Gods plannen voor de aarde en de mensheid zijn in beweging. Zijn bedoelingen zijn duidelijk en nooit toevallig. Maar om Gods hart voor de mensheid te begrijpen, moeten we de unieke rol erkennen die God aanZijn volkIsraël gaf.

Omdat Zijn liefde geen grenzen kent en nooit verandert, waakt deverbondsgetrouwe God van Abraham, Isaak en Jakob zorgvuldig over alle volken. Een belangrijk deel van Zijn reis met de mensheid is in het land Israël geweest. Daar wandelde Hij met Abraham. Hij openbaarde Zijn wetten aan Mozes. En Hij zond Zijn Zoon naar dezelfde geografische ruimte in Joods vlees.

In het eerste vers vanJesaja 53zien we dat Israël voor het grootste deel de Messias zou verwerpen die kwam om voor haar zonden te sterven. Toch wordt een toekomstige redding van Israël door God beloofd. De dag komt dat de ogen van het Joodse volk geopend zullen worden om in levende kleuren te zien dat Jezus van Nazareth hun enige Messias en Verlosser is.

Gods plan voor zijn volk
Het grootste deel van de kerk van vandaag is onwetend van dit ontzagwekkende mysterie. Zelfs Paulus moest in Romeinen 11 tegen de Roomse kerk zeggen:

Want ik verlang niet, gemeente, dat u onwetend bent van dit mysterie, opdat u niet wijs bent naar uw eigen mening, dat blindheid Israël gedeeltelijk is overkomen totdat de volheid van de heidenen is binnengekomen. En zo zal heel Israël gered worden, zoals er geschreven staat:

“De Verlosser zal uit Sion komen, En Hij zal goddeloosheid van Jakob afkeren.” Want dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem… Want de gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk.” (Romeinen 11:25-29)

In deze verzen gebruikt Paulus verschillende sleutelwoorden om te bewijzen dat God van plan is Zichzelf aan Israël te openbaren. Paulus spreekt overhet volk Israël als de ontvangers van Gods uitverkiezing, gaven enroeping, die “onherroepelijk zijn”. En geen van die termen spreekt over hun toekomstige verlossing als afhankelijk van de waardigheid of verdienste van Israël.

God is soeverein in Zijn planning
Je kiest niet zelf. En je noemt jezelf niet. Dat is het voorrecht en initiatief van iemand anders. Israël ging niet op zoek naar God, maar God ging op zoek naar Israël.

Eerder in ditzelfde hoofdstuk, in vers 8, citeerde Paulus de Hebreeuwse geschriften en zei: “God heeft hen een geest van verdoving gegeven, ogen die zij niet zouden moeten zien en oren die zij niet zouden moeten horen.” (Rom. 11:8) Nogmaals, dit is Gods soevereine doen. Gelukkig vertelt Paulus ons dat deze blindheid slechts gedeeltelijk en slechts tijdelijk is.

Maar naast de woordenuitverkorenengaven enroeping, gebruikt Paulus ook het krachtigste woord van allemaal om Gods relatie met het Joodse volk te beschrijven. Verbond.

Het klinkt misschien vreemd, maar beeldt de Bijbel Israël niet af als de bruid van de Heer? Dat betekent dat de Heer zelf haar man is. En als haar man is God zo toegewijd aan Israël, dat zelfs wanneer Israël ontrouw is aan haar huwelijksgeloften, Hij de Zijne zal vervullen. En God is een volhardende minnaar. Hij is een jaloerse echtgenoot die pas tevreden zal zijn als Hij zijn bruid heeft teruggewonnen.

Sommigen zullen misschien zeggen: “Israël heeft haar einde van de afspraak verbroken. Zijn verbond met Israël is nu zeker nietig.” Het is belangrijk voor ons om te onthouden dat het verbond niet gebaseerd is op iemands initiatief of iemands verdienste, maar op Gods initiatief en Gods genade.

Schrifttekst over Gods plannen voor Israël en de wereld
We zien in Jesaja 54 dat Israëlvanwegeongeloof, zoals geopenbaard in het vorige hoofdstuk, een “dorre vrouw” vindt vanwege haar afwijzing van de Messias. We lezen:

Zing, o onvruchtbaar, gijdie niet gedragen hebt! Breek uit in zingen en huil hardop, gijdie niet met kind hebt gewerkt! Want meer zijn de kinderen van de verlatenen dan de kinderen van de getrouwde vrouw”, zegt de Heere. (Jesaja 54:1)

Hier lijkt het erop dat Israël wordt vergeleken met Abrahams vrouw Sara, die het grootste deel van haar leven tragisch kinderloos was.

