Lezingen:
Thora Deuteronomium 31
Haftara  Hosea 14:2-10, Joël 2:15-27, Micha 7:18-20
Tweede testament Romeinen 10:1-17

Introductietekst:  Deuteronomium 31:1-3
“Dan gaat Mozes heen (Wajelech); hij spreekt deze woorden uit tot heel Israël. Hij zegt tot hen: een man van 120 jaar ben ik vandaag, ik zal niet langer in staat zijn uit te trekken en thuis te komen; de Ene heeft tot mij gezegd: je zult deze Jordaan niet oversteken! De Ene, God-over-jou, hij is het die voor je aanschijn uit oversteekt, hij zal deze volkeren voor je aanschijn verdelgen en jij zult hen onterven; Jozua hij is het die voor je aanschijn oversteekt,- zoals de Ene heeft gesproken”.

De parasja Wajelech (en hij ging) begint met de mededeling dat Mozes 120 jaar oud is geworden en zijn laatste dag is aangebroken. Woorden uitgesproken op zijn geboorte- en sterfdag. Hij zegt tot hen: een man van 120 jaar ben ik vandaag! En, vandaag zijn mijn dagen en jaren tot volledigheid gekomen. Niet vanwege verminderde lichamelijke kracht want de Schrift leert dat Mozes zijn oog niet was verduisterd en zijn kracht niet was geweken, maar omdat het leiderschap van hem was afgenomen door de Ene. Hij zegt dat het volk sterk en dapper moet zijn omdat de Ene met hen is. Vervolgens ontvangt Jozua de Zegen: wees sterk en vastbesloten, want jij, jij zult met deze gemeente komen in het land dat de Ene aan je vaderen heeft gezworen hun te geven; en jij zult het hen toedelen. Mozes schrijft de Thora ten einde, geeft deze aan de priesters, en draagt op die eens per zeven jaar aan het hele volk voor te lezen.

De Eeuwige zegt tegen Mozes; u zult met uw vaders rusten, en dit volk zal opstaan en zal andere goden van de vreemdelingen van het land achterna gaan, en zij zullen Mij vergeten en Mijn verbond breken dat Ik met hen heb gesloten…. en Ik zal dan Mijn gezicht verbergen. Precies het tegenovergestelde van wat we terugzien in de Aäronitische zegen; “de Here doe Zijn aangezicht over u lichten”. De profeet Jesaja zegt ons dat het “verbergen van Zijn gezicht” slechts voor een kort ogenblik is in vergelijking met Zijn eeuwige vriendelijkheid: “In een kleine toorn verborg Ik een ogenblik Mijn aangezicht voor u; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen,” zegt de Ene, uw Verlosser.” Hetgeen ons geloof mag versterken in deze “Hoogheilige dagen” van tesjoeva/inkeer.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Presentatie: Arnold Visscher

EN / NL/ עב