We lezen in deze Parashat: Numeri 22:2-25:9, Micha 5:6-6-8, Opb.2: 12-17 
In Deut 23:4-5 staat de geschiedenis waar deze parashat over gaat kort samengevat: ‘De Moabieten zijn u op de weg niet tegengekomen met brood en met water, als gij uit Egypte uittoogt; en omdat hij,  Balak tegen u gehuurd heeft Bíleam, de zoon van Beor, van Pethor uit Mesopotámië, om u te vloeken. Doch de HEERE, uw God, heeft naar Bíleam niet willen horen; maar de HEERE, uw God, heeft u de vloek in een zegen veranderd, omdat de HEERE, uw God, u liefhad.
Daarmee eindigt de geschiedenis niet. Want Bileam gaf Balak een verwoestend advies. Wanneer je vrouwen de mannen van Israel verleiden zodat deze offers aan Kamos, de afgod van Moab gaan brengen, dan houdt de zegen niet alleen op, maar dan breng je hun Naijverige God tot toorn over hen. De offers aan Kamos waren kinderoffers.

Seksualiteit buiten het huwelijksverbond neemt de zegen weg. In onze dagen promoten politieke agenda’s allerlei samenlevingsverbanden ten koste van het Bijbelse concept van een gezin, tussen één man en één vrouw. De universele rechten van de mens zijn voortgekomen uit de ideeën van de “Verlichting” maar perverteren vrijheid in losbandigheid, gelijkheid in het uitwissen van alle grenzen (ook tussen man en vrouw)  en, broederschap in inclusief denken en doen, waarbij je de zonde moet aanvaarden met de zondaar.

Ten diepste staat Gods woord deze ontwikkelingen in de weg. In Arkansas, Detroit en Oaklahoma  heeft de lhbti-lobby het initiatief genomen om gruwelijke tweeslachtelijke afgodsbeelden met een geitenkop naast een monument van de tien geboden te onthullen. Hun transgender agenda komt niet zomaar uit de lucht vallen. Maar Jeremia 8:9 zegt terecht: Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?

Dat Israel door alle landen in de UN raad voor de rechten van de mens in maart 2017 veroordeeld is tot de “Grootste schender van de universele rechten van de mens” geeft aan dat hun denken geperverteerd is. Maar zonder waarheid is er geen recht en zonder recht geen vrede. Waakt daarom en bidt dat wanneer Zijn toorn over ons land komt er plaats blijft voor ontfermen.

Luister je mee?
Robert Berns

Klik hier voor de uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).

EN / NL/ עב