2020 is een roerig jaar geworden. Zo’n beetje alle landen ter wereld zijn op hun grondvesten ‘geschud’ door een viruspandemie en de effecten daarvan. Wie had vorig jaar kunnen voorzien dat meer dan 3 miljard mensen in hun huizen opgesloten zouden worden?

Oude profetieën zijn letterlijk vervuld toen na droogte en bosbranden in Australië, enorme zwermen sprinkhanen in het Midden-Oosten en Afrika, nu de ‘pest’ rondgaat in de wereld in de vorm van het coronavirus. Het ‘schudden’ heeft velen tot bezinning gebracht. God heeft deze tijd gebruikt om ons de stilte in te leiden en tot inkeer te brengen. Zeker in het westen, waar we zo gewend zijn geraakt aan onze maakbare, welvarende samenleving waar we alles zo netjes onder controle denken te hebben: we worden wakker geschud. Met één doel: om terug te keren naar God.

Jonathan Cahn, Kevin Jessip en anderen hebben de oproep verstaan en zijn een initiatief gestart in de Verenigde Staten om een dag (26 september a.s.) en de 10 omliggende dagen, apart te zetten voor gebed, berouw, bekering en opwekking. Met de nadrukkelijke wens om deze ‘window of opportunity’ voor Amerika niet voorbij te laten gaan, zodat het land terugkeert naar haar Schepper en ware bron van het leven. Het zou wel eens de laatste kans kunnen zijn, alvorens zwaardere oordelen de wereld treffen.

Een aantal (gebeds)leiders in Nederland heeft de handschoen opgepakt om het initiatief ook in ons land gestalte te geven. Want ook Nederland heeft Jezus nodig! Nederland: keer terug naar God.

Waarom ‘De Terugkeer’
Nederland heeft afstand genomen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. We zijn de Rots vergeten waarop ook dit land is gebouwd.

We zijn afgedwaald van Zijn wetten en instructies en hebben de goddeloosheid omarmd. De gevolgen liegen er niet om: grootschalige en gelegaliseerde prostitutie, soepele abortus- en euthanasiewetgeving, massale drugsproductie en -export, ontrouw, overspel, bedrog en daardoor ook een groot aantal echtscheidingen; grootschalige productie, verspreiding en consumptie van (kinder-) pornografie en veelvoorkomend seksueel misbruik. Huiselijk geweld, afpersing, zakelijk bedrog en een ontembare hebzucht. Op papier zijn we een gelukkig land, maar het aantal depressieve en eenzame mensen neemt alleen maar toe.

Ondertussen hebben we verwijzingen naar God ook verwijderd uit onze publieke ruimten, uit onze cultuur en uit onze taal. Afgodsbeelden hebben hun intrede gedaan in onze tuinen en huiskamers, maar waar heeft het Woord van God nog een plaats?

In de Bijbel staat dat ‘gerechtigheid een land verhoogt, maar zonde is een smaad voor ieder volk’ en verder: ‘de wegen van ongerechtigheid leiden tot oordeel’. Maar we lezen ook dat God liefdevol en vol genade is, en dat allen die voor Zijn aangezicht verschijnen om Zijn genade te vinden deze ook zullen ontvangen. Met bekering en terugkeer komt ook vergeving, verlossing, genezing, opwekking en herstel. Dit zien we duidelijk terug in de belofte die Salomo liet opschrijven:

“Als Mijn volk, waar mijn Naam over is uitgeroepen, zich vernedert, bidt, Mij zoekt en zich bekeert van haar zondige wegen, dán zal Ik horen vanuit de hemel, hun zonden vergeven en het land herstellen” (2 Kronieken 7:14).

Laten we dat in deze kritieke tijd van de geschiedenis van de wereld, Europa en Nederland doen, zodat de genade van God zal terugkeren over ons land en we ons opnieuw zullen voegen naar de leven gevende wetten van God.

Voor wie
De Terugkeer is voor allen die God kennen, zich naar Hem uitstrekken en Hem willen naderen door gebed en voorbede (“intercession”), en op de bres te staan voor Nederland. Het is de priesterlijke roeping, om dit land terug te brengen naar de Rots van haar fundament.

Meer informatie
Meer informatie over dit initiatief vindt je hier.

 

 

EN / NL/ עב