Paulus de Apostel schreef deze brief aan Titus rond 64 na Christus, na zijn eerste vrijlating uit de Romeinse gevangenis. Hij schreef dit tussen zijn twee brieven Timoteüs, in de tweede waarvan Paulus zijn laatste woorden sprak vanuit de gevangenis voor zijn spoedig komende martelaarschap.

Net zoals Paulus Timoteüs in Efeze had verlaten om een ​​godvruchtig leiderschap in Gods huis te helpen vestigen, leren we hier dat Paulus Titus op Kreta verliet om godvruchtige gelovigen in Gods huis te vestigen. Deze drie werkten samen als een apostolisch team, onder leiding en gezag van Paulus, dat hij van de Heer ontving. Als apostolisch team moesten ze geestelijk gezonde gemeenten stichten en stichten, en deze overdragen aan degelijke plaatselijke leiders die trouw zouden zijn aan de waarheid van het evangelie – zowel in het onderwijs als in het leven – en dan verder gaan om het werk elders te herhalen , en moedig degenen aan die ze al hadden opgericht. Goddelijk leiderschap is van cruciaal belang voor het voortbrengen van godvruchtige discipelen van de Messias Jezus. De nadruk ligt meer op karakter dan op bekwaamheid. God heeft ons uitverkoren om in de eerste plaats in ons karakter gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon, wat onze capaciteiten, vaardigheden en gaven ook mogen zijn of niet. De werken die we doen, de levens die we leven, moeten de waarheid van de leerstelling van het evangelie aantonen.

Lees: v 1-4

Ik wil beginnen met vers 3-4: God is onze Verlosser; de Heer Jezus Christus is onze Verlosser. Er is maar één Verlosser – YHVH – en allen die gered willen worden, moeten Zijn naam aanroepen die onder de hemel aan de mensheid is gegeven – Yeshua/Jezus…. Daarom is Jezus JHWH, net als de Vader en de Heilige Geest. “Hoor, o Israël: YHVH onze God, YHVH is één.” Geloven in deze waarheid, gegeven door openbaring van God Zelf door Zijn Woord, moet geloofd worden om in ware godsvrucht te leven en getrouwe getuigen te zijn van onze grote God en Verlosser. Als Jezus in deze zin niet God is, dan zijn wij die hem aanbidden afgodenaanbidders, die een mens – hoe bijzonder ook – tot God hebben gemaakt. (Dit is wat de satanische antichrist voor zichzelf zal beweren, en dat hij boven elke god/God staat. [Dan 11:36-37; 2Thes 2:1-5]) Als Yeshua/Jezus YHVH is, en wij ontkennen het, dan lasteren we door Hem de heerlijkheid te ontnemen die rechtmatig van Hem is. (Js 45: 18-25; Fil 2:5-11)

De waarheid is in overeenstemming met de godsvrucht: dit, en de relatie van elk van deze tot de anderen, is de morele les van deze brief van de apostel Paulus aan Titus, zijn vriend en zoon in het gemeenschappelijke geloof. Het Woord van God is waarheid; Yeshua is de Waarheid; de Heilige Geest is de Geest van Waarheid; het Koninkrijk van God is het Koninkrijk van Waarheid. De Heilige Geest is heilig. Het kennen van de waarheid zou ons transformeren door ons te heiligen, niet alleen om ons te informeren. Het kennen van objectieve waarheid moet geïnternaliseerd worden in de innerlijke mens; het moet subjectief worden en mij persoonlijk beïnvloeden. (Joh 17:17; Joh 14:15-18; 18:37; Rom 12:1-2) Terwijl Timoteüs een gelovige Joodse grootmoeder en moeder had die hem de Schriften leerde (alleen het Oude Testament in die tijd), was Titus Grieks met een heidense opvoeding. Als onderdeel van de waarheid van het evangelie, Titus werd niet besneden ondanks druk van enkele Joodse gelovigen die geloofden dat de niet-Joodse gelovigen besneden moesten worden volgens de gewoonte van de wet van Mozes. Paulus berispte Petrus ook openlijk over de waarheid van het evangelie met betrekking tot het eten van voedsel. Maar de Heilige Geest maakte de apostelen in Jeruzalem duidelijk dat dit niet nodig was voor hun redding of voor hun gerechtigheid, volgens de waarheid van het evangelie voor zowel joden als heidenen.

Op Kreta, een heidense cultuur, kwamen mensen tot geloof, maar er was geen geestelijk leiderschap, geen ouderlingen/opzieners om hen te leiden. Er was geen gevoeligheid voor de waarheid van het evangelie dat hun leven moest veranderen in overeenstemming met de godsvrucht, de heiligheid en gerechtigheid waartoe de genade van God hen riep. Titus was daar, onder het gezag van Paulus, om leiders te kiezen die de gelovigen konden helpen groeien in hun geloof en in de kwaliteit van hun karakter. Deze leiders moesten mensen kunnen confronteren die verdeeldheid brachten, hetzij door valse leringen, hetzij door een slecht karakter. Leiders in een plaatselijke gemeente moeten de waarheid kennen, die onderwijzen, en in hun eigen leven laten zien dat de kracht van Gods genade, en van Zijn Woord, en van de Heilige Geest ons verandert om eer en lof te geven aan onze Vader in de hemel,

De God van de Waarheid kan niet liegen; daarom is de Bijbel het Boek van Waarheid, dat ons geeft wat YHVH God wil dat we weten, en waarvan we leren, en dat we groeien in de wijsheid die ons leidt naar de uiteindelijke redding en verlossing bij de wederkomst van de Heer. Het is de mededeling van onze Vader aan ons over de natuur die Hij schiep, en over Israël, Zijn speciaal uitverkoren volk en natie, en vooral over Zijn Zoon, het Zaad van de vrouw die de kop van de slang voor altijd zal verpletteren. (Ps 40:6-8; Heb 10:5-7; 1Jh 5:9-13) In het allereerste hoofdstuk van Genesis zegt God dat Hij de hemel en de aarde in zes dagen schiep; in het allereerste hoofdstuk van de Bijbel zegt de Schepper dat er maar twee seksen zijn: mannelijk en vrouwelijk. Vandaag de dag worden al deze punten aangevallen op de vraag of ze de waarheid zijn. Als we de Bijbel lezen en hem onderwijzen, en leer het alleen als een boek dat alles kan zijn waar ik besluit dat het goed voor is, dan zullen we niet gezond zijn in ons geloof, in onze leer, in ons karakter, in ons leven als degenen die beweren te geloven in Jezus als de Messias , de Zoon van de levende God. We zullen zeggen dat we gelovigen zijn, maar zullen leven alsof we niet helemaal zeker zijn.

Omdat God ook liefde is, zal Hij niet toestaan ​​dat de leugen, die zielen vernietigt, aanvaardbaar is voor degenen die de waarheid hebben leren kennen. Voordat we gelovigen werden, leefden we volgens leugens en hadden we geen enkele zekerheid over wat waarheid is. Als degenen die zich hebben bekeerd en het evangelie hebben geloofd, en gedoopt zijn in de dood van de Messias, moeten we alle leugens wegdoen en de nieuwe mens aandoen die in ware gerechtigheid en heiligheid is geschapen, terwijl we de waarheid spreken met elkaar. (Ef 4:20-25; Zach 8:16-17)

Het vertrouwen van Paulus is gebaseerd op de hoop op eeuwig leven, wat God beloofde voordat de tijd begon, vóór de schepping van de hemelen en de aarde. (v 2; 2Tim 1:8-12; Openb 13:8; 1Pt 1:18-21) God beloofde eeuwig leven voor degenen die zouden geloven voordat de tijd begon. Het was Hem vóór de schepping bekend; het werd aan ons geopenbaard door het evangelie van Jezus Christus. Als deze belofte werd gedaan voordat de tijd begon, waarom zou God dan miljarden jaren wachten om hem te vervullen?! Zonder dit perspectief van de eeuwigheid – dat onze tijd nu, en de toegewezen tijd die God heeft bepaald, tijdelijk is, gelegen tussen voor en na tijd – heeft het leven hier geen waarde, hebben de geboden om een ​​heilig en rechtvaardig leven te leiden geen geloofwaardigheid. Deze hoop werd bekend door de leer, het leven, de werken, het karakter, de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus, onze Heiland en Heer. God, met lankmoedig geduld, gaat door met het uitrollen van Zijn plan om de waarheid aan het licht te brengen over wie Zijn Zoon is bij Zijn wederkomst – de openbaring van Jezus Christus – wanneer Hij zal oordelen over alles wat zich tegen Hem en Zijn Koninkrijk verzet, en Zichzelf zal verheerlijken in Zijn heiligen.

De meeste problemen voor gelovigen zijn binnen de kerk, in plaats van daarbuiten. Het is gemakkelijker om met een dreiging van buitenaf om te gaan, maar van binnen is het om verschillende redenen veel moeilijker. Net zoals de Farizeeën er van buiten goed uitzagen, maar van binnen corrupt waren, zo ook van binnen degenen die misschien de juiste leer hebben, maar geld en eer als beloning verlangen. Titus werd belast met het kiezen van mannen die zowel konden onderwijzen als leven in overeenstemming met de waarheid en godsvrucht, en die ook valse leraren weg konden houden en het hypocriet karakter konden confronteren.

Het is niet gemakkelijk om geestelijk leiderschap te hebben, of om ons leven te leiden als gelovigen die anderen tot de ware God en Verlosser aantrekken. Hebben we een goede geur die mensen aantrekt om te willen weten Wie we kennen? Zullen ze met ons meegaan naar de wateren des levens en drinken?

Genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus onze Heiland.


Datum:        14-09-2021
Auteur:        Howard Bass. Howard Bass is de predikant/leider van de gemeente van Nachalat Yeshua (Jeshua’s Erfenis) in Beer Sheva, Israël.
Website:      https://news.kehila.org/


 

EN / NL/ עב