#0741 Over de voetbank gesproken
25/11/2022

#0741 Over de voetbank gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 132 -11-

1 Een pelgrimslied.
HEERE, denk aan David,
aan al zijn lijden,

2 hoe hij de HEERE gezworen heeft,
de Machtige Jakobs deze gelofte deed:

3 Nee, ik ga mijn tent, mijn huis, niet binnen,
ik leg mij op de rustbank, mijn bed, niet neer;

4 ik gun mijn ogen geen slaap,
mijn oogleden geen sluimer,

5 totdat ik voor de HEERE een plaats gevonden heb,
een woning voor de Machtige Jakobs!

6 Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efratha,
hem gevonden in de velden van Jaär.

7 Laten wij Zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten.

#0741 Over de voetbank gesproken
Vandaag staan we stil bij het laatst gelezen vers:
Laten wij Zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten.

In de voorbereiding op dit onderwerp stuitte ik op een afbeelding uit het oude Egypte. Op de afbeelding zien we een kind dat op de schoot van de verzorgster zit. Het is de toekomstige koning, wiens voeten rusten op een voetenbankje. Op het bankje staan de traditionele vijanden van Egypte afgebeeld. De tekening verwijst naar de heerschappij van de toekomstige koning over volkeren die Egypte bedreigen.

Deze symboliek is ook de bijbel niet vreemd. In de relatie tussen God en Israël, tussen God en de volken en tussen God en de aarde lezen we ook over deze symboliek.

Het Hebreeuwse ‘hadom’ voor ‘(voeten)bankje’, verschijnt steeds in combinatie met raglajim, ‘twee voeten’. Deze combinatie kunnen we vertalen met ‘voetbank’, letterlijk ‘bankje voor beide voeten’.

In Jesaja 66 vers 1 lezen we bijvoorbeeld: Zo zegt de HEERE:  De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten.

En in Psalm 99 vers 5 wat spreekt over de almacht van de HEERE, de Aanwezige, lezen we: Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.

Heilig is Hij. En als laatste lezen we Psalm 110 vers 1, wat spreekt over de belofte van de Priesterkoning: De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.

Ook in het Nieuwe- of Tweede Testament spreekt de Heere Jezus over de voetbank wanneer de Farizeeën Hem vragen stellen over de Messias, wiens Zoon Hij is. We lezen bijvoorbeeld in Mattheus 22:

Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En niemand kon Hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die dag meer iets te vragen.

Zij waren blijkbaar met stomheid geslagen over Zijn antwoord.

De voetbank is in het oude Nabije Oosten voornamelijk het meubelstuk waarop de op de troon zittende koning zijn voeten laat rusten. De brief van Jakobus suggereert dat in de samenkomst gebruik wordt gemaakt van voetenbankjes in hoofdstuk 2 vers 3:

Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen?

Hoofdzakelijk spreekt de bijbel over de voetbank in relatie tot God. Deze voetbank symboliseert steeds situaties waarin Gods grootheid wordt benadrukt. Tegelijkertijd geeft het aan dat Hij in die hoedanigheid verbonden is met mens en aarde. Troon en voetbank veronderstellen elkaar. God is ver boven ieder en alles verheven èn Hij is de schepping nabij. Zonder deze paradox kunnen we niet over God spreken. Zó is Hij!

Maar de voetbank van God kan ook een metafoor of beeldspraak zijn voor zowel de ark met de Tien Woorden als voor de tempel of de tempelberg (Sion). In Psalm 99:5 en 132:7 zijn beide betekenissen mogelijk. in beide liederen gaat het om het eerbetoon van de mens aan de Eeuwige. Duidelijk laat Psalm 99 dat zien, waar het volk wordt opgeroepen God te ‘verhogen’ en te ‘buigen’ voor zijn voetbank.

In Klaagliederen 2 vers 1, zingt de klaagzanger dat de Heere op de dag van zijn toorn niet dacht aan zijn voetbank:

Hoe heeft de Heere in Zijn toorn de dochter van Sion in wolken gehuld. Hij heeft vanuit de hemel ter aarde geworpen de luister van Israël; en Hij heeft aan de voetbank van Zijn voeten niet gedacht op de dag van Zijn toorn.

De meningen zijn verdeeld of voetbank hier de tempel dan wel de ark symboliseert. Ook hier geldt dat beide mogelijk zijn. Tempel en ark zijn niet te scheiden.

De schrijver van de Klaagliederen, Jeremia, schrijft over de tijd dat Jeruzalem verwoest is door de Babyloniërs en daarbij is ook de tempel met de heilige voorwerpen, teken van Gods aanwezigheid, verloren gegaan.

De Midrasj, dat is een rabbijnse methode van Bijbel-uitleg. legt bij deze tekst een verbinding tussen de Hebreeuwse woorden voor ‘voetbank’ en ‘het bloed’ (hadom en haddam), wat inhoudt dat God in zijn woede niet dacht aan het bloed van Abrahams besnijdenis en het bloed dat in Egypte op de deurposten werd aangebracht. Gods boosheid is zo groot, dat zij het verbond en de uittocht als het ware verduistert. Verschrikkelijk.

Het is goed om te beseffen, wanneer we in Zijn nabijheid willen komen, Zijn en onze plaats te kennen. Hij woont in de hemel en de aarde, de plaats waar wij wonen is de voetbank van Zijn voeten. Laten we er ons steeds daarvan bewust zijn. Sterker nog dan waar God zich bevindt, duidt deze tekst met troon en voetbank Gods gezag over hemel en aarde. Maar ook spreekt de tekst over Gods gezag over u en mij.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=AUjt3XPqmNk

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב