#0701 Over zegeningen gesproken (4)
30/09/2022

#0701 Over zegeningen gesproken (4)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vrijdag 30 september 2022

Zegen voor het gezin

1Een pelgrimslied.
Welzalig is. eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

#0701 Over zegeningen gesproken (4)
In vervolg op de voorgaande uitzendingen denken we opnieuw na over de zegeningen die God gedurende Zijn Rijk van vrede, Zijn Messiaanse rijk hier op aarde zal schenken.

In de voorgaande afleveringen spraken we over gerechtigheid. Vrede en vreugde, de heiligheid van Zijn land en volk, de kenmerken van Zijn Vrederijk.

Een volgend kenmerk van Zijn Messiaanse Rijk dat binnenkort zal aanbreken is de rechtspraak.

Eén van de dingen die voor een staat en land van groot belang zijn, is een eerlijke behandeling en gerechtigheid voor iedereen. Zoals we eerder zagen, is dat onmogelijk door menselijke inspanningen te bereiken. Onze zondige natuur resulteert zo vaak in hebzucht, egoïsme en onderdrukking.

We hoeven maar om ons heen te kijken in de wereld van vandaag en we zullen tot de conclusie komen dat we midden in die tijd zitten. Onze tijd wordt gekenmerkt door inderdaad hebzucht wat resulteert in een individualistische maatschappij waarin het draait om het ‘ik’, egoïsme en onderdrukking.

Kijk de krant of het nieuws er maar eens op na. Om maar niet over onderdrukking te spreken. Miljoenen mensen worden onderdrukt door verschrikkelijke regiems. Om niet te zeggen satanische regiems. Ik denk aan Noord-Korea, Pakistan, China, Iran, Rusland. Landen waar het recht en de onderdrukking op de straat struikelen. Verschrikkelijk.
Maar wanneer we het dichter bij huis zoeken denk ik ook aan Europa. De soevereiniteit van de Nederlandsche Staat en daarmee van haar burgers staat eveneens op het spel. De greep van Brussel, de Europese Unie, wordt langzaam maar zeker steeds meer merkbaar. Brussel beïnvloed in toenemende mate ons dagelijks leven.

Als land, als individu hebben we steeds minder in de melk te brokkelen over onze eigen keuzes. En in toenemende mate zien we de laatste jaren dat op allerlei maatschappelijke vlakken getwijfeld wordt aan de rechtsstaat. De veel geprezen democratie staat onder druk. En in dit land zijn de crisissen inmiddels niet meer op een hand te tellen. Een torenhoge inflatie, een gezondheidszorg die niet meer in staat is om haar taak naar behoren uit te voeren, een stikstofcrisis, waardoor boeren gedwongen worden hun bedrijf te verkopen of het ze onmogelijk gemaakt wordt door inkrimping nog een boterham te verdienen, een huizencrisis, een vluchtelingencrisis, een klimaatcrisis, een energiecrisis, een enorme hoeveelheid mensen die in de armoede terecht komen. Ook mensen die een fatsoenlijke baan hebben.

Als je dit alles overdenkt, en het lijstje is echt niet compleet hoor, dringt de vraag zich dan niet bij u en mij op: Wat is er in Nederland en in de wereld in vredesnaam aan de hand?’

Het voert te ver hier in het kader van dit programma bij stil te staan, maar in mijn programma ‘Andere Tijden’ willen we hier binnenkort wat dieper op in gaan.

Maar één van de belangrijkste kenmerken van Christus' heerschappij over de aarde is gerechtigheid voor iedereen, vooral voor de armen en behoeftigen. De mensen aan de rand van de maatschappij. De mensen die niet meer mee kunnen doen.

Dit is slechts een uitbreiding van Zijn rechtvaardigheid, die we zojuist hebben besproken: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen” (Jes. 9:6 en 7; Jes. 11:4a; Ps. 72:4 en 12-14; Jer. 23:5 en 6).

En in Jesaja 11 lezen we de bekende woorden:

1En er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï,
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
2Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:
de Geest van wijsheid en inzicht,
de Geest van raad en sterkte,
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
3Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN.
Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien
en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.
4Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid
en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen.
Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond
en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
5Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn,
en de waarheid de gordel om Zijn middel.

Er is absoluut geen twijfel over mogelijk, dat de wereld nooit een rechtvaardige en absoluut eerlijke regering zal kennen, totdat Hij, de Koning der koningen, zal wederkomen en de volledige heerschappij zal hebben. Hoe ik dat zo zeker weet? Nou we lezen dat in Psalm 72:

O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8Hij zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

10De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen schatting brengen;
de koningen van Sjeba en Seba
zullen schatten aanvoeren.

11Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen,
alle heidenvolken zullen Hem dienen.

12Want Hij zal de arme redden die om hulp roept,
en de ellendige, en wie geen helper heeft.

13Hij zal de geringe en arme sparen
en de ziel van de armen verlossen.

14Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.

15Hij zal leven!
Men zal Hem van het goud van Sjeba geven,
men zal voortdurend voor Hem bidden,
de hele dag zal men Hem zegenen.

16Is er een handvol koren op het land,
op de top van de bergen,
de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon;
de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.

17Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden;
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

18Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël;
Hij doet wonderen, Hij alleen.

19Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; Letterlijk: de Naam van Zijn heerlijkheid.
laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden.

Amen, ja, amen.

Er is absoluut geen twijfel over mogelijk, dat de wereld nooit een rechtvaardige en absoluut eerlijke regering zal kennen, totdat Hij, de Koning der koningen, zal wederkomen en de volledige heerschappij zal hebben.

Als dat geen zegen is

We gaan luisteren naar Psalm 72 van het Psalmproject

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב