“Het is jammer dat sommige christenen die de vervangingsleer hebben afgezworen, niet die logische tweede stap hebben gezet en de profetieën over Israël letterlijk zijn gaan lezen”, zegt Harry Honigh. Hij is één van de docenten die zich namens stichting Israël en de Bijbel bezig houdt met deze cursus over Gods plan met Israël. “Wie Gods belofte voor Israël op zichzelf toepast, komt in de problemen.”

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Hoe is Gods plan met Israël bij jouzelf tot leven gekomen?
“Nadat ik vrij jong tot bekering was gekomen, groeide bij mij al vrij snel het besef dat Joodse mensen van vandaag nakomelingen zijn van het volk Israël uit Bijbelse tijden. Dat schiep een onzichtbare band, maar riep tegelijk vragen op over het wel en wee van dit zo geplaagde volk. Helaas was het profetische woord nog een gesloten boek voor mij, totdat ik in de jaren zeventig in Hengelo (ov) onder het gehoor kwam van broeder Malgo. Hij sprak regelmatig vurig over de toekomst van het Joodse volk en de staat Israël en waar het met deze wereld naartoe gaat. Deze boodschap sloeg bij mij in als een bom. Veel puzzelstukjes vielen op hun plaats. Veel vragen werden beantwoord. De schoonheid en de ernst van Gods heilsplan kwam bij mij tot leven. Er werd een geweldige dimensie aan toegevoegd.”
“De schoonheid en de ernst van Gods heilsplan kwam bij mij tot leven. Er werd een geweldige dimensie aan toegevoegd.”


Het is toch eigenlijk niet zo gek dat ‘Gods plan met Israël’ niet bij iedere christen in beeld is? De meeste Joden erkennen Jezus immers niet als de Messias en christenen wel…

“Juist wij zouden beter moeten weten. Net zoals veel Joden verblind zijn en de Heere Jezus niet herkennen als hun Messias, zijn ook veel christenen blind voor het feit dat het Joodse volk nog een geweldige toekomst heeft. Zij denken dat al die beloften overgegaan zijn op de kerk. Zij lezen dan ook al die beloften symbolisch. Waar de profetieën spreken over bijvoorbeeld Jakob, Israël, Jeruzalem en Sion gaan zij ervan uit dat het over de toekomst van kerk gaat.

Voor mij persoonlijk was een van de mooiste ontdekkingen dat de Heere de vele mooie beloften die Hij in het Oude Testament gedaan heeft, allemaal zal vervullen. Hij bekrachtigt dit ook op meerdere plaatsen met een eed. Zou Hij dat dan ook niet doen?”

Maar hoe zit dat dan met de noodzaak van geloof? Worden Joodse mensen dan op een andere manier behandeld dan niet-Joden?

“Nee, maar ik denk wel dat je daarmee de kern van een groot misverstand aanraakt. Ook ik vroeg mij lang af hoe dat zit met al die mooie beloften voor Israël in Gods Woord en de eis van geloof zoals we die op veel plaatsen in de Bijbel verwoord zien. Totdat ik begon te zien dat er een verschil is tussen Gods handelen met Israël als volk en zijn handelen met individuele Joodse mensen.”
“Het symbolisch lezen van de profetieën leidt tot enorme willekeur in de uitleg.”

Hoe moet ik dat zien?
“Het eerste plan (met het volk) gaat over Gods eeuwige beloften voor Israël als volk. De Heere Jezus zal komen om Zijn volk te redden van de vijanden, Hij zal zitten op de troon van David en vanuit Jeruzalem duizend jaar regeren over deze aarde. De zegeningen die aan Abraham en zijn nageslacht beloofd zijn, zullen vervuld worden aan de nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob. Dat is niet de gemeente, maar het gelovig overblijfsel van het volk Israël. Die vervulling zal vooral plaatsvinden tijdens het duizendjarig vrederijk, op aarde, precies zoals beloofd is. De Heere God verklaart op vele plaatsen: ‘Ik zal het doen!’ Daar is geen twijfel over mogelijk.

Het tweede plan, met individuele Joodse mensen, gaat over hun behoud. Ten aanzien daarvan worden zij net zo beoordeeld als niet-Joden. Wie gelooft in de Heere Jezus als de Zoon van God, wordt behouden. Daarvoor geldt: ’Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem’ (Johannes 3:36).”

Maar, zou het niet kunnen dat de Heere zijn beloften aan Israël vervult in de nieuwtestamentische gemeente?

“Wie de profetieën gewoon leest, zoals hij ook de rest van Gods Woord leest, namelijk letterlijk, kan dit onmogelijk volhouden. Dan verliest de tekst volledig zijn betekenis. Wat betekenen bijvoorbeeld de twaalf stammen in Openbaring 7:1-8 anders dan wat er staat: twaalf stammen van Israël? Het symbolisch lezen van de profetieën leidt tot enorme willekeur in de uitleg.

“Het is jammer dat sommige christenen die de vervangingsleer hebben afgezworen, niet die logische tweede stap hebben gezet en de profetieën over Israël letterlijk zijn gaan lezen.”

In mijn boek ‘Profetie tussen Wal en Schip’ probeer ik dit aan de hand van een aantal belangrijke profetische gedeelten aan te tonen en mij bij elk gedeelte af te vragen: kan dit gedeelte slaan op de gemeente? Het antwoord is steeds weer: nee. Alle details, het tijdpad, de getallen, de namen, alle omstandigheden wijzen allemaal naar Israël. Het is jammer dat zij die indertijd (na 1948) de vervangingsleer af hebben afgezworen, niet die logische tweede stap hebben gezet en de profetieën over Israël letterlijk zijn gaan lezen, zonder de oude ‘vervangingsbril’ op.

De zegeningen voor de nieuwtestamentische gemeente zijn geestelijk van aard. De beloften voor Israël spreken over een aardse toekomst, een aardse koning Jezus op de troon van David in het aardse Jeruzalem, heerschappij over de volkeren, geweldige aardse zegeningen, gezondheid en een lang leven, volkeren die optrekken naar een aards Jeruzalem enz. Christenen die deze beloften voor Israël op de gemeente gaan toepassen en vervolgens niet rijk worden, niet gezond blijven, niet heersen, maar vervolgd en opgesloten worden, komen ernstig in de problemen. Er zijn christenen die om die reden afvallen van het geloof.”

Wat kunnen we als christenen leren van de manier waarop God Zich opstelt ten opzichte van het Joodse volk?
“Onnoemlijk veel. Bijvoorbeeld over Zijn trouw aan Zijn beloften, ook aan ons. Zijn geduld, ook met ons. Zijn grote liefde voor wie verloren zijn. We komen onder de indruk van de nauwkeurigheid van Zijn Woord, tot in de kleinste details. Zo komen veel andere geloofswaarheden via Israël naar ons toe. Gods handelen met Israël is nog steeds een geweldig voorbeeld voor ons.”

Stichting Israël en de Bijbel organiseert vanaf oktober t/m februari een cursus over Gods plan met Israël. In acht zaterdagen wil men de Schrift laten spreken over de grote lijnen van Gods plan met Israël, hoe we de Bijbel moeten lezen en wat deze dingen voor ons persoonlijk betekenen. De cursus vindt plaats in Nijkerk.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         09-09-2019
Auteur:         Jeffrey Schipper
Website:       https://cvandaag.nl/

– – – – –

 

EN / NL/ עב