Oorspronkelijk geschreven voor de Grote Verzoendag in 1992

Lev. 16:5-10 ,  15-22 ; Is 53:10 – levende zondebok die alle ongerechtigheden, overtredingen en zonden van Israël draagt; Verzoening voor Israël op basis van het aanvaarde bloedoffer van de eerste bok aan de HEER; twee geiten. . .één zondoffer: verzoening (verzoening) en de effectieve verwijdering van schuld en onreinheid

Overwegen en bestuderen vanuit het Woord van God over de Grote Verzoendag in het algemeen, en het zondoffer en het hele brandoffer in het bijzonder, is het binnengaan in het Heilige der Heiligen, in de eeuwige raadsbesluiten van de Eeuwige God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De heilige plaatsen staan ​​nu open voor iedereen die van bovenaf wedergeboren is door de Heilige Geest door persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus en in Zijn verzoenende dood voor redding.

Eenvoudig gezegd, de Koning der Heerlijkheid – de Zoon van God – vernederde Zichzelf door Zichzelf te kleden (zichzelf te identificeren) in de gelijkenis van zondig vlees ( Rom. 8:3 ) als de Zoon des Mensen, en Zichzelf offerend (opofferend) in reinheid en zonder smet voor God als een zonde- en schuldoffer, Zijn eigen bloed vergietend tot eer van God de Vader, en al onze ongerechtigheden, overtredingen en zonden op Zich nemend om de Verlosser te zijn van alle mensen, vooral van hen die geloven, dat we voor de Heilige God mogen leven – ja dat God met en in ons mag leven – in Zijn liefde en gerechtigheid.

Ik wil u de “geit” voorhouden die levend voor de HEER staat – de tweede bok “naar Azazel in de woestijn”: de zondebok. Wat betekent de uitdrukking ’tegen Azazel’ voor jullie in je eigen taal? [verdomd!; hel; Loop naar de hel!; ga naar de duivel!] De term impliceert beschuldiging, schuld, straf, verbanning, haat – altijd jegens onschuldige slachtoffers en dat ze naar iemand of ergens moeten worden gestuurd. (Het is geen passende uitdrukking, gezien zijn gedachte, uit de mond van een christen, aangezien God niet wenst dat een mens naar de hel gaat, maar veeleer, op basis van de verzoening, dat allen gered zouden worden. Dat zo velen zullen ervoor kiezen zichzelf te veroordelen, gaat ons eigen begrip te boven.)

Wie was (waren) de eerste zondebok(en) ter wereld?  Gen. 3:11-12  – de HEER YHVH (en Eva) –
Wie hield de HEER voornamelijk verantwoordelijk voor het brengen van de zonde in de wereld?  Gen. 3:14, 17  – de
slang [bedrieger; Satan] en Adam –
Waren Adam en Eva verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen zonde en ongehoorzaamheid?  Gen. 3:16-17  — Ja –
Hoe realiseerde Adam zich voor het eerst zijn eigen zonde?  Gen. 3:8-10  – schuldig geweten: hij hoorde Gods stem, was bang, verborg zichzelf

