 48 lezen wij over de vijanden, die zullen samenspannen tegen Jeruzalem; de HEERE zal toelaten, dat de stad ingenomen wordt, zoals Zacharia 14 duidelijk leert. Maar dan zal de HEERE uittrekken om tegen die volkeren te strijden (Zach. 14: 4): Jeruzalem zal worden bevrijd.

Het gelovig overblijfsel zal vanuit de bevrijde stad Jeruzalem zien hoe de HEERE afrekent met de vijanden.

Sion zal de zetel zijn van Gods regering in het Messiaanse Rijk. Jeruzalem zal dan zijn de "tempel-stad" van God. Eens wilde de mens(heid) zich een eigen tempel-stad bouwen: Babel.

Wij lezen in Genesis 11: "Laten wij ons een stad bouwen en een toren en laten wij ons een naam maken..." Dát was niet in overeenstemming met Gods plan en het gevolg moest dan ook zijn: het oordeel.

Ook het streven van de mens vandaag om een eigen ‘stad... toren... naam’ te maken, is gedoemd te mislukken!

Sterker nog: de Heere zal dat streven oordelen, want er is maar één stad, één tempel en één Naam!

Als dat geen zegen is

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב