In deze Schriftgedeelten komen de kenmerken van waarachtig dienend leiderschap naar voren.
Leiderschap dat niet een doel op zichzelf is of uit is op heerschappij voeren, om macht uit te oefenen. Dat niet gericht is op de leider zelf, op eigen eerzucht of andere eigen belangen. Dat evenmin buigt voor de wil van de groep maar het doel, de opdracht voor ogen houdt en anderen daarbij bepaalt.

Het doel van de HEERE met Zijn volk is om hen te brengen naar de plaats die Hij hun bereid heeft. Om daar blijvend onder hen woning te kunnen maken en Zijn Koninkrijk in hen vorm kan krijgen en zij Zijn Naam zullen heiligen en eren. Op de weg daar naar toe leert Hij Zijn volk hoe zij Hem kunnen naderen. Daarvoor is het nodig dat zij ootmoedig leren wandelen in Zijn vastgestelde tijden en gereinigd van hun afgoden en hun vroegere zonden, die zich uiten in eerzucht, hebzucht, geldzucht, van begeren en allerlei werken van het vlees. Mozes was een zeer nederig man, meer dan enig ander mens op aarde, Num.12:3.

In de confrontatie met opstandige hooghartige gefrustreerde zielen, met de Leviet Korach en zijn aanhang en enkele Rubenieten betoont Mozes zich een wijs leider. Zij vechten het leiderschap van Mozes en Aaron aan door hen te beschuldigen van allerlei verkeerde motieven. Motieven waardoor deze aanklagers zelf gedreven worden, waarmee zij zich tegen de HEERE Zelf en Zijn raadsplannen keren en vanwege hun hoogmoed direct geoordeeld worden.

Samuël als onbaatzuchtige richter over de stammen van Jakob wordt door hen ertoe aangezet om een koning, gelijk de andere volken, over hen aan te stellen, 1 Sam.8: 5-20. Daarmee gaat hij naar de HEERE, die hem instrueert hoe het beste hiervan te maken is. Vervolgens wordt Saul tot koning gezalfd en hij strijdt met het volk de oorlogen des Heere. Zolang hij de HEERE volgde werd zijn koningschap door de HEERE bevestigt. Maar gaandeweg veranderde de aard van zijn leiderschap en werd zijn koningschap belangrijker dan het Koningschap van de HEERE over Israël. Het leven van  Paulus en Petrus zijn eveneens voorbeelden van onbaatzuchtig leiderschap tot op de huidige dag voor alle opzieners en diakenen in de gemeenten Gods en in de diverse organisaties.

We lezen:
Tora:Numeri 16:1-18: 32
Haftarah: 1 Samuël 11: 14 – 12:25.
Het Nieuwe Verbond: Handelingen 20: 17 – 36 , 1 Petrus 5: 1 – 11

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Presentator: Robert Berns

 

EN / NL/ עב