Parashat Terumah

We lezen: Exod. 25:1-27:19 en 1 Kon. 5:26–6:13 , Jesaja 66 en Hand.7: 44-47

Mozes krijgt de opdracht een heiligdom – een MiKDaSh te maken opdat de Heilige Israëls in het midden van Zijn volk woning kan maken, kan verblijven in de MiShKaN. Daarom vraagt Hij om een heffing, een hefoffer – een vrijwillig geschenk waarmee de gever de ontvanger de eer kan betonen die Hem toekomt. In de kern geeft de schenker zichzelf met het geschenk aan de HEERE. Naar die hartsgesteldheid die toewijding en ijver ziet de HEERE uit als een blijk van waarachtige liefde tot Hem en Zijn huis. 2 Korintiërs 8:3-8 Dan kan Hij in onze harten woning maken en de gelovigen uit de volken tesamen maken tot een woonstede Gods in de Geest. Onze vrijwillige gaven, de lofoffers, het onderlinge dienstbetoon, de gebeden en financiële bijdragen doen er allemaal toe. Zo stellen we onze levens tot levende stenen in Zijn dienst. Uit de geschiedenissen van de tent der samenkomst, de eerste en tweede tempel, de tempel waarin de antichrist zich zal manifesteren, de tempel die Ezechiël beschrijft zijn veel lessen te trekken. Lessen om te verstaan waarom de Messias de tempel van Zijn lichaam moest laten verbreken om het in de opstanding door de kracht van de Geest opnieuw op te kunnen bouwen. Door de wedergeboorte krijgen we deel aan de nieuwe schepping en maakt Hij ons tot een tempel waarin Hij woning kan maken. Zo zijn onze vrijwillige gaven en dienstbetoon, de lofoffers en toewijding de bouwstenen waarmee Hij Zijn huis bouwt. Ze doen ertoe!

David ziet het belang van de gave van het geven. 1 Kronieken 29:14-17 HERE, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. HERE, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U.  En in het nieuwe testament is dat niet anders. 2 Korintiërs 9:7.

Shalom!

Presentatie: Robert Berns

EN / NL/ עב