Vandaag lezen we parashat VaJera, en de Heere verscheen aan Abraham bij de terebinten van Mamre, dat is Hebron, Gen.18:1-22:24, de Haftarah lezing is uit 2 Kon. 4: 1-37

Uit de bijbelgedeelten van vandaag verstaan we dat voor ons normale alledaagse zaken zoals de geboorte van een kind of het vallen van de vroege en de late regen wonderlijker zijn als we nader toezien.  In de Bijbel lezen we dat er plasregens, hagelstenen, sneeuw e.d. kan regenen, maar ook brood (manna) en vlees (gevogelte), stof en pulver, zwavel en vuur. Ps 105:32 Hij maakte hun regen tot hagel, vlammig vuur in hun land. En van Gods Woord zelf  Deut 32:2 Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op het kruid. We lezen in Gen.19:24 Toen liet de HEERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorrah regenen van de HEERE, uit de hemel. Verwonderlijk dat dit rechtstreeks vanuit de hemel en de HEERE voortkomt, zoals in Daniël staat 7: 9 Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond  uit tongen van vuur, de raderen daarvan uit laaiend vuur; 10 En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit.

De HEERE waarschuwde Zijn volk en de volken toen en nu Deut. 29:24 Dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft de Here zo met dit land gedaan? Wat betekent deze geweldig brandende toorn? En men zal antwoorden: Omdat zij verlaten hebben het verbond van de Here, de God hunner vaderen, het verbond dat Hij met hen gesloten had toen Hij hen uit het land Egypte leidde. Zijn toorn zal op eenzelfde wijze komen over de volken die zich verzetten tegen het herstel van het hele huis van David. Over Gog en de vele volken met hem wordt daarom geprofeteerd in Ezech.38: 22 Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neer regenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; 23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.

Psalm 111 getuigt “Groot zijn de werken des HEERE, na te speuren voor allen die er behagen in hebben. Hij heeft voor Zijn wonderen een blijvende gedachtenis gesticht, de HEERE is genadig en barmhartig”. Hoe meer je naspeurt hoe wonderlijker het echter kan worden. Matth.21:42 Het is van de HEERE geschiedt en het is wonderlijk in onze ogen. Want Sarah krijgt de vermaning te horen “Zou er voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?” Joël 2:23 En gij, kinderen van Tzion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar, de “moreh” ter gerechtigheid; ja, regenstromen “Geshem” laat Hij voor u nederdalen, vroege regen (hier opnieuw hetzelfde hebreeuwse woord moreh) en late regen, zoals in het eerste. Jeshoea de Gezondene van de Vader, is de Moreh, de leraar der gerechtigheid, en Zijn woorden zijn als de regen, die niet vruchteloos tot Hem zal wederkeren. Hij zegt tot Zijn leerlingen in: Luk.10: 23 Zalig de ogen, die zien, wat gij ziet. 24 Want Ik zeg u: Vele profeten en koningen hebben willen zien, wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en horen, wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. Als Jeshua dit tot u en mij als Zijn leerlingen zegt, laten we dan eens te meer aandacht schenken en Zijn profetisch woord onderzoeken.  Maar de heerlijkheid van Zijn Naam die moet Hijzelf aan onze harten openbaren. Zijn Naam  is in wezen te wonderlijk voor ons verstand zoals de Gezondene  des HEEREN zei tot Manoach in Richt.13:18 : Waarom vraagt gij toch naar Mijn naam? Die is immers Wonderlijk. Daarop deed de Gezondene van de Vader een wonder door een vlam uit het altaar omhoog te doen stijgen en Zelf in die vlam ten hemel te varen.

Uitzendingen: Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).

 

Presentator Robert Berns

EN / NL/ עב