#0643 Over een wolk gesproken (3)
17/06/2022

#0643 Over een wolk gesproken (3)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

37 Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die struikelde.

38 Egypte was blij toen zij wegtrokken,
want angst voor dit volk was op hen gevallen.

39 Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken
en gaf vuur om de nacht te verlichten.

#0643 Over een wolk gesproken (3)
Mozes schreef: "En de HEERE, JHWH, de Aanwezige, ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, om dag en nacht te gaan. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom 's nachts niet weg voor het aangezicht van het volk' (Exodus 13:21, 22 ).

Oude legerleiders gebruikten soms rook- of vuursignalen om hun troepen door de wildernis te leiden. Israëls wolk- en vuurkolom werd echter niet door menselijke middelen voortgebracht, het was een wonderbaarlijke weergave van de aanwezigheid van God Zelf, JHWH (1 Korintiërs 10:1-4) die voor hen verscheen toen ze Etham verlieten en de woestijn binnengingen.

We lezen daar namelijk:
En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus, de Messias.

In de wolkkolom wandelde de Heer Zelf met Zijn volk. En vanuit de wolk sprak Hij tot Mozes. Daar verscheen de heerlijkheid van de Heer, bekend als de "Shekinah", (Exodus 16:10;40:34). Het was vergelijkbaar met de manier waarop de Heere Zichzelf al aan Mozes had geopenbaard bij de brandende braamstruik (hfst. 3:2), en bij de Sinaï in donder en bliksem (ch. 19:16, 18). Zo vertegenwoordigden het vuur en de wolk de goddelijke leiding en bescherming.

Kijk, dit verhaal hebben we misschien al tientallen keren gehoord. En het kan zomaar zijn dat bij wijze van spreken de sleet er in gekomen is en we de verbazing over dit feit kwijt geraakt zijn. Maar wat moet het voor Mozes en het volk wel niet geweest zijn wanneer God nota bene in zichtbare vorm veertig jaar, het getal van een geslacht, dus je hele leven met je optrekt.

Gods aanwezigheid
De wolkkolom moest de Israëlieten overdag leiden en 's nachts hun kamp verlichten. Uit Nehemia 9:19 en Numeri 9:15–23 kunnen we concluderen dat de wolkkolom en de vuurkolom tijdens hun reizen door de wildernis bij Israël bleven. Aangezien er geen melding van wordt gemaakt in het boek Jozua, kan het zijn verdwenen net voor het oversteken van de Jordaan, aan het einde van de 40 jaar. Dus, aangekomen in het Beloofde Land was er geen sprake meer van de wolk- en vuurkolom. Maar dat was ook niet nodig want zij waren bij wijze van spreken in in Gods huis terecht gekomen. Het was en is en zal altijd Zijn land zijn.

Maar mag ik het vandaag eens doortrekken naar ons leven? Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden lezen we in 1 Korinthe 10.

Het feit dat de wolkkolom bij Israël bleef tijdens hun lange reis, zelfs toen ze ontrouw waren, is een hoop voor u en mij dat de HEERE u en mij niet in de steek zal laten op onze levensweg.

Er is geen situatie in het leven waarin de Heere zijn kinderen in de steek laat. Hij is aanwezig in de donkerste nachten van pijn en mislukking, evenals op de geweldige dagen van vreugde en voorspoed. Het is waar dat we Hem 's nachts nodig hebben of in de nachten van ons leven, wanneer we onze zwakheid beseffen, maar misschien nog meer overdag, wanneer we ons sterk voelen.

Hoewel deze zichtbare pilaar vandaag de dag niet meer wordt gezien, kan Gods aanwezigheid nog steeds ervaren worden in ons leven. We hebben Zijn geschreven Woord wat het volk van Israel ontbeerde, wij hebben de eeuwen achter ons liggen waarin God Zijn Woord steeds maar weer opnieuw nakwam. We vinden in Zijn Woord kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.

Gezegend zijn we wanneer we Gods leiding in ons leven zien.

https://www.youtube.com/watch?v=9-Ma_mR0A-w

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב