#0678 Over beminden gesproken
26/08/2022

#0678 Over beminden gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods onmisbare zegen

1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt de psalm zo gelezen:

#0678 Over beminden gesproken
In vers 2 lazen we dat de pelgrim is “Zijn beminde”. Het woord ‘beminde’ is de vertaling van het Hebreeuwse woord jedid. Dit woord komt ook voor in de naam die God aan Salomo heeft gegeven bij diens geboorte “Jedid-Jah” – dat betekent de ‘beminde van de HEERE’ –, want de HEERE had hem lief (2Sm 12:24-25).

De gezinnen mogen opgroeien in het besef dat elk lid van het gezin een beminde van de HEERE is. Het is belangrijk om onze kinderen onze liefde te laten merken en dat wij ons bewust zijn van het feit dat zij de beminden van de Heer zijn: “Jezus echter zei: Laat de kinderen [begaan] en verhindert ze niet bij Mij te komen; want van de zodanigen is het koninkrijk der hemelen” (Mt 19:14; vgl. Mt 18:10).

Mooi woord eigenlijk dat ‘beminde’ vindt u ook niet. In het huidige Nederlands horen we het eigenlijk niet meer. Andere woorden voor bemind zijn is dierbaar, geliefd, na aan het hart, gewild, begeerd, gewenst, gezocht. Jedid-Jah, bemind van de HEERE. Je zal maar met deze naam door het leven mogen gaan.

Ik ben eens op zoek gegaan wie er door de HEERE, JHWH, de Aanwezige bemind worden.
De eerste keer dat we over Jedid-Jah lezen, vinden we in Deuteronomium 33:12 Over Benjamin zei Mozes bij zijn afscheid van de twaalf stammen het volgende:
De door de HEERE beminde, hij zal onbezorgd bij Hem wonen.
Hij zal hem heel de dag beschermen,
en tussen zijn schouders zal Hij wonen!

Benjamin: Zoon van mijn rechterhand.

God doet inderdaad grootse dingen met rechts, zo lezen we in het lied van Mozes nadat het volk Israël door de Schelfzee was gegaan: “Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht; Uw rechterhand Heere verpletterde de vijand” (Exod. 13:6) en vers 12: “U strekte Uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen.”

Nog een mooi voorbeeld van Gods unieke rechterhand vinden we in Psalm 80, vers 15: “O God van de legermachten, keer toch terug: kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok (= Israël), de stam die Uw rechterhand geplant heeft, en dat om de Zoon, Die voor Uzelf sterk gemaakt hebt.”

En ook in Psalm 118:15 en 16 waar het over vreugdezang gaat, een lied van verlossing: “De rechterhand van de Heere doet krachtige daden, de rechterhand van de Heere is hoogverheven, de rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven maar leven.”

De tweede keer dat er over de Beminde gesproken wordt in het Eerste Testament vinden we in Psalm 45, het Bruiloftslied waar over een Koning met een hoofdletter wordt gesproken. En we zeten allemaal denk ik wel Wie dat is.

De derde keer dat we over beminden lezen vinden we in Psalm 60 waar we lezen over het volk Israel:
U hebt een banier gegeven aan wie U vrezen,
om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela
Opdat Uw beminden gered worden.
Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons.

Israel, bemind door de HEERE, de Aanwezige. Israel, ook de zoon van God. Door Hem bemind.

En in het tweede testament horen we direct al in het begin tweemaal een stem uit de wolken spreken, aan het begin en aan het einde van Zijn rondwandeling hier op deze aarde van de Messias:

Matth. 3:17 En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.

Matth. 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem.

Tweemaal, en in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan.

Rom. 11:28 getuigt Paulus over zijn broeders naar het vlees: Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil.

En wat een wonder, ook wij, stervelingen van vlees en bloed mogen weten dat wanneer we tot het geloof in de Heere Jezus Christus gekomen zijn, in de Messias, in Christus, we geliefd zijn:

Ef. 1:6 Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;

Bemind, Jedid-Jah. Zo mogen we deze nieuwe dag beginnen. Gezegend met de gedachte dat we door onze hemelse Vader op grond van de verdienste van de Messias, dierbaar, geliefd, na aan het hart, gewild, begeerd, gewenst en gezocht zijn.

Als dat geen zegen is.

Ik vond een mooi toepasselijk lied:

‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud.
Glorievol als een schoon paradijs.

‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.

‘k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind.
‘k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
‘k Ben Gods kind dat verblijdt mij zo zeer.

‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.

‘k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daarin vindt,
God te loven met juub’lende stem.
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem.

‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.

Geweldig om deze dag zo met elkaar te mogen beginnen. En zing gerust mee. Het zal als balsem voor uw ziel zijn.

https://youtu.be/5L2lgvZdQ8o

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב