De nederige heuvel op een steenworp afstand ten oosten van de Tempelberg heeft een roemrijk verleden en een nog roemrijker toekomst.

Israël’s toonaangevende Hebreeuwse nieuwsportaal Ynet, opende 2022 met een artikel genaamd: “De profeet Zacharia, Jezus en Mohamed: Hoe de Olijfberg de ‘Berg van de Laatste Dagen’ werd. ”

Velen van de lezers van Israel Today hebben op de Olijfberg gestaan en over de kleine vallei vol graven uitgekeken in de richting van de gouden koepel op de Tempelberg. Misschien bent u een van hen en hebt u zelfs wel eens op de toeristenkameel gereden die daar nogal oneerbiedig geparkeerd stond.

Kameel rijden op de Olijfberg. (Foto: Yossi Zamir / Flash 90)

 

Het artikel was voor ons opmerkelijk omdat het een overwegend seculier Israëlisch publiek de Laatste Dagen voorschotelt – profetieën uit de Hebreeuwse Schrift en het Nieuwe Testament en zelfs uit de moslimtraditie worden aan elkaar gekoppeld, waarbij de Olijfberg wordt genoemd:

  • de “Berg der Verwachting van Verlossing,”
  • de “Berg van de Oorlog op de Dag des Oordeels,” en
  • de “Berg van de Opstanding.”

Wij nodigen u uit om met ons in de Bijbelse bronnen te graven en profetische lijnen samen te brengen met de huidige situatie.

Dan zal de HEER uittrekken en tegen die volken strijden, zoals Hij strijdt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, en de Olijfberg zal van oost naar west in tweeën worden gespleten, waardoor een groot dal ontstaat, waarbij de helft van de berg naar het noorden en de andere helft naar het zuiden beweegt…” (Zacharia 14:3 NIV)

Het Hebreeuwse artikel begint met het bovenstaande “knaller” van een vers om Israëli’s op de hoogte te brengen van de Olijfberg als de locatie in de eindtijd waar God volgens de profetieën persoonlijk zal ingrijpen om Jeruzalem te redden in zijn meest benarde uur: “… zo beschrijft de profeet Zacharia ben Berechia in zijn visioen de gebeurtenissen van de Dag des Oordeels. Door de profetie van Zacharia te verbinden met de profetieën van Ezechiël en Daniël, werd de Joodse traditie gevormd en geformuleerd zoals die voorkomt in de bijbelse commentarenliteratuur – de Olijfberg wordt nauw in verband gebracht met de gebeurtenissen van de “Gog en Magog oorlog”, een expansieve internationale militaire campagne tegen Jeruzalem… dan zal de directe tussenkomst van God, verlossing brengen.

De Gouden Poort van de Tempelberg, waardoor de Messias zal binnengaan na van de Olijfberg te zijn gekomen. (Foto: Keren Freeman / Flash90)

 

Met trots zet het Ynet-artikel voor zijn Israëlische lezers de verdere verbreding van Israëls eigen Olijfberg naar de enorme wereld van christelijke gelovigen uiteen: “… de Olijfberg neemt een centrale plaats in bij de beschrijving van de gebeurtenissen van Jezus’ laatste dagen tot aan het stadium van zijn kruisiging. Jezus staat op de Olijfberg en weent over de verwoesting van Jeruzalem, hij voorspelt de verwoesting van de Tempel en voorziet zelfs het einde der dagen.

De verwijzing is naar passages en profetieën in het Nieuwe Testament, zoals deze:

Elke dag gaf Jezus onderwijs in de tempel, en elke avond ging hij uit om de nacht door te brengen op de heuvel die de Olijfberg wordt genoemd, en al het volk kwam ‘s morgens vroeg om hem in de tempel te horen.” (Lucas 21:37-38 NIV)

Toen hij hen uitgeleid had naar de omgeving van Bethanië [op de zuidelijke helling van de Olijfberg], hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, verliet hij hen en werd opgenomen in de hemel.” (Lucas 24:50-51 NIV)

… Hij werd opgenomen voor hun ogen, en een wolk onttrok Hem aan hun zicht. Zij keken aandachtig naar de hemel terwijl hij wegging, toen plotseling twee in het wit geklede mannen naast hen stonden. Mannen van Galilea’, zeiden zij, ‘waarom staat u hier in de lucht te kijken? Deze zelfde Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde manier terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan.‘” (Handelingen 1:9-11 NIV)

Het artikel meldt ook hoe sommige moslimtradities zich hebben laten inspireren door de bijbel en de Olijfberg (“A-Tor” – de berg) hebben opgenomen in hun eindtijdvoorspellingen van de Dag des Oordeels en de Wederopstanding.

