Vrijdagavond 21:00 uur: In het Leerhuis  Parashat VaYechi met Robert Berns (hh)

We lezen: Gen. 47:28-50:26, 1 Kon. 2:1-12, Johannes 17

Vayechi – en hij leefde. Jakobs ziel en geest leefde op. De woorden die hij hoorde van Jozef deden hem herleven. Gods woorden doet herleven, bewerkt zelfs de opstanding uit de doden. Van die hoop spreken de gedeelten uit deze parashat. De begrafenissen na het overlijden van Rachel, van Jakob en van Jozef spreken van hun hoop op de opstanding. Jakob adopteert beide zonen, die aan Jozef geboren waren voordat Jakob in Egypte arriveerde. Jakob rekent de twee broers als behorende tot de 70 zielen waarmee hij naar Egypte kwam. Israël zegent Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef en een Egyptische, met de bede dat de Gezondene Die hem gezegend had met de naam Israël ook hen zal zegenen met deze naam Israël. Daarna roept Israël de 12 zonen samen om hen gezamenlijk te zegenen, maar elk met een afzonderlijke zegen. Daarbij profeteert Israël wat zijn zoons in de laatste der dagen zal gebeuren. In die profetische zegeningen en later ook die van Mozes blijft ondanks de tijd van Jakobs benauwdheid de hoop op Gods ontferming de boventoon voeren. Zijn woorden zijn geest en zijn leven, Joh.6:63 en zal zelfs de gedoden doen herleven Ezechiël 37:9. Er is voor Rachel en de zonen die er niet meer waren, nog loon voor alle moeiten, er zal vertroosting zijn in onze en hun Messias.
Shalom,

Presentatie: Robert Berns

EN / NL/ עב