In hetzelfde vers lezen we over een tweede “desolate vrouw” die ironisch genoeg meer kinderen krijgt dan de vrouw met een man. Dit lijkt een verwijzing te zijn naar Hagar, de Egyptische heidense dienstmeid, die een zoon baarde aan Abraham terwijl Sara kinderloos was.

Zou dit een beeld kunnen zijn vanIsraël en de kerkin de afgelopen 2000 jaar? Gedurende deze eeuwen heeft het volk van Israël geworsteld om te overleven. En nog steeds vormt het Joodse volk 0,2% van de wereldbevolking.

Geestelijk gezien bevindt het Joodse volk zich nog steeds in een positie van onvruchtbaarheid. Zij zijn de hoeders van de Hebreeuwse Geschriften en hebben briljante bijbelgeleerden. En toch zijn er tegenwoordig misschien meer Joodse atheïsten en agnosten dan degenen die regelmatig synagogen bezoeken.

Onvruchtbaarheid tot overvloed voor Israël
Aan de andere kant is het aantal niet-Joodse volgelingen van de God van Israël exponentieel groter in omvang en groeit het nog steeds aanzienlijk. Dit zijn de woorden van de HEER:

“Heel even heb ik je in de steek gelaten, maar met diep mededogen zal ik je terugbrengen. In een golf van woede verborg ik mijn gezicht even voor u, maar met eeuwige vriendelijkheid zal ik medelijden met u hebben…” (Jesaja 54:7-8)

Maar Sarah’s (Israëls) onvruchtbaarheid is niet permanent. Er is een wonderbaarlijke ommekeer in israëls fortuin.

Romeinen 11:15 onthult dat Israëls “afwijzing” “aanvaarding” zal worden. En Jesaja 66 openbaart dat dit ertoe zal leiden dat Israëls schoot talloze geestelijke kinderen zal baren.

Voordat ze gaat bevallen, bevalt ze; voordat de pijnen over haar komen, bevalt ze van een zoon. Wie heeft er ooit van zoiets gehoord?… Kan een land in een dag geboren worden of kan een natie in een ogenblik geboren worden? Maar zodra Sion aan het bevallen is, bevalt ze van haar kinderen.

“Breng ik naar het moment van geboorte en geef ik geen bevalling?” zegt de HEERE… “Verheug u met Jeruzalem en wees blij voor haar, allen die haar liefhebben; verheug u zeer met haar, allen die om haar treuren. Want u zult zogen en tevreden zijn over haar troostende borsten; je zult diep drinken en je verheugen in haar overvloeiende overvloed. (Jesaja 66:7-11)

Gods plan voor Jeruzalem
De profeet zei dat Jeruzalem een centrale rol zal spelen in de opwekking in de eindtijd. Jeruzalem zal er de voedingsbodem voor zijn (vers 11). Zij zal de geestelijk hongerige wereld ondersteunen met het Woord van de Heer. Jesaja 2:1-3 zegt:

Dit is wat Jesaja zag, met betrekking tot Juda en Jeruzalem: In de laatste dagen zal de berg van de tempel van de HEER worden gevestigd als de belangrijkste onder de bergen; het zal boven de heuvels worden verheven en alle volken zullen ernaartoe stromen.

Veel volken zullen komen en zeggen: “Kom, laten we omhoog gaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob. Hij zal ons zijn wegen leren, zodat wij op zijn paden kunnen wandelen.” De wet zal uitgaan uit Sion, het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jeruzalem zal opnieuw de ware spirituele hoofdstad van de wereld zijn.

Hoe snel is Gods plan voor Israël?
Er zijn een paar hints over detimingvan Israëls komende acceptatie en eindtijdrol in de wereldverlossing in dezelfde passage. Ten eerste kunnen we ontdekken dathet herstel van Israëliets zal zijn dat plotseling en snel zal gebeuren (vers 7).

Dan is de redding van Israël op de een of andere manier verbonden met het herstel van Israël als natie – zoals de verzen 8 en 9 een verband leggen tussen de geboorte van een land (op een geografische locatie die bekend staat als “Zion”) enhet baren van kinderen.