Christelijke pelgrims nemen deel aan de traditionele processie op Palmzondag op de Olijfberg. (Foto: Yonatan Sindel / Flash90)


Ezechiël voorspelt glorieuze toekomst voor Olijfberg

De oorspronkelijke inspirerende profetische verwijzing naar de Olijfberg moet echter in het bijbelse boek Ezechiël staan. Ezechiël ontving zijn opdracht om profeet te worden toen hij in de ballingschap verbleef, slechts enkele jaren voordat de Babyloniërs de tempel in Jeruzalem in brand staken en verwoestten. Ezechiëls “inaugurele” profetische visioen van de verschijning van de gelijkenis van de GLORIE van God was een wild Technicolor schouwspel van engelachtige levende wezens met gezichten als een leeuw, os en adelaar en wielen van vuur als een soort strijdwagen onder de saffieren troon van de gloeiende heerlijkheid van God. Dit is dezelfde GLORIE die Ezechiël beschrijft als die de Tempel verlaat via de Olijfberg vanwege de gruwelen van Israël, en uiteindelijk op dezelfde manier terugkeert naar een geheiligd volk:

Toen spreidden de cherubs, met de raderen naast hen, hun vleugels uit, en de heerlijkheid van de God Israëls was boven hen. De heerlijkheid des HEREN ging op van binnen de stad en hield stil boven de berg ten oosten daarvan.” (de Olijfberg, Ezechiël 11:22-23 NIV)

… en ik zag de heerlijkheid van de God van Israël uit het oosten komen. Zijn stem was als het gebulder van ruisende wateren, en het land straalde van zijn heerlijkheid… De heerlijkheid van de HEER ging de tempel binnen door de poort naar het oosten… en de heerlijkheid van de HEER vulde de tempel… Hij zei: ‘Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats voor de voetzolen van mijn voeten. Hier zal ik voor altijd onder de Israëlieten wonen. Het huis van Israël zal nooit meer mijn heilige naam verontreinigen… ” (Ezechiël 43:1-7)

Graven die wachten om leeggehaald te worden
Vandaag liggen tussen de hellingen en de top van de Olijfberg, naast ongeveer 100 duizend Joodse graven, toeristische uitkijkposten, een paar kerken en enkele van de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem. Vanaf de Olijfberg en oostwaarts daalt de topografie gestaag door verschillende droge wadi-rivierbeddingen van de woestijn van Judea naar het laagste punt op aarde – de Dode Zee.

De begraafplaats van de Olijfberg werd de meest begeerde rustplaats voor de Joden vanwege verschillende Joodse tradities, maar vooral vanwege het geloof dat degenen die daar te ruste werden gelegd, de eersten zouden zijn die bij de opstanding zouden opstaan. Een fascinerende passage in het Nieuwe Testament geeft daar inderdaad een voorproefje van: “Op dat moment scheurde het gordijn van de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde schudde en de rotsen spleten. De graven braken open en de lichamen van vele heilige mensen die gestorven waren, werden tot leven gewekt. Zij kwamen uit de graven, en na Jezus’ opstanding gingen zij de heilige stad binnen en verschenen aan vele mensen.” (Mattheüs 27:51-53)

De Bijbel benadrukt de Olijfberg als een goddelijke in- en uitgang voor het aangrenzende Huis van God.

Vanwege de zinderende spanningen op de Tempelberg, dient hij nu als een rustiger ontmoetingspunt en een grimmige herinnering, die boven Jeruzalem uittorent, aan de komende Messias, het oordeel, de verlossing en de opstanding. Het is misschien een teken des tijds dat zelfs de Israëlische media omhoog kijken.


Bronvermelding:
Datum:        15-02-2022
Auteur:        David Shishkoff
Beeld:          Pixabay.com
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב