Noot van de Redactie
Voor alle artikelen die op deze website worden geplaatst geldt dat de publicaties niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van RadioIsrael.nl weergegeven. In dit geval distantieren wij ons van de inhoud van dit artikel. tegelijkertijd willen wij u dit artikel niet onthouden omdat het de positie van de paus, waarin anti-christelijke standpunten worden verkondigd, wel heel duidelijk bloot legt.


‘Er blijft dringend behoefte aan een mondiaal plan dat nieuwe of regenererende bestaande instellingen kan creëren, met name die van mondiaal bestuur, en dat kan helpen een nieuw netwerk van internationale betrekkingen op te bouwen ter bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling van alle volkeren.’

VATICAAN CITY, 8 april 2021 (LifeSiteNews) – Paus Franciscus heeft de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds toegesproken tijdens hun voorjaarsvergadering, waarbij hij oproept tot “wereldwijd bestuur” in het licht van COVID-19, en een krachtig pleidooi houdt voor universele vaccins, en de “ecologische schuld” betreurt die verschuldigd is aan “de natuur zelf”.

Zijn brief is de laatste in een reeks van recente handelingen waarin Franciscus zich op één lijn heeft gesteld met mondiale bedrijven die zich inzetten voor anti-Katholieke agenda’s.

De brief werd via Peter Cardinal Turkson, prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling van de Heilige Stoel, overhandigd aan de voorjaarsvergadering 2021 van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), online gehouden van 5 – 11 april.

In de brief, die dateert van 4 april, wordt God slechts één keer genoemd, in de laatste regel.

In plaats daarvan richtte Franciscus zich op de oproep tot een systeem van wereldbestuur dat een nieuwe maatschappelijke orde in de wereld zou invoeren, gebaseerd op klimaatveranderingsbeleid en universele vaccinatie.

Wereldwijd bestuur
Verwijzend naar “de Covid-19 pandemie” verklaarde Franciscus dat de wereld gedwongen was “een reeks ernstige en onderling samenhangende sociaaleconomische, ecologische en politieke crises het hoofd te bieden.”

Dergelijke onderling samenhangende crises legde hij voor aan de Wereldbank en het IMF, in de hoop dat hun bijeenkomsten de basis zouden vormen voor een nieuwe ordening van het wereldgebeuren: “Het is mijn hoop dat uw besprekingen zullen bijdragen aan een model van ‘herstel’, dat in staat is nieuwe, meer inclusieve en duurzame oplossingen te genereren om de reële economie te ondersteunen, individuen en gemeenschappen te helpen hun diepste aspiraties en het universele gemeenschappelijke goed te verwezenlijken.”

Franciscus herhaalde dat COVID heeft laten zien dat “niemand alleen wordt gered” en dat er daarom “nieuwe en creatieve vormen van sociale, politieke en economische participatie” moeten worden uitgewerkt.

Citerend uit zijn recente encycliek Fratelli Tutti – die door aartsbisschop Carlo Maria Viganò als “godslasterlijk” is bestempeld – noemde Franciscus “vertrouwen” de “hoeksteen van alle relaties”, een punt dat de Wereldbank en het IMF volgens hem “goed zouden kennen” omdat ze “experts in financiën en economie” zijn.

Hij drong er bij de twee financiële reuzen op aan dergelijke relaties te bevorderen en zich bezig te houden met “het bouwen van bruggen en het bedenken van inclusieve langetermijnprojecten”.

Franciscus herhaalde ook zijn veelvuldige oproep tot een paradigmaverschuiving in de wereldpolitiek en zei: “Er blijft een dringende behoefte bestaan aan een mondiaal plan dat nieuwe instellingen kan creëren of bestaande instellingen kan regenereren, met name instellingen voor mondiaal bestuur, en dat kan bijdragen aan de opbouw van een nieuw netwerk van internationale betrekkingen voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling van alle volkeren.

Een van de belangrijkste effecten van de gewenste wereldregering zou de vermindering van schulden zijn, zodat in de eerste plaats “vaccins” gemakkelijk toegankelijk zijn, gevolgd door “gezondheid, onderwijs en banen”.

Een “ecologische schuld” aan “de natuur zelf”
Paus Franciscus liet echter de gelegenheid niet voorbijgaan om het IMF en de Wereldbank te instrueren over een andere van zijn vaste aandachtspunten, namelijk de “klimaatverandering”. Hij waarschuwde voor het over het hoofd zien van “ecologische schuld”, een fenomeen dat hij beschreef als een fenomeen dat de hele wereld treft en het “mondiale noorden” tegen het “zuiden” opzet.

“We staan in feite in de schuld bij de natuur zelf, evenals bij de mensen en landen die getroffen zijn door een door de mens veroorzaakte ecologische degradatie en biodiversiteitsverlies,” schreef Franciscus.

