De Bijbel staat vol met Gods beloften die ons kunnen bemoedigen in ons geloof. Geloof en hoop zijn immers afhankelijk van beloften – iets wat we verwachten, waar we naar uitkijken. Een belofte is een anker. Als we kunnen vertrouwen op een belofte die ons is gegeven, zal het levengevend worden. Een hoopvolle verwachting kan iemand vullen met vreugde en motivatie.

We weten dat we kunnen vertrouwen op de beloften van God. Hij is geen mens, opdat Hij zou liegen (Numeri 23:19). En dat in alle gevallen de woorden van de Heer waar zijn, hoewel ieder mens een leugenaar is. (Romeinen 3:4). Wanneer we op Gods beloften vertrouwen, weten we dat:

“Hoop stelt niet teleur, want de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is” (Romeinen. 5:5).

Wat belooft God ons?
Het woord “belofte” kan gelijk staan aan een verklaring of verbintenis. Het was bindend in Bijbelse tijden. En nog steeds kan het in bepaalde culturen juridisch bindend zijn. Volgens het Engelse woordenboek geeft een belofte de ontvanger van een belofte het recht om de uitvoering of verdraagzaamheid van een bepaalde handeling te verwachten of te claimen.

Het doen van een belofte geeft grond voor de verwachting van succes, verbetering of uitmuntendheid. Het is een verzekering. Het is niet verwonderlijk dat het hoop geeft, geloof opbouwt en optimisme aanmoedigt.

In de Hebreeuwse Bijbel komt het woord “belofte” meer dan 50 keer voor, en het Nieuwe Testament voegt daar nog eens 70+ aan toe. Maar dat is alleen al het woord. Als je de werkelijke beloften beschouwt, afhankelijk van de bron, zul je ontdekken dat er bijna 9.000 beloften in het Woord van God zijn! Sommigen zeggen dat het meer als 30.000 is, als je degenen meetelt die zijn gemaakt voor specifieke mensen die zijn vervuld.

Bijbelverzen over Gods beloften
Dus, gezien het enorme aantal Bijbelse beloften, zou het onmogelijk zijn om ze hier op te sommen. De auteur van The Pilgrims Progress, John Bunyan schreef:

“De weg van het leven is zo dik bezaaid met de beloften van God, dat het onmogelijk is om één stap te zetten zonder op een van hen te trappen.”

Wat echter belangrijk is om te onthouden, is het feit dat Gods beloften betrouwbaar en betrouwbaar zijn! Hebreeën 10:23 zegt: “Laten wij de belijdenis van ons geloof vasthouden zonder te wankelen; want Hij is getrouw, die beloofd heeft.”

Jezus beloofde dat Hij ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten (Hebreeën 13:15).” En dat Hij met ons is tot het einde der tijden (Matteüs 28:20). Ons wordt een plaats in de komende wereld beloofd, evenals de rijkdom en genade van het zitten met Jezus in hemelse gewesten (Efeziërs 2:6).

We worden gered door genade door geloof, wat ook een belofte is die God heeft gedaan (Efeziërs 2:8). En omdat er geen onwaarheid in God is, weten we dat die belofte waar is! Wij zijn het werk van de handen van de Heer, geschapen voor goede werken die God schiep voordat we werden geboren (Efeziërs 2:10).

Gods beloften in de Bijbel
Kortom, God belooft ons een aantal zeer fundamentele dingen waar we niet zonder zouden kunnen leven. Ze zijn essentieel voor ons bestaan en geven ons hoop voor de toekomst. Ons is beloofd:

  • redding van oordeel
  • een plek in de komende wereld
  • om te delen in geestelijke zegeningen met de Messias
  • in de Hemel zullen we een nieuwe naam hebben (Openbaring 2:17)
  • we kunnen nooit gescheiden worden van de liefde van God (Romeinen 8:35-39)
  • er zal geen lijden en pijn meer zijn in de komende wereld (Openbaring 21:4)

Deze beloften vormen de kern van ons geloof. God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij duidelijk heeft gemaakt hoe we weer toegang kunnen krijgen tot Zijn aanwezigheid. Hij gaf Zijn Zoon om ons met Zichzelf te verenigen en ons uit te nodigen in Zijn Koninkrijk. Dat is de Blijde Boodschap van het Evangelie en de grote belofte die niet gebroken zal worden.

De beloften van God aan Israël
Als we het hebben over de beloften van God, moeten we een belangrijk feit erkennen. Voordat een van Zijn beloften kan worden toegepast op het Lichaam van de Messias, werden Gods beloften eerst aan Zijn volk Israël gegeven. En het is indrukwekkend hoe vaak God benadrukt dat Zijn beloften eeuwig zijn en eeuwig duren.

Het hele verhaal van verlossing draait om de geschiedenis van Israël, haar schepping, verlossing en herstel. Gods macht en macht is duidelijk in Zijn eeuwige belofte aan Israël (voor het eerst uiteengezet in Genesis 12:1-3). Daar belooft de Heer dat Hij Abram tot een groot volk zal maken en hem zal zegenen.

Later, in Deuteronomium 30:3-5, belooft God aan Israël een specifiek land – je raadt het al! Vanaf dat moment kennen we het als het Beloofde Land. De Heer zei dat Hij zijn volk naar het land zou brengen dat Hij koos, en Dat Hij hun nakomelingen welvarend zou maken.

