We kennen de pijnlijke geschiedenis tussen Jezus en de Joden, de kerk en de synagoge.
Israël Today vroeg zich af of de houding van de Joden tegenover Jezus en het christendom sinds de wonderbaarlijke terugkeer van het Joodse volk naar Sion is veranderd? En zo ja, in hoeverre is die veranderde houding tegenover Jezus tot Israëlische Joden doorgedrongen? En heeft het ontstaan van de staat Israël onder Israëli’s de zienswijze op Jezus en op christenen veranderd? Israël Today stelde twaalf vragen, u leest hieronder een kleine selectie.

Vindt u de steun van christenen uit de hele wereld voor de staat Israël belangrijk?
Met het oog op het conflict tussen Israël en islamitische agressors, boycots en anti-Israël propaganda, is christelijke steun voor de Joodse natie een licht in een donkere wereld. Drie van de vier Israëli’s (77 procent) vinden christelijke steun voor Israël belangrijk. Christenen over de hele wereld staan erom bekend dat ze zich inzetten voor Israël.

Drie van de vier Israëli’s (77 procent) vinden christelijke steun voor Israël belangrijk.

Zelfs ultraorthodoxe Joden (33 procent) erkennen het belang van christelijke steun voor Israël. Gezien de geschiedenis tussen kerk en synagoge is dat veelzeggend. Interessant is dat 87 procent van de orthodoxe Joden boven de 65 jaar waarde hecht aan christelijke steun voor Israël.

Heeft de vestiging van de staat Israël volgens u verandering teweeggebracht in de [historisch negatieve] houding van het christendom tegenover het Joodse volk? En wat heeft die verandering veroorzaakt?
Een meerderheid (66 procent) van alle Joodse Israëli’s gelooft dat de wedergeboorte van de staat Israël de houding van de christenen ten opzichte van de Joden heeft veranderd. Drie van de vier Israëli’s (75 procent) zeggen dat christenen (vooral evangelische) hun houding tegenover Joden veranderd hebben, wat blijkt uit hun steun aan Israël.

Israëli’s erkennen dat de steun van christenen voor Israël te danken is aan hun geloof dat de Joodse terugkeer naar Jeruzalem een vervulling van Bijbelse profetieën. Andere redenen van de veranderde christelijke houding over Joden en Israël zijn: de herontdekking van de ‘Joodse Jezus’; de oecumenische bewegingen waarbij Joden en christenen betrokken zijn; de veranderende houding van het Vaticaan tegenover Joden tijdens het pausdom van Johannes Paulus II.

Een meerderheid (66 procent) van alle Joodse Israëli’s gelooft dat de wedergeboorte van de staat Israël de houding van de christenen ten opzichte van de Joden heeft veranderd.

Bij al die positieve Joodse reacties op christenen, speelt ook mee dat Joden sinds de oprichting van hun eigen staat in 1948 veel zelfbewuster zijn geworden en zich niet langer bedreigd voelen door het christendom. Deze meer relaxte houding geeft ruimte voor dialoog. Christenen van hun kant hebben ook meer waardering gekregen voor Joden en het Jodendom.

Niettemin denkt één op de drie Israëli’s (34 procent), seculier of religieus, niet dat de terugkeer naar Zion de manier waarop christenen Joden zien, veranderd heeft. Dit komt waarschijnlijk door de vervangingsleer, die veel christenen ertoe brengt het zionisme te zien als een politiek, onbijbels streven of, erger nog, als racistische ‘apartheid’. Zij zien de noodzaak van een Joodse staat niet in.

Wat is de belangrijkste reden dat de houding van het christendom tegenover het Joodse volk niet veranderd is?
Toen we doorvroegen bij diegenen die geen verandering waarnemen in de houding van christenen tegenover het Joodse volk, reageerde 68 procent van die groep, dat ze in de kerk nog steeds antisemitisme zien. Eén op de drie Israëlische Joden (32 procent) zegt dat de steun van christenen voor de Palestijnen en de anti-Israël houding van de Palestijnen, christenen ervan weerhoudt hun mening over het Joodse volk te wijzigen.

