#0683 Over erfgenamen gesproken (1)
02/09/2022

#0683 Over erfgenamen gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods onmisbare zegen

1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4 Zoals pijlen in de hand van een held,
zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
daarmee gevuld heeft;
zij worden niet beschaamd,
als zij met de vijanden spreken in de poort.

#0683 Over erfgenamen gesproken (1)
We lezen in vers 3
Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

En in de Hebreeuwse bijbel:
Zonen zijn de bepaling; Letterlijk, de erfenis van de HEER ;
de vrucht van de baarmoeder, Zijn beloning.

Vanmorgen wil ik met u nadenken over het verschil in de vertaling tussen de HSV waarin de kinderen het eigendom van de HEERE worden genoemd en de Hebreeuwse vertaling waarin de kinderen de erfgenaam van de HEERE, JHWH, worden genoemd.

Allereerst wordt hier in het Hebreeuws het woord ‘nachalat’ gebruikt. Het woord wordt vertaald met onder andere de volgende betekenissen: Erfenis, erfdeel, bewoning, een erfstuk, een landgoed, deel. En wanneer we de laatste betekenis gebruiken spreekt dat wel heel erg aan: Zonen zijn deel van de HEERE.

Zo is allereerst het volk Israel het erfdeel, het deel, het erfbezit van de HEERE. We lezen namelijk in Exodus 19 vers 5:: Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

En in Deuteronomium 4:20 maar ú heeft de HEERE genomen en uit de ijzeroven, uit Egypte geleid, om voor Hem tot een erfvolk te zijn, zoals het op deze dag is.

Dat zouden meer mensen moeten weten denk ik dan. Handen af van Israel, want het is Zijn bezit, Zijn erfdeel, Zijn nachalat. Daarover laat de Heere God geen enkel misverstand bestaan.

En vervolgens is eveneens het Heilige Land dat aan de stammen is toegewezen het land van de HEERE.

Deuteronomium 4:5 Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen.

Joël 1:6 Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin.

De volken maken zich ook in onze dagen druk om het land Israel, sterker nog, er zijn en worden talloze oorlogen om uitgevochten, maar laten we ons realiseren dat het Zijn land is, waarin Hij wil en zal wonen, bij Zijn geliefde volk. Amen?

En zijn erfgenamen en Zijn Erfgenaam zal daar in hun erfdeel in Vrede met een hoofletter wonen.

Want zo lezen we in Hebreeën 1: GOD voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

De Zoon, de Erfgenaam van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt, geschapen heeft, en binnenkort ook herscheppen zal in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Hij de Verlosser is Die de troon van Zijn vader David zal ontvangen en zal heersen over het huis van Jakob. Hij is de door Jesaja aangekondigde Vredevorst. Hij is de geboren Koning der Joden. Eens schitterde Zijn ster aan de hemel als teken van Zijn komst. Destijds kwam Hij als de Vernederde, om te lijden en te sterven als het Lam van God. Straks zal Hij komen als de Verhoogde en Verheerlijkte en zal men Hem noemen: Immanuël, God met ons. Dan zal de Erfgenaam van alle dingen (Hebr. 1:2) de eer gebracht worden die Hem toekomt: Zoon van David, Zoon van Abraham, Zoon van de mens (Adam) en boven alles: Zoon van de Allerhoogste! Glorie voor Zijn Naam!

Als dat geen zegen is.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDkE6HozW7M

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב