BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen.” (JONA 3:5)

AANBIDDING: U BENT EMPATHISCH
“Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God.” (JOËL 2:12-14)

“Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbij kwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw” (EXODUS 34:6)

BEROUW:
“We hebben gezondigd, ongerechtigheid bedreven, slecht gehandeld en zijn in opstand gekomen, hebben ons afgekeerd van Uw geboden … Openlijke schaamte behoort ons toe … en aan onze koningen … omdat we tegen U hebben gezondigd … vanwege ons zonden… uw mensen zijn een smaad geworden voor degenen om ons heen… wij heffen deze  smeekbeden niet op vanwege onze eigen verdiensten, maar vanwege Uw grote mededogen. ” (Delen van DANIËL 9:1-20)

Vader, vergeef ons onze grote zonden, in ons land en als gelovigen. Wij hebben U verlaten en Uw Woord verworpen. Wij hebben onschuldig bloed vergoten en hebben elkaar gehaat. We hebben seksuele immoraliteit gepleegd. We hebben geld aanbeden en vertrouwd op onze eigen kracht. Vergeef ons!

VOORBEDE:
“O Heer, hoor! O Heer, vergeef! O Heer, luister en onderneem actie! ” (JOËL 2:12-14)
Vader, laat Uw ogen open zijn en Uw oren aandachtig zijn voor onze gebeden en ons berouw, voor ons als christenen en voor ons land.
Vader, vergeef ons christenen voor onze zonden die Uw hart bedroefd hebben gemaakt en een rechtvaardig oordeel verdienen.
Vader, ons menselijk handelen is zwak en ontoereikend als het gaat om de problemen waarmee we geconfronteerd worden. We vertrouwen niet op koningen of prinsen, we bouwen niet op de politiek of op de kracht van onze eigen handen, maar we richten onze ogen op U. Wilt U opstaan en actie ondernemen om uw Kerk te doen herleven en om een grote ommekeer teweeg te brengen in deze crisis?

OVERDENKING:
1.       Bevinden we ons in een Ninevé-moment?
2.       Zo ja, hoe kan ik de komende tien dagen op deze situatie reageren?


Bron: www.de-terugkeer.nl


 

 

EN / NL/ עב