# 0663 Over Aliyah maken gesproken -7-
15/07/2022

# 0663 Over Aliyah maken gesproken -7-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Danklied na de ballingschap

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

1 Een lied van beklimmingen.
Wanneer de HEER het lot van Zion herstelt
- we zien het als in een droom  -

2 onze monden zullen gevuld worden met gelach,
onze tongen met liederen van vreugde.
Dan zullen zij onder de volken zeggen:
"De HEER heeft grote dingen voor hen gedaan!"

3 De HEER zal grote dingen voor ons doen
en we zullen ons verheugen.

Over Aliyah maken gesproken -7-
U zult ongetwijfeld ook wel eens een foto gezien hebben van mensen die op het vliegveld van Tel Aviv aankomen en Aliyah maken. Wat een vreugde en wat een plezier stralen deze mensen uit. Sommigen zijn zo blij dat ze zelfs vreugdetranen uiten. Werekelijk een droom komt voor ze uit. Jaren en jarenlang soms op gewacht en dan… eindelijk thuis. Zij zijn als degenen die dromen. Iets vergelijkbaars lezen we in de psalm.

'Wij waren als degenen die dromen' (vers 1b). De ballingen hadden jarenlang van Jeruzalem gedroomd. Ze herinnerden zich hoe geweldig het was en hoe vrij ze daar waren geweest. Ze herinnerden zich de grootsheid van de tempel van Salomo en hun aanbidding daar. Ze droomden ervan op een dag terug te keren - hoewel ze zich nauwelijks konden voorstellen hoe dat mogelijk zou zijn.

Toen JHWH Cyrus op de troon van Perzië zette en hem ertoe bracht de ballingen naar Jeruzalem terug te laten keren, was hun droom uitgekomen. Toen ze op pad gingen, konden ze nauwelijks geloven dat ze vrij waren - en eigenlijk op weg waren naar de realisatie van hun droom.

Toen ze eindelijk in Jeruzalem aankwamen, hoewel het in puin lag, konden ze zich voorstellen dat het in zijn oude glorie hersteld zou worden. Het leek te mooi om waar te zijn. Droomden ze nog? Zouden ze wakker worden en zich nog steeds onder de Babylonische verdrukking bevinden?

Ze waren zo verrast en verbaasd over het bericht dat zij bijna hun ogen en oren niet konden geloven en dachten dat zij droomden.

Een herstel dat zo compleet, zo vreemd en onverwacht was, in een keer tot stand gebracht, zonder enige inspanning van de zijde van Israël, leek in al deze opzichten een droom; en de zij konden, toen ze zulke dingen zagen en hoorden, nauwelijks geloven dat ze wakker waren.

De Hebreeuwse uitdrukking, hier vertaald als degenen die dromen, is door veel uitleggers vertaald als degenen die weer gezond zijn. Deze wonderlijke verandering wordt vanuit het Hebreeuws ook omschreven als een verlossing van een hevige pijn; of het herstel van de gezondheid na een erg lange en vervelende ziekte; of zelfs als leven uit de dood.

En als je er bij nadenkt is dat het ook. Wat een verschrikkingen heeft het volk al niet doorgemaakt. Als we alleen al denken aan de holocoust en het feit dat nu duizenden joden uit allerlei landen Aliyah maken dan is het toch bij wijze van spreken alsof het volk uit de as van de verbrandingsover herreist? Vanuit de dood tot het leven?

De HEERE, JHWH bracht het volk uit de gevangenschap weer terug in de vrijheid. Gratis en voor niets. Want let er op dat Kores het gevangen genomen volk zonder geld en zonder prijs wegstuurde, om naar hun eigen land stad en tempel terug te keren, en vooral dat hij hen beladen met geschenken naar huis zou sturen. We lezen daarover in Ezra 1:1-4.

1 In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte:

2 Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt.

3 Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem woont.

4 En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gave voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont.

Wie had dat ooit kunnen denken. Wie had dat ooit kunnen dromen!

Kijk zo werkt God. Ook hierin zien we weer een patroon in het Woord van God. Toen zij uit Egypte werde uitgeleid door de Heere God waren zij beladen met zillver en goud, we hebben daar nog niet zo lang geleden bij stil gestaan. En nu, wanneer Kores hen de vrijheid terug geeft uit opnieuw de ballingschap, worden zij opnieuw beladen met zilver en goud.

En weet u, zo, is het precies hetzelfde wanneer wij uit de geestelijke ballingschap, op grond van Gods genade overgezet worden vanuit de geestelijke dood en tot het Leven met een hoofdlettter gebracht worden. Leven uit de dood.

Joh. 12:24: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

En in Kolossenzen 12 lezen we: U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn het onbesneden zijn - Letterlijk: de voorhuid. van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,

en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Aliyah maken, zo bezien, houd dus ook verband met met de overgang van dood tot het leven.

Als dat geen zegen is.

Vanwege de tijd moeten we het hier bij laten. De volgende keer hoop ik hier verder met u bij stil te staan.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב