Tot vandaag was het enige, dat de sterk verschil­lende partijen, die samen de nieuwe Israëlische een­heids­regering vormen verenigde, hun toewijding om Benjamin Netanyahu uit de macht te zetten.

Maar tegen het einde van volgende week zal Netanyahu in de oppositie zitten, en de nieuwe regering zal verder moeten gaan met haar oprichtingsmissie en de taak op zich moeten nemen om de natie daadwerkelijk te besturen.

Hoe gaan ze dat doen met partijen die variëren van Arabische islamisten tot progressieve liberalen en van pragmatische centristen tot Joodse nationalisten? Deze regering vertegenwoordigt zowat elk punt op de ideologische landkaart. Dat klinkt op papier misschien egalitair, maar kan snel tot patstellingen leiden.

Vanaf het begin hebben de partijen afgesproken dat ze zo min mogelijk zouden ingaan op heikele punten waarover ze het sterk oneens zijn, zoals de Joodse nederzettingen en een Palestijnse Staat. Volgens de maandag overeengekomen leidende beginselen zullen zij zich concentreren op het snel goedkeuren van een nationale begroting (Israël heeft er al twee jaar geen gehad) en het helen van diepe sociale kloven.

Op basis van een voorlopig rapport van Channel 12 is dit de stand van zaken van de nieuwe regering op deze punten:

Politiek bestuur

 • Er zal een stuurgroep worden opgericht om hervormingen van het kiesstelsel te overwegen;
 • De regering zal een wet voorbereiden die de ambtstermijn van de premier beperkt tot twee termijnen van vier jaar, of tot in totaal acht jaar (afhankelijk van welke termijn het langst is);
 • Het akkoord sluit een wet uit die verbiedt dat een persoon tegen wie een aanklacht is ingediend, premier wordt. De centrum- en linkse facties drongen hierop aan om te voorkomen dat Netanyahu opnieuw aan de macht zou komen.

Hoewel deze bepalingen bijna allemaal duidelijk gericht zijn tegen Netanyahu en de manier waarop hij de afgelopen tien jaar de Israëlische politiek heeft weten te domineren, zouden ze theoretisch meer stabiliteit in het Israëlische kiesstelsel kunnen brengen.

Economie

 • De regering zal kort na haar aantreden een staats­begroting voor de komende jaren goed­keuren;
 • De regering zal de groei stimuleren op basis van de beginselen van een eerlijke economie die budgettaire investeringen naar de midden­klasse leidt;
 • De regering verbindt zich ertoe de regelgeving verder te verminderen en bureau­cratische belem­me­ringen weg te nemen;
 • De regering zal werken aan de versterking van de particuliere sector, met de nadruk op het midden- en kleinbedrijf. Dit omvat de totstand­brenging van een vangnet voor kleine bedrijven en werk­lozen, die zwaar hebben geleden toen het corona­virus de Israëlische economie stillegde;
 • De regering zal de nadruk leggen op Israëls hightech-sector door het aantal hightech-werk­nemers te verhogen tot 15% van alle Israëlische werknemers tegen 2026;
 • De regering zal subsidies verstrekken voor opleiding en beroeps­matige omschakeling;
 • Er zullen twee nieuwe zieken­huizen worden gebouwd, in de Negev en in Galilea, evenals een extra lucht­haven en hoge­snelheids­treinen;
 • De regering zal vaart zetten achter de aanleg van glas­vezel­verbindingen naar de periferie van het land en de Arabische sector;
 • Verhoging van de sociale uitkeringen aan ouderen om deze op 70% van het huidige minimum­loon te brengen.

Het merendeel hiervan zijn economische maat­regelen, gericht op snelle groei, die de kiezers van bijna alle partijen gemakkelijk zouden kunnen steunen. Bovendien hebben ze betrekking op kritieke infra­structuur die nodig is om Israëls ontluikende bevolking te ondersteunen.

Als deze nieuwe regering inderdaad snel een nationale begroting kan goedkeuren en een begin kan maken met deze infra­structuur­projecten, dan zal zij nu al als een succes worden beschouwd.

Grondgebied en Jeruzalem

 • Bouwwerkzaamheden op aanzienlijke schaal in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël;
 • De regering zal werken aan de versterking van de nationale veiligheid;
 • De regering zal voortdurend streven naar vrede;
 • De ondertekende overeenkomst verbiedt geen eenzijdige acties van Israël, hoewel eerdere ontwerpen dat wel deden;
 • Overplaatsing van de regerings­ministeries naar Jeruzalem.

Hoewel er vage uitspraken staan als het gaat om grondgebied, veiligheid en het vredesproces (en dat met opzet), neigen de belangrijkste duidelijke punten naar rechts, in die zin dat zij de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem versterken. Het akkoord blokkeert evenmin uitdrukkelijk eenzijdige stappen, zoals de annexatie van delen van Judea en Samaria, hoewel het moeilijk voor­stel­baar is dat de linkse en Arabische elementen van de coalitie dergelijke acties zouden steunen.

Huisvesting

 • De regering zal zich inspannen om de bouw van 300.000 nieuwe woningen goed te keuren, te bouwen en op de markt te brengen.

Binnenlandse veiligheid

 • De regering zal zich inspannen om de politie te versterken en van de nodige extra mankracht te voorzien;
 • De regering zal een programma uitvoeren ter bestrijding van de criminaliteit in de Arabische sector, dat onder andere vooorziet in strengere straffen voor over­tredingen en speciale politie-eenheden.

In het uiteindelijke akkoord is een eerdere oproep tot strenge bestraffing van illegaal bezit van vuur­wapens geschrapt. Het is vooralsnog ondui­delijk waarom, aangezien het bezit van onge­regis­treerde vuur­wapens een van de kern­problemen is die de oneven­redig hoge criminaliteit in de Arabische sector stimuleren.

Religie en Staat

 • De partijen komen overeen elke kwestie op het gebied van religie en de Staat, waarover brede publieke overeenstemming bestaat, te behandelen. (In de definitieve versie van het akkoord wordt niet recht­streeks verwezen naar bekering, de inrich­ting van de gebeds­ruimten bij de Westelijke Muur, openbaar vervoer op Shabbat en andere kwesties. Dit zijn allemaal kwesties waarover de linkse en rechtse elementen van de coalitie het sterk oneens zijn);
 • De partijen hebben zich verplicht, de aanneming te steunen van een ‘rekruteringswet’ die reeds in eerste lezing door de de 20e Knesset is aangenomen, en die de ultraorthodoxe Joden zou verplichten om verplichte militaire of civiele dienst te vervullen, zoals alle andere Joodse burgers;
 • De premier en de minister van Defensie zullen een nieuw model voor de nationale burger­dienst voor ‘bepaalde bevol­kings­groepen’ onder­zoeken. Daartoe zal een comité worden opgericht dat binnen 90 dagen zijn conclusies aan de regering moet voorleggen.

Dit is in feite een van de meer omstreden gebieden voor de nieuwe regering. Ook zonder de ultra­orthodoxe partijen in de coalitie blijft er diepe verdeeld­heid bestaan. De rechtse partijen, vooral de nationale religieuze facties zoals Yamina, zullen sterk gekant zijn tegen het doorbreken van de status quo, terwijl de liberale progressieve partijen zoals Meretz en de Arbeidspartij een kans zullen zien om eindelijk te breken met wat zij als het opleggen van religieuze wetten beschouwen.

Daar komt nog bij dat de seculiere rechtse partij Yisrael Betenoe er alles aan gelegen is om de ultra­orthodoxe Joden eindelijk nationale dienst te laten vervullen, naast al hun andere Joodse land­genoten, iets waartegen de hoogste rabbijnen zich fel verzetten.

Onderwijs

 • De verantwoordelijkheid voor de vroege kinderjaren zal worden overgedragen aan het ministerie van Onderwijs. Dit is bedoeld om Israëlische gezinnen te helpen de kosten te dragen van het feit dat beide ouders moeten werken wanneer er kinderen onder de 3 jaar in huis zijn;
 • Het definiëren en onderwijzen van een ‘nationaal doel’ om volledige integratie op de arbeids­markt aan te moedigen om de economische toekomst van de Staat Israël veilig te stellen. Dit lijkt gericht op het stimuleren van een vollediger integratie van de Arabische en ultra­orthodoxe Joodse sectoren in de reguliere Israëlische samenleving;
 • Meer financiële middelen voor niet-formele onderwijs­instellingen, met inbegrip van jeugd- en oud-studenten­bewegingen, jeugd­organisaties, programma’s voor over­heids­diensten en programma’s ter voor­bereiding op het leger;
 • Oprichting van een universiteit in de regio Galilea;
 • Streven naar het verstrekken van een ‘gratis’ bachelor-opleiding in kritische beroepen;
 • Bevordering van kernstudies onder alle Israëlische studenten. (Dit lijkt tot doel te hebben, ervoor te zorgen dat ultra­orthodoxe Joodse studenten alle basis­vakken leren in hun aparte religieuze onder­wijs­systeem).

Milieu

 • Er zullen streefcijfers worden vastgesteld om de kool­stof­emissies in Israël te verminderen, met inbegrip van een beprijzings­mechanisme voor koolstof­dioxide;
 • Het terugdringen van de vervuiling door fabrieken en elektriciteitscentrales in de Baai van Haifa;
 • Bevordering van hernieuw­bare energie en het nemen van maatregelen om de afhanke­lijk­heid van fossiele brand­stoffen te verminderen.

Huiselijk geweld

 • Aanvaarding van de conclusies van het inter­ministerieel comité voor de preventie van geweld tegen vrouwen en andere vormen van huiselijk geweld; Instelling van een noodsysteem voor vrouwen in crisissituaties;
 • Intrekking van de verjarings­termijn voor alle seksuele misdrijven en geweld tegen minderjarigen;
 • Oprichting van speciale afdelingen voor seksuele misdrijven bij de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtbanken;
 • De regering verbindt zich ertoe te werken aan het realiseren van volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Gezondheidszorg

 • De demografische coëfficiënt van het gezond­heids­pakket zal worden gewijzigd om rekening te houden met de vergrijzing van de bevolking;
 • Een vaste jaarlijkse stijging van 1,65% van de totale kosten van gezondheidsdiensten met het oog op de toevoeging van nieuwe geneesmiddelen, apparatuur en medische technologieën;
 • De index van de gezond­heids­kosten zal worden bijge­werkt om er een prijsindex ‘dag van zieken­huis­opname’ in op te nemen.

Of de nieuwe regering lang genoeg stand zal houden om zelfs maar de helft van deze beleids­maat­regelen uit te voeren, valt nog te bezien. Dit is tenslotte Israël.


Bronvermelding:
Datum:        08-06-2021
Auteur:        Redactie Israel Today
Beeld:          Flash90
Website:      israeltoday.nl

EN / NL/ עב