BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere” (HANDELINGEN 3:19)

AANBIDDING: U BENT DE BRON VAN VERFRISSING
“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 KORINTEN 5:17)

“Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” (GALATEN 1:3-5)

“Aan Hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.” (JUDAS 1:24-25)

BEROUW:
“Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.” (1 JOHANNES 3:1-3)

Vader der barmhartigheid, we belijden dat we tegen U hebben gezondigd. Door Uw heilige Geest, kom en bewerk bekering in ons hart. Help ons om Jezus te zien, de vriend van zondaars, en om Hem trouw te volgen.

Genadige Redder, als natie hebben wij Uw wegen verlaten. Als kerk zijn wij terughoudend geweest in het verkondigen van Uw heiligheid en gerechtigheid. Als mensen, wij hebben afgoden aanbeden omdat ze zo weinig van ons eisten. Hoor onze kreten en vergeef onze zonden zodat er tijden van verkwikking mogen komen, en U Jezus kunt sturen.

VOORBEDE:
“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” (GALATEN 2:20)

Heilige Vader, waar ik zwak ben, bent U sterk. Help mij om in U te blijven. Ik mag geloof hebben om te leven volgens de roeping die U voor mij heeft. Jezus, wis al mijn overtredingen uit. Roei elke gedachte uit die onzuiver is. Verbind de gebroken plekken in mijn hart en laat Uw vrede mijn ziel verkwikken.

OVERDENKING:
1.       Welke voordelen of zegeningen worden beloofd aan degenen die zich tot God wenden?
2.       Hoe zouden ’tijden van verkwikking’ er in mijn gezin uitzien?


Wat een bemoedigende reacties op de livestream en wat fijn dat zo veel mensen meekijken! Vandaag staan de volgende live streams gepland:

Woensdag ochtend 8.00u
Op bezoek bij een bijzonder gebedshuis in Haarlem. De gebeden en de liederen zullen klinken vanuit het kantoorgebouw van een transportbedrijf!

Woensdag avond 19.30u
Ik schuif aan bij een gebedsbijeenkomst van het Huis van Gebed (Streams) in Nijkerk. Dit is een plek met een bijzondere geschiedenis van verootmoediging, berouw en opwekking. In 1749 werden mensen aangeraakt door de Heilige Geest, en vanuit heel Nederland werden mensen naar deze plek getrokken. De opwekking heeft naam gemaakt als de “Nijkerkse beroeringen”.

26 september de Terugkeer op de Betteld

In de e-mail van gisteren deed de link naar de Betteld het niet. Hierbij de goede link:
https://betteldagenda.nl/the-return-pillar-of-fire/

De Betteld sluit 26 September af tussen 20 en 22 uur in de grote zaal waar 400 bezoekers in kunnen op anderhalve meter afstand. Peter en Carin van Essen verzorgen de worship en de volgende geestelijk leiders zullen o.a. aanwezig zijn en spreken en bidden voor ons land en de wereld: Wim Hoddenbagh, Hans Maat, Cees Vork, Jack van der Tang, Jacob Keegstra, Hans Tims en Ans van de Vegte.

Er zijn nog plaatsen vrij om aan deze bijeenkomst deel te nemen!

 

EN / NL/ עב