#0704 Over zegeningen gesproken (7)
05/10/2022

#0704 Over zegeningen gesproken (7)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Zegen voor het gezin

1Een pelgrimslied.
Welzalig is. eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

#0704 Over zegeningen gesproken (7)
In vervolg op de voorgaande uitzending denken we nog verder na over een van de kenmerken van het Vrederijk, namelijk de bevrijding van alle vormen van onderdrukking.

Openbaring 20 is het enige Bijbelgedeelte dat ons de lengte vermeld van het Messiaanse vrederijk op aarde. Nota bene zes keer wordt in dit hoofdstuk de duur van duizend jaar genoemd, vandaar de uitdrukking 'millennium', dat 'duizend' betekent. Het wordt ons zesmaal vermeld en nog twijfelen vele oprechte gelovigen over de komst van het Rijk van de Messias en haar duur.

Sommigen vergeestelijken het woord ‘duizend’ en/of zeggen dat die duizend jaren al begonnen zijn. In die visie omvatten zij dus deze huidige tijd met zijn volstrekte duisternis, zonde, opstand tegen God, zijn onderdrukking en hebzucht en vernietigende wereldoorlogen.

Je kunt je afvragen of zo'n uitleg niet gewoon onzinnig is. Als de huidige tijd de periode is, die Zacharia 14:9 openbaart als de tijd waarin de HEERE Koning zal zijn over heel de aarde en Zijn gerechtigheid zal heersen over de hele aarde, dan kunnen we net zo goed gelijk de Bijbel dicht doen, want dan bedoelt hij niet wat hij zegt en kan het geen duidelijke boodschap voor ons hebben, op welke manier dan ook.

Sommigen vinden het moeilijk om te accepteren, dat de regering van Christus duizend jaar zal duren als er in de Bijbel staat dat Zijn heerschappij geen einde zal hebben. De engel vertelt aan Maria, vóór de geboorte van de Heere Jezus, dat "aan Zijn koninkrijk geen einde zal komen".

Het zijn dezelfde mensen, oprechte gelovigen, die jaar na jaar maar weer, zoals dat genoemd wordt het kerstverhaal lezen of voor horen lezen, waarin onder andere de volgende woorden voorkomen:

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Snapt u het nog dat er mensen zijn die maar niet kunnen geloven dat dit werkelijk zal plaatsvinden? Ik vraag me werkelijk af hoe dat bestaat.

En het is echt niet alleen op deze plaats in de Bijbel dat Hij Zijn Koninkrijk aankondigt hoor. Zullen we nog een paar plaatsen langslopen:

1 Kron. 22:10: Hij is het die voor Mijn Naam een huis zal bouwen, en hij is het die Mij tot een zoon zal zijn, en Ik hem tot een Vader. En Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over Israël bevestigen.

Ps. 45:7: Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

Ps. 89:37 Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon.

Jer. 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE , dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

Dan. 7:14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Dan. 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Micha 4:7 Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.

Hebr. 1:8 maar tegen de Zoon zegt Hij : Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.

Er is geen sprake van tegenspraak wanneer we zorgvuldig 1 Korinthe 15:24-28 lezen:

Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd.

En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Hier zien we dat het koninkrijk uiteindelijk aan God wordt overgegeven. Wanneer dit gebeurt, eindigt de regering van Christus als Middelaar en is de volmaaktheid bereikt. Zonde en dood zijn dan overwonnen, dus is er geen Middelaar meer nodig. Zijn koninkrijk wordt dan opgenomen in het eeuwige koninkrijk van God en is dan geen apart rijk meer. Dus: Zijn heerschappij duurt in eeuwigheid.

Het rijk van Christus, het rijk van de Messias, het Messiaanse koninkrijk, aan de profeten in geuren en kleuren geopenbaard, betreft niet alleen de heiligen die leven bij de wederkomst van de Heere.

Zij moet ook de velen uit de Oudtestamentische bedeling gelden die hier in geloof naar uitkeken. Ook zij zullen dit in de opstanding ontvangen: "En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen" (Dan. 12:2).

Onder deze gelovigen zal blijkbaar David zijn, die als de onderkoning van Christus zal optreden: “Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David, de Geliefde, Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken”

Als dat geen zegen is.

Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
De Zoon van God
Zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
Wordt nu verhoogd,
Wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

En Zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen eind,
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal Koning zijn.
Hij zal Heerser zijn
En regeren met macht
En in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus.
Zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
Aan ons getoond.
Jezus,
Beeld van Gods heiligheid;
Wordt nu verhoogd,
Wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

En Zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen eind,
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal Koning zijn.
Hij zal Heerser zijn
En regeren met macht
En in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

https://youtu.be/pUuAk9irGAo

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב