#0655 Over Shalom gesproken (3)
05/07/2022

#0655 Over Shalom gesproken (3)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vrede voor Jeruzalem

1Een pelgrimslied, van David.
Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!

2Onze voeten staan
binnen uw poorten, Jeruzalem!

3Jeruzalem is gebouwd als een stad
die hecht samengevoegd is Letterlijk: die samen met haar één geheel vormt.

4Daarheen trekken de stammen op,
de stammen van de HEERE,
naar de ark van de getuigenis van Israël,
om de Naam van de HEERE te loven.

5Want daar staan de zetels van het recht,
de zetels van het huis van David.

6Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.

7Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.

8Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
spreek ik nu: Vrede zij in u!

9Omwille van het huis van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken.

#0655 Over Shalom gesproken (3)
Het begrip vrede of shalom is niet iets wat specifiek in het eerste of oude testament voorkomt om eveneens een belangrijk thema in het tweede of nieuwe testament.

Het is zo jammer dat de bijbeluitgevers tussen deze twee bijbelgedeelten een witte bladzijde hebben ingeruimd, want Gods handelen met Israel en de volkeren gaat gewoon door. Maar de witte bladzijde in de bijbel zorgt op zich al voor verdeeldheid tussen gemeenten en christenen. De een is van mening dat de ander te veel op het oude-testament is gericht en andersom. En zo nemen we elkaar vaak de maat. Maar de Schrift is een geheel. Gods handelen met Zijn volk en de volkeren. Gods handelen met de mens met u en met mij. Gods Woord is geen theologie, geen wetenschap maar een relatie. Een relatie tussen God en de mens, heel persoonlijk. Dat allereerst en vervolgens met Zijn volk en de volkeren. God begon met Adam, met Noach, met Abraham, met Mozes, met Zijn Zoon Jezus, met Paulus. Heel individueel. Zijn Shalom uit te werken in de levens van indivuduele schepselen. Met u en mij.

Daarom beginnen Paulus en Johannes hun brieven regelmatig met de groet: genade en vrede zij u. Maar dat gaat steeds over de vrede met God, dus de Verzoening. De boodschap van die verlossing heet het evangelie (het ‘goede nieuws’ van Jesaja), en Paulus spreekt in dat verband van ‘het evangelie van de vrede’ (Ef. 6:15). Het goede nieuws van de Shalom, de vrede. Harmonie met God.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, Jes. 59:17; 2 Kor. 6:7en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Aan de Korintiërs schrijft hij, met een woord van Jesaja, dat deze verlossing in geen mensenhart is opgekomen, en in overeenstemming daarmee noemt hij die elders ‘de vrede van God, die alle verstand te boven gaat’ (Fil. 4:7).

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

Wanneer Jezus in de bovenzaal zijn discipelen voorbereidt op het komende afscheid, zegt Hij: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan (Joh. 14:27).

En wat later die avond: Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt (Joh. 16:33, NBG’51).

Want de echte vrede met God is er alleen in Hem. Maar het echt goede nieuws is dat die er dan ook is voor ons:

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב