Er is geen onderwerp in het tweede testament dat niet al in het eerste testament op verborgen wijze is opgenomen. De verhouding van het eerste testament tot het tweede testament is als die van de bol tot de bloem. De bloem zit al in de bol, maar die moet alleen nog zichtbaar worden, geopenbaard worden, als een soort van Apocalyps. Met andere woorden wat in het tweede testament geopenbaard wordt, of tevoorschijn komt is in het eerste testament op een verborgen manier al aanwezig.  Zij vormen geen tegenstelling, maar een eenheid. De oudtestamentische schaduw toont wie Christus is. Zo laten Gods feesten Gods patroon, volgorde en tijden zien van Zijn Reddingsplan.

Schaduw
Waar geen object is, dar is ook geen schaduw. Schaduwen verwijzen naar de werkelijkheid van de Heere Jezus. We kunnen deze werkelijkheid alleen goed begrijpen als we de schaduwen goed begrijpen. Elk onderdeel van de werkelijkheid in Christus heeft een schaduwbeeld in het eerste testament. In het Bijbelboek Genesis zien we bijvoorbeeld één van de meest kenmerkende profetische beelden aan het komende Lam van God aan. Het verhaal van Abraham die door God de opdracht krijgt om zijn zoon Izak als een offergave te offeren. Abraham zei niet voor niets tegen zijn zoon dat God Zelf zou voorzien in een lam.

God feesten
De eerste gemeenten bleven gewoon de feesten in hun nieuwtestamentische vervulling doorvieren. Later is er een breuk ontstaan en vele generaties christenen zijn opgegroeid zonder de werkelijke betekenis te kennen en te doorleven van Gods plan wat zichtbaar worden in deze feesten. In toenemende mate zien we echter dat er meer en meer aandacht komt wat we eigenlijk verloren zijn. De Gods feesten zijn “altijddurende inzettingen” tot zelfs na de wederkomst van Christus.

Zeven Bijbelse feesten
Er zijn zeven Bijbelse feesten die deel uitmaken van de cyclus van Gods plan, gegroepeerd rondom de oogstseizoenen van de verschillende gewassen. Zeven is het jodendom het getal van de volheid. De feesten zijn onderverdeeld in 3 groepen:

3 voorjaarsfeesten
Pesach
Ongezuurde broden
Eerstelingenfeest – Bikkoeriem
Het Pinksterfeest – Sjavoeot

3 najaarsfeesten
Bazuinenfeest – Jom Teroea
Gote Verzoendag – Jom Kipoer
Loofhuttenfeest – Soekot

In dit patroon komt de Menora, de 7-voudige kandelaar tot uitdrukking, welke aan één stuk gedreven is en bestaat uit een middenarm en aan weerszijden 3 aparte armen. Mozes kreeg van God de opdracht om de kandelaar op deze manier vorm te geven (Exodus 25:31 vv). God gaf daarvoor instructies, en dat is niet toevallig.

De feesten zijn in lijn met de 7-armige kandelaar. Elk van deze feesten stelt een van Gods heildaden centraal, of tijdens de eerste komst of tijdens de wederkomst van Christus. De voorjaarsfeesten vallen in de tijd van de late regen, de najaarsfeesten in de periode van de vroege regen en de periode daartussen kenmerkt zich door een lange hete zomer, zonder regen. Dit heeft een profetische betekenis. We leven nu aan het einde van de droge periode. De najaarsfeesten zullen binnenkort hun vervulling krijgen.

Hele serie lezen?
Klik hier voor deel 1
Klik hier voor deel 2
Klik hier voor deel 3
Klik hier voor deel 4

EN / NL/ עב