Heeft God gedurende al die duizenden jaren niet gezorgd voor een zondebok voor Israël en voor de wereld?
Iedereen vanaf Adam en Eva tot nu toe heeft gezocht – of zoekt nog steeds – iemand anders om de schuld te geven voor zijn problemen om de last van zijn eigen schuldige geweten te verlichten van de gevolgen van zijn eigen zonde of ongeloof.
–De Israëli’s gaven Mozes zowel in Egypte als in de woestijn de schuld ( Ex. 5:21; 16:6-8 ).
–De slechte koning Achab beschuldigde Gods dienaar, de profeet Elia, als degene die Israël verontrust ( 1 Koningen 18:17-18 ).
– De Hogepriester Kajafas met de heersers en oudsten van het volk van Israël gaven Yeshua de Nazarener de schuld van hun problemen, zowel binnen de natie als van buitenaf ( Johannes 11:47-53 ).
–Het is goed gedocumenteerd in de geschiedenis dat veel naties Israël en de Joden tot zondebok hebben gemaakt voor veel (zo niet alle) problemen van henzelf en van de wereld.
–Christenen die trouw zijn aan het bloed van de Messias en aan het Woord van God waren – en zullen dat blijven – zondebokken voor Joden en voor de heidenen, en zelfs binnen de Kerk van God ( Matt. 5:10-12; 2 Tim. 3:12 ).
–De duivel beschuldigt de broeders dag en nacht en beschuldigt ons van allerlei dingen; en we zijn schuldig aan velen! Maar er is  geen veroordeling  voor degenen die in Christus zijn, omdat Jezus voor ons stierf en weer opstond!!

Dit zou ons niet moeten verbazen als we ons realiseren dat de ware Zondebok de Hoofdvertegenwoordiger is van zowel Israël als van de Kerk – de Koning der Joden en het Hoofd van het Lichaam van Christus – de Heer Jezus Zelf! En Hij is ook de vertegenwoordiger van alle mensen, want Hij is de Mensenzoon. Noach, toen hij over zijn zonen profeteerde, zegende de HEER, de God van Sem – niet Sem persoonlijk ( Gen. 9:26 ). Yeshua, toen Hij Zijn discipelen bemoedigde en troostte voor Zijn kruisiging en opstanding, vertelde hen dat de wereld hen zou haten omdat zij Hem eerst haatte; en om deze reden: dat Hij ons uit de wereld heeft gekozen en dus zijn we niet langer van de wereld ( Johannes 15:18-19). Dus antisemitisme en antichristelijke vervolging zijn beide eerst en vooral geestelijk van aard en gericht tegen YHVH en Zijn Gezalfde – of het nu Jezus Zelf is of Zijn volk dat bij Zijn Naam wordt genoemd ( Num. 6:27; 1 Petr. 4 :14,16 ).

We zien in de passage uit  Lev. 16  dat er twee bokken van de kinderen van Israël werden genomen voor één zondoffer ( vs. 5 ). De eerste bok was voor YHVH. Hij (Het) deed verzoening voor de zonde van Israël met betrekking tot alle dingen die betrekking hebben op Gods Troon en Zijn woonplaats te midden van het volk, en het altaar van verzoening. Er werden geen handen op gelegd; er werd geen bloed op de mensen gesprenkeld. Jezus Christus stierf voor de HEER, om God Zijn Vader te verheerlijken, om de zonde van de wereld weg te nemen. Op basis van deze verzoening, het goede nieuws van de heerlijkheid van de Messias ( 2 Kor. 4:4 ), kan God de Vader barmhartig zijn voor wie Hij barmhartig zal zijn, mededogen hebben met wie Hij barmhartig zal zijn, behalve wie zal geloven in de Naam van Zijn Zoon Yeshua (Jezus).

Op de tweede bok, degene die levend voor het aangezicht van de HEER stond na het offer en de verzoening van de eerste bok, legde de hogepriester zijn handen en beleed daarop alle ongerechtigheden van Israël, al hun overtredingen in al hun zonden. Echt de Grote  Verzoendag . ( Yom HaKippurim ;  Lev 23:27-28 ;  Dan 9:24; Jer 31:31-34; Zach 12:10-14; Rom 11:26-27 )

Deze tweede bok – de zondebok – werd naar een onbewoond land gestuurd ( Jes. 53:8; Mt. 4:1; 27:45-46; 1 Petr. 3:18-21 ) – niet naar het land van de levenden om ons te schande te maken – alle zonden van het volk dragend –  hen met hun schuldgevoel  weg te halen uit het kamp voor een jaar tot de volgende Grote Verzoendag. Beide bokken samen, God is tevreden met betrekking tot Zijn gerechtigheid en gerechtigheid, en ook met Zijn goedertierenheid en barmhartigheid.

De zondebok, door in leven te blijven als een zondedrager, was een herinnering aan Israël voor haar zonden, en een getuige voor Azazel, die de broeders dag en nacht beschuldigt, dat God is verzoend, dat Hij de zonden van Zijn volk heeft vergeven . Voor de gelovige in het volbrachte werk aan het kruis van de Heer Jezus Christus; in een volbrachte verzoening voor ongerechtigheid, overtreding en zonden; en in de volledige prijs betaald met Zijn eigen leven en bloed die God eiste om zowel de aarde als de hemel te vergeven en te reinigen – er is nu geen veroordeling wanneer we ons identificeren, of worden geïdentificeerd door geloof, met de verworpen zondebok en waarderen de voordelen van zijn offer voor verzoening. ( Heb 13:12-13) Satans macht en aanspraken op ons zijn verbroken. We hebben vrede en gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon en met elkaar in een geest van zachtmoedigheid.

Voor de ongelovige – vooral binnen het gezin van geloof – is de zondebok slechts een voortdurende herinnering aan zijn eigen schuld en onreinheid voor de HEER en voor de kinderen van God. Volgens de overlevering begon Israël op een bepaald moment in haar geschiedenis de met haar (Israëls) eigen zonden beladen zondebok naar de top van een klif op te nemen, en duwde het van daar af naar zijn dood beneden – naar Azazel, op hun manier van denken ( Lev. 17:7-9 ). In plaats van dankbaar en sympathiek te zijn voor de onschuldige zondebok die tot zonde was gemaakt, wilden ze er vanaf, niet beseffend wat ze eigenlijk aan het doen waren, denkend dat de geit op deze manier niet met hun zonden terug in het kamp kon komen! Dit is ongeloof in de genade van God die door het plaatsvervangende offer wordt verschaft.

Maar God zorgde ervoor dat de anders onschuldige bok in leven zou blijven als een getuigenis aan Satan dat God verzoening had gedaan voor en Zijn volk – en in feite de wereld – vergaf en als een getuige aan Israël (en ons) van deze centrale waarheid over de verzoening: dat de mens zich niet van zonde of van een schuldig geweten kan ontdoen door op ons eigen inzicht te steunen om de wijsheid van God uit te dragen. En zoals Israël, door ongeloof in het gebod van God, toen de zondebok wilde doden – en zo de Heer onteerd en ongehoorzaam was – zo streven Israël en velen binnen de kerk en in de wereld er nu naar om de herinnering aan hun eigen schuldige geweten uit te wissen , vanwege hun ongerechtigheid en zonden voor een heilige en rechtvaardige God, door de Naam van Jezus uit te wissen – niet erkennend dat Hij die zij hebben doorstoken hun Redder is. Ze haten Hem zonder reden (Ps. 69:4 ). De smaad tegen God de Vader is op Jezus de Zoon gevallen ( Ps. 69:9 ). Omdat de zondebok leeft, leven wij, en onthoud waar we vandaan kwamen!  Wat God ten goede bedoelt, noemen zowel satan als mensen het kwaad ( 1 Petr. 4:14,16 ). Laten we ons niet bij hen aansluiten!

Het is het bloed van Yeshua de Messias, het eens en laatste offer voor de zonde, dat reinigt van een schuldig geweten, zowel voor nu als voor eeuwig. Hij is onze Grote Hogepriester die leeft om voor ons te bemiddelen ( Hebr. 7:25 ; zie Hebreeuws van  Jes. 53:6 ) terwijl we in geloof in Zijn dood en opstanding blijven voor onze vergeving en rechtvaardiging. Hij is nog steeds onze zondedrager en schuldheffer. God heeft zich door de Heer Jezus met zondige mensen verzoend en ons Zijn Geest gegeven. Voor ons die de verzoening (de vrede) hebben ontvangen, hebben we een bediening om tot mensen te prediken om zich met God te verzoenen.

De Hogepriester is nog steeds in het heiligdom in de aanwezigheid van God die verzoening doet met Zijn bloed voor zover het Israël en de wereld betreft ( Lev. 16:17 ). Maar wanneer zij Hem zullen aanschouwen die zij hebben doorstoken ( Zach. 12:10 ); wanneer zij Jezus tot hun schuldoffer brengen ( Jes. 53:10 ), dan zal Israël waarlijk haar ziel kwellen en Gods rust ingaan. De hele schepping zal genieten van de sabbatsrust van God! ( Lev. 16:31 ). En voor wie niet blijft in de lankmoedigheid van Gods goedheid, is er gewoon geen offer meer voor de zonde.

YHVH God Zelf aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het mogelijk maken van zonde en kwaad in Zijn universum. Hiervoor gaf Hij Zijn leven en bloed op het altaar – het kruis – voor verzoening en verlossing en redding. Vrees God, want Hij is het die zonden vergeeft ( Ps. 130:4; 25:11-14; Mt. 10:28 ). God de Zoon werd de Zoon des Mensen opdat wij zonen van God zouden worden. Als iemand hier een zondebok zoekt – of er een nodig heeft – weet dat God de Vader in Zijn liefde voor jou Zijn Zoon Jezus heeft gegeven, die vrijwillig in Zijn liefde voor Zijn Vader en voor ons de schaamte en smaad draagt ​​die ons rechtmatig toebehoren . Ook wij moeten ons identificeren met Yeshua buiten het kamp, ​​Zijn smaad dragend, terwijl mensen Hem en ons de schuld geven van hun eigen problemen.

Misschien zijn er hier vanavond sommigen die worstelen in uw persoonlijke relatie met God en in het kennen van Zijn vrede en liefde van een Vader voor u. Geloof wat Hij zegt over de volledigheid en perfectie van Jezus’ dood en opstanding, zowel voor de Kerk, voor Israël als voor jou. De rechtvaardige zal door het geloof leven! Misschien nemen anderen hier uw relatie met God als vanzelfsprekend aan, omdat u als vanzelfsprekend beschouwt dat Jezus stierf en dat God u vergeeft. Maar in uw hart bent u niet overtuigd van de zonde in u. Behalve de wetenschap dat Jezus het oordeel van God onderging toen uw plaatsvervanger u terugbrengt naar het kruis waar de Koning der Glorie niet alleen voor u stierf, maar ook vanwege u en uw ongerechtigheid, overtredingen en zonden, dan loopt u het gevaar voor Hem te staan met de velen die tot Hem zullen zeggen: “Heer, Heer. . .”, maar Hij zal antwoorden, ‘Ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid.”

Laat een ieder zichzelf onderzoeken en beoordelen en zo van het brood eten en uit de beker drinken ter nagedachtenis aan de Heer Jezus. Laten we God onze Vader en de Heer Jezus Christus altijd indachtig en dankbaar zijn. Aan God zij de eer en aan het Lam dat op de troon zit! Amen.

Lev. 16; Ps. 69; Is. 53
Handelingen 2:22-39; Hebr. 9 – 10; 13:13
Johannes 10:17-18 (offer); 11:49-50 (zondebok)
Figuurlijk: Mt. 3:13-17 (tot YHVH); 4:1-11 (tot Azazel)

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Streams in de Negev , 11 september 2021, en opnieuw gepost met toestemming.


Bronvermelding:
Datum:        14-09-2021
Auteur:        Howard Bass. Howard Bass is de predikant/leider van de gemeente van Nachalat Yeshua (Jeshua’s Erfenis) in Beer Sheva, Israël.
Beeld:          De zondebok, door William Holman Hunt, 1854 (Afbeelding: Wikimedia Commons)
Website:      https://news.kehila.org/


 

EN / NL/ עב