BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil.” (PSALM 67:1)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE REDT
“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, dat niemand zou roemen.” (EFEZE 2:8-9)
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (JOHANNES 3:16)
“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” (ROMEINEN 10:9-10)

BEROUW:
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (GENESIS 12:2-3)
We zijn gezegend om een zegen te zijn. We hebben berouw van ons zelfzuchtige hart dat alleen zoekt om ‘gezegend’ te worden in plaats van ‘een zegen te zijn’.
We bekeren ons ervan dat we onze roeping hebben gemist om het Evangelie te richten op het redden van anderen, door het Evangelie vooral te laten gaan over onze eigen redding.

VOORBEDE:
“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, … ” (JESAJA 52:7)
Vader, vul ons met mededogen voor de verlorenen. Vervang onze egocentrische agenda’s met Uw gevende, opofferende liefde. Mogen we elke persoonlijke nood zien door Uw ogen.
We bidden voor een grote oogst van verloren zielen. Doe een bovennatuurlijk werk van voorbereiding in hun hart om U te ontvangen. Vul ons hart met stoutmoedigheid om te delen en te vertellen wie U bent.

OVERDENKING:
1.       Welke belemmeringen voel je om je geloof te delen?
2.       Wat is het moedigste dat je ooit voor Christus hebt gedaan? Waarom was je zo moedig in die situatie?


Bron: www.de-terugkeer.nl


 

EN / NL/ עב