We lezen in deze Parashat: Num. 25:10-29:40, Jer.1:1- 2:3 of 1 Kon.18:46-19:21.

Denkt u wel eens na over een erfenis? Soms wordt je er onverwachts bij bepaald door het plotselinge overlijden van een familielid. Wat kun je doen met datgene wat een ander met moeite verworven heeft en aan jou geeft? Dankbaar aanvaarden. Ja, maar de dankwoorden zullen niet meer gehoord worden door degene die in zijn of haar testament aan jou gedacht heeft.

Zo kan de dank beter bij het leven van je familieleden geuit worden, zeker naar je ouders toe. Zij dragen in liefde, het mag veel of weinig zijn, aan het nageslacht over. Ook om die reden is het goed je ouders te eren. Als het goed is hebben je ouders ook een voorbeeld nagelaten om persoonlijk te blijven strijden voor het eeuwig erfdeel in Zijn Koninkrijk.

Waar je schat is daar zal je hart zijn.
Het hart van Pinechas was erop gericht het erfdeel van de HEERE, dat is Zijn volk, te bewaren. Daarom trad hij met een ijver Gods op toen dat door hoererij en afgoderij werd afgebroken. De HEERE gaf hem daarom Zijn eeuwig verbond van vrede, het eeuwige priesterverbond en zelfs een heuvel in het land van Efraim.

De o in het woord Shalom is in het Hebreeuws de letter “vav”. Alleen in deze tekst is de “vav” gebroken. De ijver voor het huis van Zijn Vader bracht de Messias aan het vloekhout. Daarmee verwierf de Gezalfde, die ook de Israel draagt en tot een verbond gesteld is in Jesaja 49:3 en 8, het eeuwige vredesverbond voor allen die Hem als borg van het verbond aanvaarden, Hebr.7:22.

Daarvan profeteert Ezech.37 26 Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. 27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de volken zullen weten, dat Ik, de Here, het ben die Israel heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat.

Luister je weer mee?
Shalom, Robert Berns

Klik hier voor de uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).

EN / NL/ עב