Bekend in Israël, zeker onder de buitenlandse toeristen, zijn de Bijbelse plaatsen en de historische gebouwen en locaties. Helaas is in Nederland minder bekend met het feit dat armoede onder de Israëlieten een structureel probleem is geworden en dat langzaam maar zeker alleen maar toeneemt. Opvallend is wel dat in Israël de meningen hierover verdeeld zijn. Dit blijkt ook uit het rapport van het Israëlische Nationale Verzekeringsinstituut. Zij geeft aan dat het aantal mensen dat in armoede leeft lichtjes zou zijn gedaald naar 21,7% van de bevolking.

Door: Philip van den Berg

Maar verschillende andere organisaties in Israël laten een geheel ander geluid horen, waaronder Leket Israel, de grootste voedselbank in Israël, en Latet, een anti-armoede-ngo organisatie in Israël. Bij laatstgenoemde organisatie verscheen onlangs een rapport over armoede onder de bevolking in Israël. Zij gaven daarbij aan dat. met name door Covid-19, een groter aantal huishoudens in het land onder de armoedegrens zijn aanbeland. Een groot aantal van deze gezinnen missen bijvoorbeeld belangrijke voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs, voeding en huisvesting.

Binnen de Israëlische samenleving valt iemand onder de armoedegrens wanneer een persoon, op maandbasis, een inkomen heeft van 781 euro, omgerekend is dat een bedrag van 3158 sjekel. Bij een gezin dat uit vijf personen bestaat, is een minimaal een inkomen van 2344,- euro noodzakelijk om niet meegenomen te worden in de statische tabellen en cijfers over de vraag of desbetreffend gezin wel of niet boven of onder de armoedegrens valt.

Het is sowieso verdrietig en veelzeggend om te moeten constateren dat in Israël de kloof tussen rijk en arm het grootst is van de ontwikkelde landen die aangesloten zijn bij de OESO. Ter info, deze afkorting staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en is een internationale organisatie die gevestigd is in Parijs. Maar het gevolg van deze kille constatering, met bijhorende cijfers en statistieken, is dat kinderen en jongelui blijven opgroeien in armoede.

Ook komen steeds mee gezinnen financieel moeilijk te zitten, mede vanwege de pandemie, door de hogere kosten voor levensonderhoud. Dit blijkt ook uit de berekeningen van Latet. Zij laten zien dat het aantal gezinnen, die vallen onder de noemer ‘middenklasse’, met mee dan 10% is gezakt. Deze sterke krimp is veelzeggend m.b.t. de moeilijke en zware omstandigheden waar veel Israëlische huishoudens in verkeren.

Vanuit bovenstaand verband en invalshoek is de opmerking van Michael Sarel, hoofd van het Kohelet Economisch Forum, opvallend. Volgens hem is in zijn land de armoede niet het probleem, maar daarentegen de groeiende ongelijke verdeling van het inkomen onder de bevolking. Vanuit zijn kennis, inzicht en ervaring zegt hij hierover het volgende: ‘Het verlagen van de invoerrechten op sommige producten heeft een grotere impact op het verhogen van het besteedbaar inkomen van de gezinnen met middeninkomens. Het gaat in dat opzicht niet om de kosten van de prijzen van producten t.b.v. hun levensonderhoud. Integendeel, maar het verhoogt wel het beschikbare inkomen waardoor het voor deze groep gezinnen het iets makkelijker wordt om met de hogere prijzen om te gaan.’

Verder merkt hij hierover op: ‘In de afgelopen jaren is er vaak beweerd dat de overheidsuitgaven in Israël laag zijn in vergelijking met andere ontwikkelde landen, en daarom moeten worden verhoogd. Het eerste deel van het argument is echter vatbaar voor twijfel, omdat veel vergelijkingen geen rekening houden met belangrijke institutionele en demografische verschillen tussen Israël en andere ontwikkelde landen; en het tweede deel van het argument negeert het algemeen negatieve effect van hogere overheidsuitgaven op de economische groei.’

Maar los van allerlei discussies en argumenten m.b.t. allerlei statistische gegevens en materiaal is van belang om te benadrukken wat de impact is van armoede. Want hoewel wij in ons eigen land ook bekend zijn met deze problematiek, zijn een groot aantal van ons (gelukkig) niet bekend met de gevolgen van het leven in armoede. Armoede in ons persoonlijk leven, ons gezin of binnen onze familie. Het is daarom ook goed om stil te staan wat dit voor hen betekent, in het bijzonder voor de kinderen en de jongelui.

Vaak wordt bij armoede gedacht aan het bezoeken van de voedselbank, maar in praktijk houdt het veel meer in. Enkele alledaagse voorbeelden hiervan zijn: het overslaan van één of meerdere maaltijden, geen lid kunnen zijn van een (sport)vereniging, het niet vieren van verjaardagen, geen kadootjes kunnen kopen voor het feestje van hun (school)vriendjes of -vriendinnetjes, niet kunnen stappen in het weekend of een dagje erop uit kunnen in de (school)vakanties of het niet meekunnen met het schoolreisje van de klas. Maar ook het niet kunnen aanschaffen van de benodigde schoolspullen, het kopen van andere kleding en het vervangen van de afgetrapte schoenen.

Vandaar ook de oproep dat wanneer u in de gelegenheid bent om te geven, graag uw gift aan Israel Relief Aid, zodat deze organisatie zich kan blijven inzetten voor de mensen in Israël die uw financiële bijdrage goed kunnen gebruiken.

STEUNT U ONS WERK VOOR ISRAEL RELIEF AID

 

 

EN / NL/ עב