Jesaja voorspelde dat deze komende uitbraak van verlossing niet zal lijken op iets uit het verleden of het heden. God zal israëls schoot niet sluiten. Geestelijke geboorte zal niet te stoppen zijn.

Israël zal binnenkort doen waarvoor Israël is ontworpen en het beste doet. Het zal de volken tot God en de plaats van zegen brengen, zoals beloofd aan Abraham (en later ook aan Isaak en Jakob):

Ik zal jullie tot een grote natie maken en Ik zal jullie zegenen, Ik zal jullie naam groot maken en jullie zullen een zegen zijn. Ik zal degenen zegenen die u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken, en alle volkeren op aarde zullen door u gezegend worden. (Gen.12:2-3)

Leven uit de dood voor Israël
Er is een direct verband tussen de redding van Israël en de ongekende verlossing van de wereld. De redding van Israël is geen doel op zich – en het is ook niet alleen omwille van Israël. De redding van Israël is een sleutel tot wereldverlossing.

Want als hun afwijzing de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanvaarding dan zijn dan leven uit de dood? (Rom. 11:15)

Gerespecteerde Bijbelgeleerden zoals John Stott, Leon Morris, Everett Harrison en vele anderen zijn het eens over hun begrip. “Leven uit de dood” in deze passage is hoogstwaarschijnlijk geen verwijzing naar een fysieke opstanding, maar een wereldwijd spiritueel ontwaken.

Zodra Israël tot geloof komt in haar ware Messias, zal deze opwekking velen schokken met zijn kracht en alomtegenwoordigheid.

Onder welke omstandigheden zal de oogst plaatsvinden? De redding van Israël! Eerder in ditzelfde hoofdstuk zegt Paulus: “Als hun val [het Joodse volk] rijkdom is voor de wereld, en hun falende rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!”

Israëls volheid in Gods plannen
Israël zal tot volheid komen van openbaring van Yeshua als hun Messias en zal volledig opnieuw geënt worden in hun eigen olijfboom (Zie 11:23). Dat zal op zijn beurt een vonk zijn om wereldwijd een groot ontwaken te ontsteken.

Moet dit ons verbazen? Niet echt. Honderden miljoenen niet-Joden die in het verleden gered zijn, werden direct of indirect gered vanwege het getuigenis van Israël. Yeshua zelf zei: “Redding is van de Joden.” (Johannes 4:22)

Het grootste spirituele ontwaken in de geschiedenis van de wereld begon op dePinksterdag. En wie waren de eerste fakkeldragers van dat opwekkingsvuur? Joodse gelovigen. Het zou ons dus niet moeten verbazen dat wanneer het volgende ontwaken plaatsvindt, Messiaanse Jodeneen belangrijke rol zullen spelen.

De apostel Paulus zei ook in zijn brief aan de Romeinen: “Vanwege hun [Israëls] overtreding is de zaligheid gekomen voor de heidenen…” De redding van heidenen was afhankelijk van Israël.

In dat geval kwam het tot stand door de val van Israël en het tijdelijk ‘wegwerpen’. Maar binnenkort zal God Israël opnieuw inzetten in haar strategische verlossende rol – dit keer door een wonderbaarlijke spirituele comeback.

Ons aandeel in Gods plan
God heeft ons geboden om discipelen van alle volkeren te maken. (Matteüs 28:19) “Allen” betekent zowel Joden als niet-Joden. Het deel van de Kerk is om het Joodse volk te helpen hun eigen Messias te leren kennen. Dan zullen we onszelf op één lijn brengen en samenwerken met God in Zijn verlossende doeleinden, niet alleen voor Israël, maar voor de hele planeet.

We moeten niet op het puntje van onze stoel zitten kijken hoe God Zijn laatste daad alleen op het wereldtoneel verricht. In plaats daarvan moeten we uit onze zetel komen, ons bij Zijn cast voegen en onze rol spelen in Gods plan voor Israël en de naties.


Bronvermelding:
Datum:        10-11-2022
Auteur:         Wayne Hilsden
Beeld:          Tuvia Pollack
Website:      https://news.kehila.org/


Noot van de Redactie
Voor alle artikelen die op deze website worden geplaatst geldt dat de publicaties niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van RadioIsrael.nl weergegeven.


 

 

EN / NL/ עב