De oprichting van de staat Israël mag dan de houding van evangelische en andere christenen veranderd hebben, het heeft ook oud-christelijk antisemitisme nieuw leven ingeblazen, nu vermomd als het zogenaamde antizionisme. Dit is een voortdurend probleem voor de manier waarop Joden christenen, Jezus en het Nieuwe Testament zien. 38 procent van de jongere generatie van 18-24 jaar vindt nog altijd dat het antisemitisme in het christendom niet weg is.

Slechts 16 procent van de ondervraagden heeft een positief beeld van Jezus. 36 procent is niet in Hem geïnteresseerd.

Om beter te begrijpen hoe Israëlische Joden, seculier en religieus, over het christendom en Jezus denken, vroegen we wat er op school over Jezus en het christendom wordt geleerd.

Wat is de algemene opinie over Jezus?
Slechts 16 procent van de ondervraagden heeft een positief beeld van Jezus. 36 procent is niet in Hem geïnteresseerd en 25 procent heeft geen mening. De lange geschiedenis van vijandschap tussen kerk en synagoge, gecombineerd met het gebrek aan onderwijs in de Israëlische scholen, zoals hierboven beschreven, hebben bijgedragen aan het negatieve beeld van Jezus onder Joden.

Het grote aantal seculiere en religieuze Joden dat zegt: ‘Ik ben niet geïnteresseerd in Jezus’ of ‘Ik heb geen mening heeft over de beroemdste Jood aller tijden’, is veelzeggend. Een Israëlische man vertelde ons: ‘In Israël wordt Jezus gezien als een dode man aan een kruis, een opvatting die vreemd is aan het Joodse denken.’ Aan de andere kant staan de meeste Israëli’s niet negatief tegenover Jezus, maar ze zeggen het liever niet hardop.

Het is interessant dat twee keer zoveel ouderen (22 procent) aangaven dat ze een positieve houding tegenover Jezus hadden dan jongere Israëli’s tussen 18 en 24 jaar (slechts 11 procent).

Meno Kalisher: “De positief ingestelde mensen zijn vooral seculier, en ze beoordelen Jezus vanuit een sociaal en moreel standpunt – niet vanuit een theologisch standpunt. Zo concluderen ze dat hij een groot man was, een grote Jood. Hij kwam in een tijd dat de religieuze leiding egocentrisch en corrupt was, vergelijkbaar met vandaag. Ze meten Hem alleen af aan hoe Hij, als Jood, probeerde de dingen ten goede te veranderen, wat Hem trouwens niet lukte.”

Iets meer dan de helft (56 procent) van alle Israëli’s verwacht een Messias. Dit cijfer weerspiegelt de diepe kloof tussen seculiere en religieuze Joden.

De 36 procent die ‘niet geïnteresseerd’ is, komt dus overeen met de algemene stand van zaken in Israël waar het gaat om spirituele kwesties. Dezelfde Israëli’s zijn meestal ook niet geïnteresseerd in andere godsdiensten.

Gelooft u in de komst van de Messias?
De komst van de Messias en het messiaanse koninkrijk staat centraal in het Joodse geloof. Toch verwacht maar iets meer dan de helft (56 procent) van alle Israëli’s een Messias. Dit cijfer weerspiegelt de diepe kloof tussen seculiere en religieuze Joden.

Woede over de vermeende corruptie binnen het religieuze establishment in Israël heeft de manier veranderd waarop seculiere Israëli’s aankijken tegen het Jodendom in het algemeen en tegen de hoop op verlossing en de komst van de Messias in het bijzonder.

Nog slechts 15 procent van de seculiere Joden zegt in een Messias te geloven; daarmee lijkt het erop dat ze veel hebben losgelaten van de essentie van het Jodendom. Dit komt tot uiting in hun verzet tegen het concept van een Messias en tegen de messiaanse aanspraken van Jezus in het Nieuwe Testament.

Bovenstaand artikel is een fragment van een artikel dat eerder verscheen in Israël Today.


Bronvermelding:
Datum:        11-05-2022
Website:      cip.nl


 

EN / NL/ עב