Met Parashat Bereshit beginnen we opnieuw aan een éénjarige leescyclus van de thora en bespreken we Genesis 1:1-6:8; Jesaja 42:5-43:10; Openbaring 22:6-21.

In het begin schiep de HEERE met de hemel en de aarde. De mens blies Hij “chayim-levens” in. Met de levensgeest kwam de ziel tot leven. Wanneer we overlijden zal de gelovige van de eerste dood geen schade ondervinden. Aan het vloekhout gaf de Messias zijn “chayim-levens”, zowel Zijn volmaakte ziel doordat Hij zijn bloed gaf als Zijn geest, die Hij in de handen van de Vader der geesten beval. Met het scheppen van de zeven dagen werd tegelijkertijd “de tijd” en Zijn vastgestelde tijden, de sabbat en moadim geformeerd.

Voor de Schepper is één dag als duizend jaar. Zeven scheppingsdagen zijn daarmee 7 millennia. Hij heeft de tijd beperkt vanwege het geweld van de zondige mens. In Genesis 6 wordt van 120 cycli gesproken. Wat dat zijn? Daniël 9:24 spreekt van 70 shavu’im. Dat zijn ook 70 cycli, mogelijk jubeljaarperioden, vastgesteld voor Daniëls volk en de heilige stad. Israël werd een volk toen het met Mozes uit Egypte trok, naar Gods uitdrukkelijke bevel. Dat was op het eind van het 50ste jubeljaarperiode.

Tellen we daar de 70 cycli bij op dan komen we aan 120 cycli van 49 jaar, van jubeljaar tot jubeljaar. Als Daniel spreekt over de dagen van de eindtijd, dan spreekt hij over de 70ste jubeljaarperiode voor zijn volk en de stad Jeruzalem. De tijd dat de zonde voleindigd zal zijn, de verzoening voltooid, eeuwige gerechtigheid geopenbaard zal worden. We leven als we deze gedachtegang volgen nu halverwege deze laatste 70ste jubeljaarperiode voor zijn volk en de 119de periode vanaf de schepping, in de laatste der dagen, het einde van het zesde millennium met het uitzicht op het zevende, het duizendjarig vrederijk. Daarop zal “de achtste dag” de nieuwe hemel en de nieuwe aarde volgen. Halleluja.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Robert Berns

EN / NL/ עב