Leviticus 25 bespreekt hoe centraal het sabbats- en jubeljaar is om in de juiste verhoudingen tot elkaar, tot de Heere en Zijn land, hun erfdeel te staan. Een cruciaal voorschrift waar de stammen van Jakob voor de ballingschap in Babel helemaal niets mee deden vanaf de zalving van Saul tot aan koning Josia, zo stelt Jeremia 32:22 U hebt hun dit land gegeven, waarvan Gij aan hun vaderen gezworen hadt het hun te zullen geven, een land, overvloeiende van melk en honig; 23 maar toen zij gekomen waren en het in bezit genomen hadden, hoorden zij niet naar uw stem en wandelden niet naar uw wet; zij deden niets van alles wat Gij hun geboden hadt te doen; daarom hebt Gij al deze rampspoed over hen gebracht.

Israël volgde liever leringen van drekgoden dan dat zij de sabbatten heiligden, het teken van het eeuwige verbond koesterde, Ezech.20:16, 24. Het is dat koning Josia het verbond en de Pascha-viering en moadiem herstelde. Maar toen was het al te laat al was de verwoesting van Jeruzalem en de tempel nog te voorkomen geweest. Maar opnieuw werd er niet geluisterd naar profeten zoals Jeremia en Ezechiël en verhardde de harten van koning en volk. Ezechiël 40:1-2 In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, in de aanvang van het jaar, op de tiende der maand, in het veertiende jaar, nadat de stad was gevallen, op diezelfde dag, was de hand des HEREN op mij.

De profeet noemt expliciet een jubeljaar “bij de aanvang van het jaar op de tiende van de maand”. Bovendien geeft hij nauwkeurig aan wanneer dat jaar was:  In het 25ste jaar van de ballingschap 571/570 BCE en in het 14de jaar nadat Jeruzalem werd ingenomen, eveneens in 571/570 BCE. Wanneer je één jubeljaar exact weet te markeren dan kun je de hele reeks daarvoor en daarna opstellen door steeds een periode van 49 jaar af te trekken dan wel op te tellen. Evenals de 50ste dag in de Omertelling de eerste dag is van de nieuwe week, zo is het 50ste jaar ook de eerste van de nieuwe cyclus, zodat om de 49 jaar er een jubeljaar is. Bovendien weet je dat het jaar voor een jubeljaar een sabbatsjaar is.

Dan kun je alle sabbatsjaren op een rij zetten door stappen van 7 jaar op te tellen dan wel af te trekken. Het belang daarvan is dat je bepaalde gebeurtenissen in het licht van de voorschriften van het verbond en Gods verbondstrouw kunt gaan verstaan. Zo geeft koning Kores in een jubeljaar bevel de tempel te herbouwen.

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Shalom,

Presentatie: Robert Berns

EN / NL/ עב