We lezen:
Genesis 1:1-6:4, Jesaja 42 – 43, Johannes 1: 1-8 en Openbaring  19: 1-4

Na het feest van de Achtste dag, de nieuwe dag vangt eveneens een nieuwe leescyclus aan met Genesis 1. In de eerste verzen staat al veel om te bespreken. Hij verkondigt aan het begin reeds het einde, de afloop. Wat in Genesis begint vindt in het boek Openbaring zijn vervulling. Wat blijkt?

De aarde was woest en ledig geworden door het werk van de slang, de satan. De satan is een geschapen cherub, hij was onderdeel van Gods troon, maar wilde zich verheffen boven Gods troon. Hij wilde om zijn schoonheid en wijsheid aanbeden worden. Door zijn rebellie zet hij andere schepselen aan tot verwoestende rebellie. De Eeuwige geeft Zijn eer aan geen enkel maaksel van Zijn hand. Het is Hem een gruwel wanneer we net de Schepper aanbidden maar één van de werken van Zijn handen of stomme afbeeldingen daarvan. Door het werk van de Boze werd de aarde woest en ledig.

Maar de geest van de Messias zweefde over de wateren en herstelde de orde. Wanneer een mens, een volk of de mensheid zich laat verleiden tot afgodendienst dan krijgt de verwoester opnieuw de ruimte om een leven, een land of de aarde te verwoesten. Maar de Heere betoont zich een held, als een krijgsman zal Hij tegen Zijn vijanden strijden en hen verwinnen. Dan zal zijn lof in een nieuw lied tot de einden der aarde klinken.

Tot 4x toe galmt in Openbaring 19 het lied voor deze Overwinnaar, het Hallelu-jah door het ganse heelal, nadat het verwoestende Babylonische systeem is vernietigd en met vuur verbrand. Daarna zal de valse profeet, het beest uit de aarde en het beest uit de zee, met de dood en het dodenrijk in de poel van het vuur worden geworpen en allen van wie de naam niet in het boek des levens is opgeschreven.

Daarna ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En hij ziet de bruid van de Overwinnaar als de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem nederdalen uit de hemel. En Hij hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent va God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zij en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Hij, Die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. “Zij zijn geschied. Ik ben de Alef en de Tav, het begin en het einde.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentatie: Robert Berns

 

EN / NL/ עב