“In dit verband geloof ik dat de financiële industrie, die zich onderscheidt door haar grote creativiteit, in staat zal blijken behendige mechanismen te ontwikkelen om deze ecologische schuld te berekenen, zodat de ontwikkelde landen deze kunnen betalen, niet alleen door hun verbruik van niet-hernieuwbare energie aanzienlijk te beperken of door armere landen te helpen beleid en programma’s voor duurzame ontwikkeling vast te stellen, maar ook door de kosten te dekken van de innovatie die voor dat doel nodig is.”

Dit lijkt een echo te zijn van de gevoelens van de belangrijkste globalist en oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wiens voorgestelde anti-Katholieke “Grote Reset,” wordt ondersteund door een focus op een groene financiële agenda, zoals hij de “intrekking van subsidies voor fossiele brandstoffen,” en een nieuw financieel systeem, gebaseerd op “investeringen” die “gelijkheid en duurzaamheid” en de bouw van een “‘groene’ stedelijke infrastructuur”, bevordert.

Schwab, het IMF en tal van ’s werelds invloedrijkste banken (waaronder de Wereldbank) hebben zich er in feite al toe verbonden de groene agenda van de Grote Reset uit te voeren, en het ziet ernaar uit dat zij de naleving van een dergelijk groen beleid in de toekomst tot een criterium zullen maken voor toegang tot financieringen.

Franciscus heeft al blijk gegeven van zijn intimiteit met Schwab door in zijn achtjarig pontificaat al vier keer een toespraak te houden voor het WEF, en door een jaarlijkse rondetafelconferentie van het Vaticaan toe te staan in Davos, de jaarlijkse conferentieplaats van het WEF in Zwitserland.

Een seculiere samenleving gericht op een nieuw “gemeenschappelijk goed”
Franciscus verwees in zijn brief ook meerdere malen naar het “algemeen welzijn”, dat hij nauw verbond met financiën en een vorm van seculiere broederschap van het soort dat in Fratelli Tutti wordt beschreven.

“Hieruit volgt dat overheidsgeld nooit losgekoppeld mag worden van het algemeen welzijn, en dat de financiële markten ondersteund moeten worden door wetten en regels die erop gericht zijn dat zij werkelijk ten dienste staan van het algemeen welzijn. Een verplichting voor economische, financiële en sociale solidariteit houdt dus veel meer in dan het aangaan van sporadische daden van vrijgevigheid.”

Voor Franciscus omvat dit “een rechtvaardig gefinancierde vaccin-solidariteit,” die volgens hem deel uitmaakt van “de wet van de liefde en de gezondheid van allen”.

“Hier herhaal ik mijn oproep aan regeringsleiders, bedrijven en internationale organisaties om samen te werken bij het verstrekken van vaccins voor iedereen, vooral voor de meest kwetsbaren en behoeftigen.”

Tot slot van zijn brief herhaalt Franciscus zijn wens voor een wereld die gericht is op een nieuwe stijl van broederschap, ondersteund door een focus op groen beleid, en dringt hij er bij de Wereldbank en het IMF op aan oplossingen te ontwikkelen voor “een meer inclusieve en duurzame toekomst”.

Het zou een toekomst zijn “waarin financiën ten dienste staan van het algemeen welzijn, waarin de kwetsbaren en de gemarginaliseerden centraal staan, en waarin goed voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis, wordt gezorgd.”

In de brief wordt met geen woord gerept over Christus, de Katholieke kerk of de Katholieke leer betreffende algemeen welzijn.

Dienstbaarheid aan de agenda van de globalisten
De brief van paus Franciscus komt niet als een grote verrassing, aangezien de 84-jarige Argentijn zijn reeds lang bestaande banden met globalistische groepen en organisaties, zoals de Verenigde Naties (VN) en het WEF, aanzienlijk heeft aangehaald.

Franciscus heeft onlangs opgeroepen tot een “nieuwe wereldorde” en gezegd dat het “drama van het verspillen” van de COVID-19-“crisis” erger zou zijn dan de ontwrichting die de COVID-maatregelen over de hele wereld zouden veroorzaken.

Ook bij die gelegenheid behandelde hij het onderwerp verlossing, waarbij hij het opnieuw met een puur aards begrip bekeek, en verlossing koppelde aan de nieuwe wereldorde en een focus van groen beleid: “De weg naar het heil van de mensheid loopt via de schepping van een nieuw ontwikkelingsmodel, dat ontegenzeggelijk gericht is op het samenleven van de volkeren in harmonie met de Schepping.”

Daartoe heeft paus Franciscus een eigen initiatief gelanceerd met de VN en met globalistische ondernemingen, om een nieuw “economisch systeem” van kapitalisme te bevorderen, en de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN te verzekeren. De partnerschappen promoten onder andere “duurzame levensstijlen”, “gendergelijkheid” en “mondiaal burgerschap”, terwijl de SDG’s zelf “seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten” promoten.


Noot van de Redactie
Voor alle artikelen die op deze website worden geplaatst geldt dat de publicaties niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van RadioIsrael.nl weergegeven.


Bronvermelding
https://www.wimjongman.nl

EN / NL/ עב