BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.” (HANDELINGEN 4:29-30)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE VRIJHEID GEEFT
“De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben.” (DANIËL 2:20-21)

“O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” (ROMEINEN 11:33)

“En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” (OPENBARING 1:5-6)

BEROUW:
“En hij (Abraham red.) heeft tegen alles in gehoopt tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.” (ROMEINEN 4:18-21)

Heer, Abraham probeerde eerst Uw belofte in zijn eigen timing en met zijn eigen middelen (d.w.z. Ismaël) te vervullen. Soms proberen ook wij, op dezelfde manier, uw doelen te vervullen zonder onderscheid aangaande de door U aangestelde tijden. Leg onze diepere motivaties bloot die ons tot deze fout leiden en vul ons met verwachting en openbaring van Uw timing om elke belofte in Christus te volbrengen!

VOORBEDE:
“De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht,… ”(PSALM 110:2-3)

Heer Jezus, de Vader zal U miljoenen mensen geven die nauwkeurig de tijden zullen onderscheiden, die de waarheid liefhebben en zich vrijwillig zullen geven op de dag van Uw kracht! Bereid ons voor in die toewijding en geef ons de kracht om in werken van rechtvaardigheid en genade te wandelen en om U uit vrije wil te dienen!

OVERDENKING:
• Is er een onvervulde belofte van de Heer waar je groot geloof voor nodig hebt?
• Welke kansen heeft God je laten zien, en wacht Hij tot je ze oppakt?
• Welke volgende stappen heeft God op je hart gelegd de afgelopen 10 dagen?


Bron: www.de-terugkeer.nl


 

EN / NL/ עב