Van Joden tot de heidenen
In de boeken van Mozes kunnen we beloften lezen dat de Heer de God van Israël zal zijn en dat ze Zijn speciale schat op de hele aarde zullen zijn. Israël is Gods eigen bezit. God belooft ook dat de Messias uit Israël zou komen, uit de koninklijke Davidische lijn. (Jesaja 11:1, Genesis 3:5, Jesaja 7:14)

De apostel Paulus belooft dat de toekomstige hoop op Israëls redding zeker is en dat God Zijn beloften zal nakomen (Romeinen 9-11). We zien een revolutie na de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is wanneer de heidenen bij wijze van spreken aan tafel worden uitgenodigd.

Er komt een openbaring over de eerste kerk dat veel van Gods beloften voor de hele wereld zijn. Heidenen worden verwelkomd in het gezin van God door geloof in Jezus. Hij verleent hen volledige toegang tot de troon van genade, net als het Joodse volk (Matteüs 8:5-13).

Gods beloften aan de heidenen
Net zoals God speciale beloften gaf aan het Joodse volk, beloofde Hij ook een plaats binnen Zijn familie aan de heidenen. Ze werden geënt op de “wilde olijftakken” die Israël en het Joodse volk zijn (Romeinen 11:17).

Het Woord van God toont echter duidelijk Gods hart voor alle naties en alle mensen – lange eeuwen voordat Jezus werd gekruisigd en opstond uit de dood. Voor koningen en koninginnen, voordat God Israël koos, zelfs voordat God Abraham tot Zijn vriend maakte, gaf God een belofte aan de hele mensheid.

Herinner je je het verhaal van Noach nog? Al vroeg in de wereldgeschiedenis redt God op wonderbaarlijke wijze Noach en zijn familie. Zij waren de enige mensen op aarde die een zondvloed overleefden. En toen verscheen God in de natuur om een boodschap te sturen. Hij gaf de mensheid een belofte in de regenboog.

Ik zet Mijn regenboog in de wolk en het zal zijn voor het teken van het verbond tussen Mij en de aarde. … De regenboog zal in de wolk zijn en ik zal ernaar kijken om het eeuwige verbond tussen God en elk levend schepsel van alle vlees dat op aarde is, te gedenken. En God zei tegen Noach: “Dit is het teken van het verbond dat Ik heb gesloten tussen Mij en al het vlees dat op aarde is.” (Genesis 9:13,16-17)

De beloften van God zijn Ja en Amen
In al Gods goedheid weten we dat Hij voor ons is en dat Zijn beloften waar zijn. We zien een mooie bevestiging daarvan in de brief van Paulus aan Korinthiërs: “Want alle beloften van God in Hem zijn Ja, en in Hem Amen, tot eer van God door ons.” (1 Kor. 1:20).

Maar wat betekent het, dat Zijn beloften ja en amen zijn?

Het betekent niet dat Hij ja zegt op elk verzoek dat we naar de hemelen kunnen doen. Als je de Griekse taal zou overwegen, zou je merken dat wat Paulus in wezen zegt, is dat Gods beloften altijd zeker en standvastig zijn.

Gods beloften zijn “ja en amen” omdat ze onwrikbaar, onveranderlijk en levend in ons zijn. Zijn “Ja” is een verklaring van leven. En Jezus’ “Amen” is een verzekering dat wat Hij beloofde, zal gebeuren.

Bidden met Gods beloften
Wanneer we het gevoel hebben dat we de hoop hebben verloren, kunnen we ons wenden tot Gods belofte dat Zijn barmhartigheden elke ochtend nieuw zijn. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd, wat een andere belofte van God is. We kunnen onze dagelijkse hoop vestigen op een onveranderlijke Messias.

Wanneer we de beloften van God over onszelf bidden, versterken ze ons geloof. We vinden in hen de zekerheid van onze identiteit in Jezus. Wat ons op zijn beurt in staat stelt standvastig te zijn tegen het kwaad en de werken van de duivel. De auteur van Hebreeën 11:1 vertelt ons dat:

 “… Geloof is het wezen van dingen waarop gehoopt wordt, het bewijs van dingen die niet gezien worden.”

Als we dit zijn, houden we vast aan het wezen van hoop… wat we niet zien, door de belofte van het Woord. We kunnen Gods beloften aan de hoogste standaard en verwachting houden. Omdat Zijn plannen en doelen onveranderlijk zijn, en Hijzelf, verandert niet.

Hij is de Voleinder van ons Geloof
Alles waar we in het leven, of in de wereld in het algemeen, mee te maken hebben, valt niet buiten Gods plan of voorkennis. Aan deze kant van de hemel worden we geconfronteerd met tegenstand voor ons geloof. Zowel vanuit onze zondige natuur als vanuit de externe druk van de wereld. Maar we worden gesterkt in onze innerlijke mens als we bidden door de beloften van God.

We hebben de kracht in ons hart en staan stevig in ons vertrouwen in de Messias. En plaats in onze identiteit in Hem als verlost, geheiligd, zegevierend en met Hem gezeten in hemelse gewesten.

 “Maar als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt, ook leven geven aan uw sterfelijke lichamen door Zijn Geest die in u woont.” (Romeinen 8:11)


Bronvermelding:
Datum:        03-03-2023
Auteur:        Redactie
Website:      https://news.kehila.org/


 

 

EN / NL/ עב