Vandaag vervolgen we deze serie over het vieren van de shabbat en de Bijbelse feesten. Vandaag aflevering 4

Alle volken zullen de feesten vieren
De profeet Zacharia profeteerde eeuwen geleden dat op de zevende dag het dan vervulde Loofhuttenfeest door álle volken gevierd zal worden. De volken zullen ieder jaar opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren, lezen we in Zacharia 14:16.

Niet-Joodse gelovigen vieren de Bijbelse feesten
De niet-Joodse gelovigen vierende de Bijbelse feesten in de eerste eeuwen. Paulus schrijft over deze feesten naar de gemeenten buiten Israël en Lucas verwijst ernaar in het boek Handelingen. Algemeen wordt aangenomen dat Joden en gelovigen uit de heidenen tot het eind van de eerste eeuw en mogelijk langer, beiden de Bijbelse feesten vierden. Vanaf het begin van de tweede eeuw werden de feesten steeds meer als ‘Joods’ gezien en na verloop van tijd werden de feesten door de toenmalige Kerk beschouwd als onchristelijk. De vervangingstheologie was hiermee een feit. Later werden de Bijbelse feesten nota bene verboden.!

Misverstand over de Bijbelse feesten
Door een onjuiste vertaling van Kolossenzen 2:16-17, zijn er misverstanden ontstaan over de Bijbelse feesten. We lezen daar in de Statenvertaling:

Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.

In de NBG-vertaling is het woordje ‘slechts’ toegevoegd: “… die slechts een schaduw zijn van …”. Dit woord staat niet in de grondtekst. Paulus laat zich dus niet negatief of gekscherend alsof de feesten er niet meer zouden toe doen, maar hij stelt hier juist dat alle feesten verwijzen naar Jezus Christus. Paulus houdt de mensen hier niet voor dat men zich niet al te druk hoefde te maken over zaken als feesten en sabbat, want dit zijn toch slechts schaduwen van Christus. Wat is de context van de brief?

Paulus schrijft aan heidenen in Kolosse die nog een stuk onderwijs nodig hadden omdat zij nog maar een korte periode daarvoor tot geloof gekomen waren. Dat blijkt onder andere uit zijn oproepen dat ze zich moesten onthouden van afgoderij en heidense feesten, braspartijen en eetgewoonten. Deze jonge pasbekeerde gelovigen gingen de Bijbelse feesten vieren en stadsgenoten vonden dat op voorzichtig te zeggen vreemd en kregen als reactie het verwijt dat zij niet meer op ‘hun eigen feesten’ kwamen en zich steeds meer als Joden gingen gedragen. Paulus riep hen vervolgens op zich niet opnieuw in te laten met wereldgeesten en door hen geïnspireerde leringen van mensen, engelenverering en kastijding van het lichaam.

Keizer Constantijn (280 – 337) heeft deze heidense feesten, waar Paulus zich dus met hand en tand tegen verzette, vermengd met de Bijbelse feesten. Uiteindelijk bleef er niet veel meer over van Gods feesten.

Een volgende keer deel 4 in deze serie.
Redactie Radio Israel.

Hele serie lezen?
Klik hier voor deel 1
Klik hier voor deel 2
Klik hier voor deel 3

EN / NL/ עב